Türkmenistanyň söwda-senagat edarasynyň gatnaşmagynda sergiler we ýarmarkalar yzygiderli geçirilip durulýar. Olara daşary ýurtlardan eem hyzmatdaşlarymyz gatnaşýar. Şeýlelikde, her bir sergide Türkmenistanyň dürli pudaklarynyň wekilleri daşary ýurtly hyzmatdaşlary bilen geljekde gatnaşyk saklamak babatda gepleşikleri geçirmäge mümkinçilik alýarlar. Şeýle sergileriň 2018-nji ýylyň ilkinji 4 aýynda 6-sy geçirildi.
Olaryň 5-si Aşgabat şäherinde guraldy. Ýene bir sergi bolsa Özbegistan Respublikasynda geçirildi. Şu ýerde ilki Aşgabatda Özbegistan Respublikasynyň Milli senagat sergisiniň, soň bolsa Özbegistanda Türkmenistanyň milli sergisiniň geçirilendigini bellemelidiris.

31-nji ýanwar ─ 2-nji fewral aralygynda Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi;

1-3-nji mart aralygynda Eýran Yslam Respublikasynyň 14-nji ýöriteleşdirilen sergisi;

17-18-nji mart aralygynda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 10 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Senagatçylarynyň we telekeçileriniň sergisi hem-de Birleşmäniň agzalarynyň maslahaty;

29-31-nji mart aralygynda Özbegistan Respublikasynyň Milli senagat sergisi;

23-24-nji aprelde Özbegistanda Türkmenistanyň milli sergisi;

26-27-nji aprelde «Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty» atly 10-njy Halkara sergi-ýarmarkasy geçirildi.

Taýýarlan Goçmyrat ORAZBERDIÝEW,
žurnalist.

Baş muzeýdäki sergide özboluşly fotosuratlar, türkmenistanly Beýik Watançylyk urşunyň gahrymanlarynyň portretleri, žiwopis işleri we neşirler görkezilýär. Söweş meýdanlaryndan gelen üçburç hatlar, harby sylaglar we dürbiler, planşetler, goşhaltalar, wagyz platkatlary...---olar gazaply günleriň, ildeşlerimiziň gaýduwsyz edermenliginiň gymmatly subutnamalarydyr.

Bu ýerde öz şahsy süýşürintgilerine goşun üçin T-34 tankyny guran daýhan Lallyk Hanowa 1946-njy ýylda marşal Pawel Rybalkonyň peşgeş beren söweş maşynynyň makedi, tylda zähmet çeken türkmen zenanlarynyň Ýeňşe ägirt uly goşandyny--Goranmak gaznasyna altyn-kümüş şaý-seplerini tabşyrýan pursadyny şekillendirýän fotosuratlar goýlupdyr.

Şekillendiriş sungaty muzeýiniň tematiki sergisinde milli žiwopis mekdebiniň ussatlary Yzzat Gylyjowyň, Ýewgeniýa Adamowanyň, Ýuliýa Daneşwaryň, Sergeý Beglýarowyň we beýlekileriň, şeýle hem Beýik Watançylyk urşuna gatnaşanlaryň ölmez-ýitmez edermenligini we ildeşlerimiziň Ýeňşiň hatyrasyna çeken janaýamazakly zähmetini wasp edýän döwürdeş nakgaşlarymyzyň eserleri we heýkelleri görkezilýär.

01.05.2018. Mähriban Diýarymyzda mundan dört müň ýyla golaý öň emele gelen siwiliza-siýanyň ýokary derejede bolanlygyna şaýatlyk edýän ýüzlerçe arheologik tapyndylar berlin-lilere we bu şäheriň myhmanlaryna Türkmenistanyň örän baý medeni mirasy barada gür-rüň berýär.Diňe bir Germaniýanyň ýaşaýjylarynyň däl, eýsem, dünýäniň dürli künjekleriniň muzeý muşdaklarynda uly gyzyklanma döreden bu serginiň açylan gününden bäri sanlyja gün ge-çen hem bolsa, eýýäm müňlerçe adam onuň ekspozisiýalary bilen ýakyndan tanyşmaga mümkinçilik aldy. Munuň özi, ilkinji nobatda, bu ýerde görkezilýän, halkymyzyň ençeme asyrlar mundan ozal ýaşaýyş-durmuşyny, medeniýetini aýdyňlyk bilen şöhlelendirýän gym-matlyklaryň täsinligi we özboluşlylygy bilen şertlendirilendir.

Ynsanperwer ulgamda türkmen-german hyzmatdaşlygynyň aýdyň netijesi bolan Berlindäki sergi ýewropalylar üçin adamzat siwilizasiýasynyň ýyl ýazgysynyň täze sahypalaryny aç-magyň ýolunda möhüm waka boldy. Özüniň täsin gymmatlyklary bilen hiç kimi biparh goý-maýan bu özboluşly açylyş dabarasynda Germaniýa Federatiw Respublikasynyň kansleri-niň medeniýet we köpçülikleýin habar beriş serişdeleri boýunça ygtyýarly wekili Monika Grýuttersiň belleýşi ýaly, Margiana taryhyň örän täsin ýadygärligidir.

26.04.2018. Paýtagtymyzda öz gözelligi, ajaýyplygy hem-de asyllylygy boýunça taý gelmejek behişdi atlaryň hormatyna ajaýyp baýramçylyga gabatlanylan iri möçberli çäreleriň çäklerinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň howandarlygynda geçirilýän «Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty» atly däp bolan X halkara ylmy maslahat açyldy.

Köp sanly daşary ýurtly myhmanlar — dünýä atçylygynyň hem-de Ýewropa we Aziýa, Demirgazyk we Günorta Amerika ýurtlarynyň ylmy jemgyýetçiliginiň wekilleri türkmen halkynyň milli buýsanjy bolan täsin ahalteke atlaryny şöhratlandyrýan dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza geldiler.

Meşhur alymlar, seçgiçiler, atşynaslar, Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň mejlisine gatnaşyjylar, medeniýet işgärleri ýakynda geçirilen şowhunly çäreleriň şaýatlary boldular. Şol çäreleriň maksatnamasynda her ýyl geçirilýän uzak aralyklara atly marafon hem-de Aşgabadyň açyk manežli atçylyk sport toplumynda konkur boýunça ýaryşlar, şeýle hem türkmen bedewiniň gözelligini çeper beýan etmek boýunça döwlet Baştutanymyz tarapyndan däbe görä yglan edilen bäsleşigiň jemleýji tapgyrynyň çäklerinde Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda geçirilen sungat ussatlarynyň eserleriniň sergisi bar.

Guramaçysy bolup «Türkmen atlary» döwlet birleşigi çykyş eden foruma ýurdumyzyň hem-de daşary ýurtly hünärmen-ippologlaryň, genetikleriň, seçgiçileriň, çapyksuwar-türgenleriň we tälimçileriň, taryhçylaryň, etnograflaryň, sungaty öwrenijileriň, şeýle hem jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň 100-e golaýy gatnaşdy.

26.04.2018. Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli halkara sergi-ýarmarka açyldy.

Dünýäniň onlarça ýurdundan wekilleri ýygnan sergi hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny has-da ösdürmegi, atçylyk ulgamynda işewür we ylmy gatnaşyklaryň ýola goýulmagyny, bedewleri ýetişdirmekde we ösdürmekde innowasion tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyny ugur edinýär.

Sergä gatnaşýan ýurtlaryň hatarynda Russiýa, ABŞ, Hytaý, Fransiýa, Germaniýa, Italiýa, Ispaniýa, Awstriýa, Niderlandlar, Türkiýe, Eýran, Pakistan, Argentina, Urugwaý, Awstraliýa, Malaýziýa, Mongoliýa, Polşa, Çehiýa, Azerbaýjan, Belarus, Moldowa, Ukraina, Gazagystan, Estoniýa we beýleki ýurtlar bar.

Ýöriteleşdirilen sergä gatnaşyjylaryň wekilçilikli düzümi Söwda-senagat edarasynyň “Türkmen atlary” döwlet birleşigi bilen bilelikde her ýyl geçirýän bu forumynyň ýokary abraýynyň nobatdaky gezek tassyklanmasy boldy.

Atçylyk pudagynyň, atçylyk sportunyň we syýahatçylygynyň wekilleri Türkmenistana dünýä belli ahalteke bedewleriniň watany, şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda dünýäniň atçylyk jemgyýetine işjeň goşulýan ýurt hökmünde uly gyzyklanma bildirýärler. Şunda ýurdumyz pudagy ösdürmekde müňýyllyk milli däpleri döwrebap meýiller we tehnologiýalar bilen utgaşdyrýar.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!