Aşgabatda umumymilli baýramçylygyň öňüsyrasynda, Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň ýurdumyzyň Garaşsyzlyk gününiň 24 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisi geçirildi. Bu barada “Türkmenistan” gazeti habar berdi.
Däp bolan foruma gatnaşyjylaryň düzümi ýylsaýyn giňelýär, olar ykdysady we maliýe-bank, bilim we medeniýet, sport we syýahatçylyk ulgamlaryna, şeýle hem hususy işewürligiň kärhanalaryna wekilçilik edýärler. Şu sergide gatnaşyjylaryň 120-den gowragy, şol sanda firmalaryň we kompaniýalaryň 60-a golaýy, hususy telekeçiligiň wekilleri özleriniň mümkinçiliklerini, öndürýän önümleriniň ýokary hilini we hödürleýän hyzmatlarynyň köpdürlüligini görkezdiler.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän giň halkara hyzmatdaşlyk ugry, amala aşyrýan içerki maýa goýum syýasaty netijesinde ýurdumyzyň senagat kuwwaty ep-esli berkidildi, degişli durmuş, ulag-aragatnaşyk we inženerçilik düzümi kemala getirildi. Döwlet Baştutanymyzyň bu ugurda amala aşyrýan syýasaty ykdysadyýetiň pudaklarynyň toplumlaýyn döwrebaplaşdyrylmagyny we diwersifikasiýalaşdyrylmagyny göz öňünde tutýar.
Sebitleriň senagat pudagyny hemmetaraplaýyn ösdürmek, olaryň çig mal serişdelerini rejeli ulanmak, täze iş orunlaryny döretmek boýunça giň möçberli işler dowam etdirilýär. Ahyrky netijede, bularyň ählisi türkmenistanlylaryň abadançylygyny ýokarlandyrmaga ýardam edýär.
Serginiň çäklerinde “Türkmenperi” toý we gözellik salonynyň dizaýnerleri tarapyndan işlenip taýýarlanylan toý lybaslarynyň toplumlarynyň görkezilişi bu çäräniň köp öwüşginli bolmagyny üpjün etdi.
Ýylyň esasy sergisi tamamlanandan soň, oňa gatnaşyjylara degişli diplomlary we şahadatnamalary gowşurmak dabarasy boldy.
Foruma gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Ýüzlenme kabul etdiler.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!