Paýtagtymyzyň “Mekan” köşgünde Türkmenistanyň Prezidentiniň Garaşsyzlygyň 25 ýyllygyna bagyşlanan “Türkmenistan” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Bu barada “tdh.gov.tm” saýty habar berdi.
Döwlet Baştutanynyň täze işi Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllyk taryhynyň özboluşly ýylýazgysydyr. Onda garaşsyzlygyň many-mazmuny jemgyýetçilik aňy üçin düşnükli dilde beýan edilýär.
Tanyşdyrylyş dabarasynyň barşynda oňa gatnaşyjylara döwlet Baştutanymyzyň “Türkmenistan” atly täze kitaby sowgat berildi.
Bu kitap Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Metbugat merkezinde türkmen, iňlis we rus dillerinde çap edildi.

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!