Paýtagtymyzyň “Mizan” täjirçilik merkezinde 20-nji oktýabrda tegelek stol görnüşinde geçirilen türkmen-brazil işewürler maslahaty ikitaraplaýyn söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ýola goýmak meselelerine bagyşlanyldy. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berdi.
Duşuşygyň barşynda Braziliýanyň işewürler toparlarynyň Latyn Amerikasyndaky uly mümkinçilklere eýe bolan hyzmatdaş hökmünde türkmen ykdysadyýetiniň ileri tutulýan taslamalaryna, hususan-da, energetika, oba hojalygy, dokma senagaty, şeýle hem syýahatçylyk we sport ulgamlarynda durmuşa geçirilýän taslamalara gatnaşmaklarynyň mümkinçiligi ara alnyp maslahatlaşyldy.
Duşuşyga gatnaşyjylar türkmen-brazil işewürlik hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin giň mümkinçilikleriň bardygyny belläp, energiýanyň dikeldilýän çeşmelerini we daşky gurşawy goramagyň kadalarynyň berk berjaý edilmegi esasynda innowasiýa tehnologiýalarynyň ösdürilmegini hem hasaba almak bilen, ýokary tehnologiýaly pudaklarda özara bähbitli gatnaşyklary ýola goýmaga özara gyzyklanmalaryny beýan etdiler.
Şeýle hem ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini doly peýdalanmak maksady bilen türkmen we brazil işewürleriniň arasynda gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň möhümdigi nygtaldy.
Duşuşygyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar doly möçberli türkmen-brazil gatnaşyklarynyň ýola goýulmagyna iki tarapyň hem gyzyklanma bildirýändigini kanagatlanmak bilen belläp, şu gezekki maslahatyň iki dostlukly ýurtlarynyň halklarynyň abadançyygynyň bähbidine özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň binýady boljakdygyny bellediler.

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!