Türkmen halkynyň baý däplerini özünde jemleýän, asyrlaryň dowamynda onuň ajaýyplygyny we täsinligini saklap gelýän milli halyçylyk sungaty şu günler Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde elde dokalan haly önümleriniň 24-nji «Carpet & Art Oasis» atly halkara sergisinde görkezilýär. Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň «Türkmenhaly» önümçilik birleşiginiň önümleri Türkmenistanyň sergisiniň bezegine öwrüldi.
Nepis we seýrek önümleriň 15 müňden gowragyna wekilçilik edýän elde dokalýan haly önümleriniň iri öndürijileri hem sergä gatnaşyjylaryň hatarynda boldular.
Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, haly türkmeniň kalbydyr. Çünki öçmez-ýitmez öwüşginlikleriň we baý nepisligiň sazlaşygy bilen haýrana goýýan bu ajaýyp sungat eserlerinde milletimiziň iň oňat sypatlary, dünýägaraýşy we ruhy dünýäsi öz aýdyň beýanyny tapýar.
Iň gymmatly maşgala däbi hökmünde bu örän inçe senediň syrlarynyň müňýyllyklaryň dowamynda nesilden-nesle geçirilip gelinmegi netijesinde ýurdumyzda elde dokalýan halyçylyk senedi täsin özboluşlylygyny saklap geldi.

2019-njy ýylyň 11-14-nji ýanwary aralygynda GFR-niň Gannower şäherinde haly önümleriniň we pol örtükleriniň 31-nji ýöriteleşdirilen halkara «DOMOTEX-2019» sergisi geçirildi, onuň işine Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň wekiliýeti gatnaşdy.
Tutuş dünýäde mälim bolan we Ýewropada irileriň arasynda ýer alan «DOMOTEX-2019» sergisiniň guramaçysy «Deutsche Messe АG» sergi-ýarmarka kompaniýasy bolup, bu sergi 1989-njy ýyldan bäri her ýylda geçirilýär we dünýäde halylaryň, parketleriň hem-de beýleki pol örtükleriniň halkara sergileriniň arasynda öňdebaryjy orny eýeleýändir.

2019-njy ýylyň 10–13-nji ýanwary aralygynda Awstriýanyň Wena şäherinde her ýylda geçirilýän «Ferien-Messe Wien» atly syýahatçylyk sergisi boldy. Bu çäre Awstriýanyň möhüm halkara forumy bolup, onda dünýä syýahatçylygynyň häzirki zaman ösüşi görkezilýär.
Sergä dünýäniň 80 döwletinden 850 töweregi syýahatçylyk ulgamynyň wekilleri gatnaşdy. Bu sergä Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň wekilleri hem gatnaşdy.
Sergä gatnaşyjylar Türkmenistanyň pawilýonynda ýurdumyzyň dürli ekspozisiýalary, Beýik Ýüpek ýolunyň ugurlary, ÝUNESKO-nyň maddy däl gymmatlyklary sanawyna girizilen gadymy ýadygärlikleriň suratlary, şeýle hem türkmen halkynyň medeniýeti barada eksponatlar we maglumatlar bilen tanyşdylar.

2019-njy ýylyň 8-nji ýanwarynda Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Maýn boýundaky Frankfurt şäherinde «Heimtextil 2019» atly halkara sergisi öz işine başlady.
Dünýäniň ösen ýurtlarynyň dokma ulgamynda gazanan ösüşlerini dünýä ýaýýan bu halkara sergä dünýäniň 60 döwletinden 3000-den gowrak daşary ýurt kompaniýalar we edaralar gatnaşýar.
Bu serginiň işine Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň we Söwda senagat edarasynyň wekilçilikli topary gatnaşdylar, şeýle hem bu ýerde Türkmenistanda öndürilýän dokma önümleriniň sergisi guraldy.
Serginiň çäklerinde türkmen wekiliýeti Messe Frankfurt sergiler kompaniýasy bilen duşuşyk geçirdi. Gepleşikleriň dowamynda Türkmenistanda öndürilýän dokma önümleriniň dünýä bazarynda eýeleýän ornuny giňeltmegiň hem-de hyzmatdaşlyklary ösdürmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.
Halkara sergisi öz işini şu ýylyň 11-nji ýanwaryna çenli dowam eder.

www.mfa.gov.tm

Parižde ýerleşen Halkara sergiler edarasynyň Baş Assambleýasynyň çäklerinde geçirilen saýlawlarda EKSPO 2025 Bütindünýä sergisiniň geçiriljek ýeri hökmünde Osaka-Kansaýyň saýlanandygyny Siziň Alyhezretiňize habar bermek meniň üçin uly hormatdyr. Türkmenistanyň beren goldawy üçin Ýaponiýanyň Hökümetiniň adyndan hoşallygymy beýan edýärin.

Şeýle hem Osaka öňde boljak G20 Sammitiň geçiriljek ýeri bolmak bilen, günbatar Ýaponiýanyň ykdysadyýetinde möhüm orun eýeleýär we biz onuň baý medeni we syýahatçylyk serişdelerine, Siziň Alyhezretiňiziň Osaka-Kansaýda duýup biljek myhmansöýerlik ruhuna buýsanýarys. Türkmenistanyň EKSPO 2025-e gatnaşmagynyň Siziň ýurduňyzyň medeniýetini we işewürligini dünýä tanyşdyrmaga hem-de geljekde onuň mümkinçiliklerini giňeltmäge ajaýyp şert döretjekdigine ynanýaryn.

Ýaponiýa toplanan tejribäniň esasynda EKSPO 2025-iň sazlaşykly işini üpjün etmek üçin Bütindünýä sergisini geçirmäge taýýarlyk görmäge başlar. Osaka-Kansaýda EKSPO 2025-iň üsti bilen Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmek üçin geljekki jemgyýeti döretmek babatda Türkmenistan bilen bilelikde işläp, Bütindünýä sergisiniň geçirilýän döwründe dürli çözgütleri ara alyp maslahatlaşmak isleýäris.

Türkmenistanyň geljekde hem üstünliklere eýe bolmagyny hem-de mundan beýläk-de gülläp ösmegi baradaky iň gowy arzuwlarymy kabul etmegiňizi haýyş edýärin.

www.tdh.gov.tm

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!