26.06.2018. Şu gün Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde “Söwda we hyzmat—2018” atly sergi-ýarmarka açyldy. Ol ýurdumyzda haryt bolçulygyny yzygiderli artdyrmak we hyzmatlar ulgamynda gazanylan üstünlikleri hem-de bu ulgamlaryň geljekki ösüşini görkezmelidir.
Sergi-ýarmarkanyň açylyş dabarasyna Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, aşgabatlylaryň köpsanlysy hem-de paýtagtymyzyň myhmanlary gatnaşdylar.
Ýygnananlar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň sergi-ýarmarka gatnaşyjylara Gutlagyny uly üns bilen diňlediler. Onda häzirki wagtda amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeleriň, halk hojalyk toplumynyň işine bazar gurallarynyň hem-de ýörelgeleriniň ornaşdyrylmagynyň ýurdumyzyň ykdysady taýdan okgunly ösmegine itergi berendigi hem-de munuň içerki söwdanyň ýokary depginler bilen ösüşinde öz beýanyny tapandygy nygtalýar.
Milli Liderimiz bu serginiň söwda ulgamynda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara gatnaşyklary ösdürmek üçin binýat boljakdygyna ynam bildirip, oňa gatnaşyjylara netijeli işlemegi arzuw etdi.
Gözden geçirilişe Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň kärhanalarynyň hem-de düzümleriniň elliden gowragy gatnaşdy.

Hormatly sergi-ýarmarka gatnaşyjylar!
Hormatly adamlar!

Sizi «Söwda we hyzmat - 2018» atly sergi-ýarmarkanyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilen ýylda guralýan bu sergi-ýarmarkanyň söwda gatnaşyklaryny ösdürmekde ýokary netijeleri gazanmaga ýardam berjekdigine ynanýaryn.

Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň häzirki döwürdäki durnukly ösüşi milli ykdysadyýetimiziň kuwwatlanýandygyny we halk hojalygynyň ähli pudaklarynda uly özgertmeleriň amala aşyrylýandygyny aýdyň görkezýär. Ýurdumyz söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ähli ugurlar boýunça ösdürmek üçin uly mümkinçiliklere eýedir. Şunuň bilen baglylykda, milli ykdysadyýetimiziň esasy ulgamlarynda, ýokary we innowasion tehnologiýalara esaslanýan ugurlarynda özara gatnaşyklaryň täze usullaryny we görnüşlerini gözlemegiň wajypdygyny bellemek gerek.

Häzirki wagtda amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeler, halk hojalyk toplumynyň işine bazar gurallarynyň hem-de ýörelgeleriniň ornaşdyrylmagy ýurdumyzyň ykdysady taýdan okgunly ösmegine itergi berdi. Munuň özi içerki söwdanyň ýokary depginler bilen ösüşinde hem öz beýanyny tapdy. Telekeçilik işjeňligi ýokarlandy, işewürligi guramagyň hem-de hyzmatlary hödürlemegiň häzirki zaman usullary giňden ulanylýar.

2018-nji ýylyň 26-28-nji iýunynda Aşgabatda «Söwda we hyzmatlar — 2018» ady bilen sergi-ýarmarka geçiriler. Bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde habar berildi.
Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda Söwda-senagat edarasy tarapyndan guralýan bu çäräniň esasy maksady sergä gelýänleri milli Liderimiziň baştutanlygynda bu ulgamda ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeler, ähli sebitlerde söwda merkezleriniň, bazarlaryň, jemgyýetçilik iýmiti kärhanalaryň, şeýle hem ilata durmuş hyzmatlaryny hödürleýän düzümleriň işleriniň guralyşy bilen tanyşdyrmakdan ybaratdyr. Sergi-ýarmarkasyna gatnaşyjylar öz harytlaryny we hyzmatlaryny mahabatlandyrmaga, şeýle hem netijeli işewürlik gatnaşyklaryny ýola goýmaga mümkinçilik alarlar.
Hormatly Prezidentimiz yzygiderli geçirilýän çäreler netijesinde ýurdumyzda haryt dolanyşygynyň möçberleriniň barha artýandygyny, haryt bolçulygyny hem-de içerki bazaryň ähli zerur önümler bilen üpjün edilmegi boýunça toplumlaýyn işleriň alnyp barylýandygyny belledi. Önümleriň hiline, olaryň görnüşleriniň artdyrylmagyna we ilatyň uly islegine eýe bolan önümleriň harytlyk görnüşiniň gowulandyrylmagyna, şeýle hem ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň hiliniň ýokarlandyrylmagyna aýratyn üns berilýär. Bularyň ählisi öňde boljak sergi-ýarmarkasynda giňden görkezilmelidir diýip, milli Liderimiz bu gözden geçirilişi ýokary derejede guramagy tabşyrdy.

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

HORMATLY SERGÄ WE MEJLISE GATNAŞYJYLAR!
GADYRLY MYHMANLAR!

Sizi Türkmen halysynyň we dokma senagatynyň işgärleriniň güni mynasybetli «Dünýä nusgalykdyr türkmen dokmasy» atly dokma we haly önümleriniň halkara sergisiniň hem-de Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XVIII mejlisiniň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Siziň ähliňize berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny we haly hem-de dokma pudaklaryny ösdürmek ugrunda alyp barýan asylly işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin.

Garaşsyzlyk ýyllarynda ähli pudaklar bilen bir hatarda ýurdumyzyň dokma we haly pudaklarynda hem ajaýyp üstünlikler gazanyldy. Ýurdumyzyň bu pudaklarynyň ösüşiniň belent sepgitlerini doly aýdyňlygy bilen halkymyza ýetirmekde hem-de dünýä ýaýmakda bu halkara serginiň hem-de mejlisiň uly ähmiýete eýe boljakdygyna berk ynanýaryn.

EZIZ WATANDAŞLAR!
GADYRLY MYHMANLAR!

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny ösdürmek, ýurdumyzy senagat taýdan ösen döwlete öwürmek boýunça giň gerimli işler amala aşyrylýar. Ägirt uly taslamalar durmuşa geçirilýär.

22-nji maýda “Russiýa-meniň taryhym” Taryhy seýilgähinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistan- Ýüpek Ýolunyň ýüregi” kitaby bilen tanyşdyrylyş we adybir fotosuratlar sergisiniň dabapaly açylyşy boldy.

Dabara Sankt-Peterburgyň Milletara gatnaşyklar boýunça komitetiniň başlygynyň orunbasary Wadim Okruşko, Sankt-Peterburgyň baş müftisi, Sankt-Peterburgyň Daşary gatnaşyklar boýunça boýunça komitetiniň we Milletler öýüniň işgärleri, şäheriň milli-medeni birleşikleriniň ýolbaşçylary, bu ýerde ýaşaýan türkmenleriň wekilleri, talyplar we ýaşlar birleşikleriniň işjeňleri, alymlar we sungat işgärleri gatnaşdylar.

“Türkmenistan-Ýüpek Ýolunyň ýüregi” fotosuratlar sergisi Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurduň özboluşly taryhy-medeni mirasyny, arheologik we tebigy gözelliklerini, uly möçberli gazananlaryny, syýahatçylyk mümkinçiligini, türkmen halkynyň baý däp-dessurlaryny dünýä wagyz etmek boýunça konsepsiýasyny beýan edýär.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!