Aşgabatly çagalaryň arzuwy hasyl boldy. Şähere ak ýorgan ýaly ak gar ýapyp, şu gyşyň ilkinji gary ýagdy. Ol gaty güýçli ýagdy. Öten gijesi bilen ýagyp, çagalara Garadam ýasamaga-da, gar zyňyşyp oýnamaga-da ýeterlik boldy.

Şäheriň köçelerini, jaýlaryň üçeklerini, baglary, baýyrlary we dag gerişlerini we Aşgabadyň töwerek-daşyny ak perde örtüp, türkmen paýtagtyny ertekidäki şähere öwürdi.

Ilkinji gara hemmeler begenýär. Diňe sürüjiler hüşgärligi elden bermezlik üçin has ünsli bolmaly bolýarlar. Bütin ýylyň dowamynda gar sanaýmaly gezek ýagýandygy, onuň 1-2 günden uzak ýatmaýandygy üçin biziň şäherimiziň sürüjileri garda we doňaklykda ulaga erk etmäge werziş bolmaýarlar. Türkmen halky gadymy döwürlerden bäri ak reňki şowlulygyň we bolelinligiň nyşany hasaplaýarlar. Ine, ýene-de ak mermerli Aşgabady gözüňi gamaşdyrýan ak reňke bezäp ak gar ýagdy. Bu bolsa aşgabatlylar tarapyndan şowlulygy wada berýän alamat hasaplanýar.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist.
Surata düşüren Kakamyrat Geldiýew.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!