2019-njy ýylyň 16-njy oktýabrynda paýtagtymyzyň “Arçabil” myhmanhanasynda türkmen-eýran işewürler maslahaty geçirildi. Oňa gatnaşmak üçin Eýran Yslam Respublikasynyň döwlet edaralarynyň we işewürler toparlarynyň wekillerinden ybarat wekiliýet Aşgabada geldi.
Işewürler maslahatyna eýran wekiliýetiniň düzüminde birnäçe döwlet edaralarynyň we guramalaryň wekilleri, şeýle-de söwda, derman senagaty, oba hojalyk we suw serişdeleri, inženerçilik hyzmatlary, energetika, ulag, logistika, syýahatçylyk, nebit-gaz senagaty, dokma senagaty, gurluşyk materiallary we gurluşyk pudaklarynda işleýän 30 kompaniýanyň wekilleri geldiler.
Türkmen tarapyndan bu maslahata ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralaryň, Söwda-senagat edarasynyň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýolbaçylarydyr hünärmenleri, eksporta niýetlenen önümleri öndürýän kärhanalaryň we kompaniýalaryň wekilleri gatnaşdylar.
Gatnaşyjylaryň belleýşi ýaly, Türkmenistanyň we Eýran Yslam Respublikasynyň ykdysady mümkinçiliklerini görkezmek, ykdysadyýetiň döwlete degişli däl sektorynyň wekilleriniň arasynda özarabähbitli uzakmöhletleýin gatnaşyklary ýola goýmak hem-de berkitmek bu forumyň baş maksady boldy.
Eýranyň işewürler toparlarynyň wekilleri Türkmenistanyň Prezidentiniň döwlet strategiýasynyň wajyp ugry bolup çykyş edýän türkmen ykdysadyýetiniň hususy sektory bilen öndürijilikli gatnaşyklary ösdürmäge aýratyn gyzyklanma bildirdiler.
Mundan başga-da, forumyň çäklerinde ikitaraplaýyn duşuşyklar geçirildi. Olaryň dowamynda iki döwletiň wekilleri özarabähbitli hyzmatdaşlygyň ugurlary we geljegi barada pikir alyşdylar. Duşuşyklaryň barşynda täze gatnaşyklar ýola goýuldy hem-de geljekki gatnaşyklaryň meýilnamalary takyklanyldy.

www.mfa.gov.tm

15.10.2019. Şu gün paýtagtymyzda «Türkmenistanyň senagat pudaklarynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergi we ylmy maslahat öz işine başlady, bu çäräni ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasy guraýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen geçiriýlan ýöriteleşdirilen sergi şu ýyl Watanymyzda 20-nji oktýabrda ilkinji gezek bellenilýän Senagat işgärleriniň gününe bagyşlanýar.
Milli ykdysadyýetimiziň iň okgunly ösýän pudaklarynyň biriniň işgärleriniň hormatyna esaslandyrylan bu hünär baýramy her ýyl oktýabr aýynyň üçünji ýekşenbesinde baýram edilýär. Şol gün tutuş ýurdumyz boýunça dürli çäreler—duşuşyklar, konsertler we beýleki dabaralar guralar. Kärhanalarda önümçiligiň öňdebaryjylaryny sarpalamak çäreleri geçiriler.
Ýurdumyzyň ägirt uly serişde hem-de ykdysady mümkinçilikleri, ekologiýa taýdan arassa we ýokary tehnologiýaly we önümçilikler, oňat hilli harytlar, halkara ölçegleriniň talaplaryna kybap gelýän önümler bu gün döwletimiziň senagat pudagynyň daşary ýurtlarda abraýyny üpjün edýär.

09.10.2019. Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda»Syýahatçylyk we gezelenç» atly halkara sergisi we maslahaty açyldy. Hazaryň kenarynda her ýyl geçirilýän foruma Türkmenistanyň öňdebaryjy syýahatçylyk kärhanlarynyň hem-de bu ulgamda ýöriteleşdirilen Awstriýadan, Germaniýadan, Bolgariýadan, Polşadan, Türkiýeden, Kanadadan, Hindistandan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Hytaýdan we beýleki ýurtlardan gelen 70-e golaý kompaniýanyň wekilleri gatnaşýarlar.
Häzirki döwürde syýahatçylyk ulgamyny ösdürmek ugrunda alnyp barylýan giň gerimli işler Türkmenistanyň dost-doganlyk, ynsanperwerlik, hoşniýetlilik ýörelgeleriniň dünýä ýüzünde giňden dabaralanýandygynyň aýdyň subutnamasyna öwrülýär diýlip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň foruma gatnaşyjylara iberen Gutlagynda bellenilýär.
Türkmenistanda bu ugurda amala aşyrylýan özgertmeler, syýahatçylyk ugurlarynyň geografiýasynyň giňeldilmegi, ekologiýa, sagaldyş, sport we at üstünde syýahatçylyk ýaly täze ugurlaryň ornaşdyrylmagy, dynç alyş şertleriniň döredilmeginiň dowam etdirilmegi milli syýahatçylyk ulgamynyň bäsdeşlige ukyplylygynyň ýokarlandyrylmagyna we onuň ählumumy ulgama goşulyşmagyna gönükdirilendir.

HORMATLY SERGÄ WE MASLAHATA GATNAŞYJYLAR!
GADYRLY MYHMANLAR!
Sizi gojaman Hazaryň türkmen kenarynda geçirilýän «Syýahatçylyk we gezelenç» atly halkara syýahatçylyk sergisiniň we maslahatyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Bu serginiň we maslahatyň üstünlikli geçmegini arzuw edýärin!
«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen ýylda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda guralýan bu giň möçberli çäräniň dünýäniň syýahatçylyk ulgamynda möhüm ähmiýete eýe boljakdygyna berk ynanýaryn.
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda halkara derejede şeýle çäräniň geçirilmegi syýahatçylyk ulgamyny ösdürmekde, ýurdumyzyň halkara abraýyny has-da belende götermekde, dünýä döwletleri bilen bu ulgamda hoşniýetli hyzmatdaşlygy kämilleşdirmekde möhüm ähmiýete eýedir.

2019-njy ýylyň 23-nji sentýabrynda ýurduň Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň ýurt Garaşsyzlygynyň 28 ýyllygyna bagyşlanan sergisi açyldy.
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen ýurdumyzyň ministrlikleri hem-de pudak edaralary serginiň guramaçylary bolup çykyş etdiler. Sergi ministrlikleriň we pudak edaralarynyň hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, ýurdumyzyň raýatlaryny, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini jemledi.
Serginiň açylyş dabarasyna Mejlisiň ýolbaşçylary, hökümet agzalary, ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň, Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň we halkara guramalaryň ýolbaşçylary, Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary, Garaşsyzlygyň 28 ýyllygyna bagyşlanan çärelere gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen ýokary derejeli daşary ýurt myhmanlary gatnaşdylar.
Gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň iberen Gutlagyny uly üns bilen diňlediler.
Sergi diwarlary Türkmenistanyň Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanan ykysady üstünliklerine, düýpli özgertmelere, iri taslamalara, belent sepgitlere bagyşlanan. Sergide ýokary tehnologiýa enjamlar, gurallar, döwrebap gurluşyk we bezeg materiallary, kompýuter we kommunikasiýa mümkinçilikleri, azyk senagaty pudagynda ýetilen sepgitler, ekologiýa meselelerini çözmekdäki, sporty hem-de syýahatçylygy, ylmy, medeni we işgärler goruny ösdürmekdäki üstünlikler bilen tanyşdyryldy.
Ykdysady üstünlikleriň sergisi öz işini 24-nji sentýabra çenli dowam eder.

www.mfa.gov.tm

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!