7-nji dekabrda Aşgabatda «Türkmenistanyň nebiti we gazy-2016» atly XXI halkara maslahat we sergi dabaraly ýagdaýda açyldy.

Dünýäniň nebitgaz senagatynyň işjeň ösýän hem-de Türkmenistanyň bu işde ornunyň has güýçlenýän şertlerinde bu ulgamda işleýän esasy daşary ýurt kompaniýalarynyň iri pudaklaýyn gözden geçirilişe gatnaşmaga gyzyklanmasy artýar.

Şu sergi we maslahat öňdebaryjy tehnologiýalaryň ulanylmagyny höweslendirmäge hem-de milli ykdysadyýetimiziň nebitgaz ulgamynyň innowasion ösüş ugruna toplumlaýyn çemeleşilmegini üpjün etmäge ýardam etmelidir. Bu foruma dünýäniň birnäçe döwletinden iri kompaniýalaryň onlarçasy gatnaşýar.

Hyzmatdaşlygyň taslamalaryny ara alyp maslahatlaşmak günüň ikinji ýarymynda öz işine başlan halkara ylmy maslahatyň çäklerinde dowam etdi.

Forumyň işiniň üç gününiň dowamynda köp sanly duşuşyklar we gepleşikler geçiriler. Olar ýurdumyzyň ýangyç-energetika serişdelerini netijeli özleşdirmek hem-de rejeli ulanmak maksady bilen täze bilelikdäki taslamalaryň esasyny goýar.

Kakamyrat Geldiýew.
Surata düşüren Röwşen Balakaýew.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!