DEWID FOSTER UOLLESIŇ «KIRIŞLERIŇ TEORIÝASY» ATLY KITABY. Bu kitabyň fizika bilen hiç hili baglanyşygy ýok. Ýöne ony otlyda ýa-da uçarda okap oturan wagtyňyz daşyňyzdan synlap, sizi okumyş adam hasaplap bilerler. «Kirişleriň teoriýasy» Uollesiň iň gowy esseleriniň 5-sini özünde jemläp, tennisden, sportdan söhbet açylýar. Sportuň şol ýerde gazalýan görnüşi bilen «Microsoft»-da gyzylanyp başladym, häzirem ony gowy görýärin.

FIL NAÝTYŇ «AÝAKGAP SATÝAN ADAM» ATLY KITABY. «Nike» kompaniýasyny esaslandyryjylaryň biriniň bu memuary biznesde üstünlige ýetmegiň nämedigini düşündirýär. Geçen ýyllaryň dowamynda Naýt bilen birnäçe gezek duşuşdym. Ol örän gowy adam, ýöne parahat we syr bermezek. Şu kitapda Naýtyň obrazy gowy açylypdyr. Muny her bir ýolbaşçy başarmaýar.

SIDDHARTHY MUKERJINIŇ «GEN» ATLY KITABY. Lukmanlar bir wagtda hem hassa hakynda alada etse, şeýle-de talyplary okatsa we barlag alyp barsa, olary «Üçem howp» diýip atlandyrýarlar. Mukerji Koloumbiýa uniwersitetinde şularyň ähisi bilen meşgullanýar. Onuň Pulitser baýragynyň hem eýesidigi üçin «Dördem howp» diýip atlandyrasyň gelýär.

Bir gün örän baý adam ogluny ýanyna alyp syýahat etmegi ýüregine düwýär. Onuň baş maksady ogluna pulsuz ýaşamagyň nähili kyndygyny düşündirmekden ybarat bolupdyr.
Ataly-ogul birnäçe günläp bir garyp maşgalanyň fermasynda ýaşapdyr. Öýlerine gaýdyp gelýän wagtlary kakasy oglundan syýahatyň nähili täsir galdyrandygyny sorapdyr.
Ogly:
— Ýarady, kaka – diýipdir.
— Adamlaryň näderejede garyp bolup biljekdiklerine göz ýetirdiňmi? – diýip, ol ogluna sowal bilen ýüz tutupdyr.
— Elbetde, kaka – diýip, oglanjyk ýüzüniň ugruna jogap beripdir.
Kakasy:
— Syýahatymyzdan nähili netije çykardyň? – diýip, ýene ogluna ýüzlenipdir.
Ogly bolsa şeýle jogap beripdir:

Üstünlik – bu isleýän zadyňa ýetmekden ybaratdyr.
Deýl Karnegi

***
Eger üstünlik gazanmagy isleýän bolsaňyz, oňa ýeten ýaly görünmegi başarmalysyňyz.
Mur

***
Size bu durmuşda ynam hemra bolsa, ol Siziň üstünlik gazanjakdygyňyzyň kepilidir.
Twen

***
Diňe nähili isleýän bolsa şo hili hem ýaşan adam durmuşda üstünlige ýetip bilýändir.
Morleý

***
Üstünligiň syry säwlik goýbermezlikde däldir, şol bir säwligi iki gezek gaýtalamazlykdadyr.
Şou

Terjime eden Maýa Apbaýewa, žurnalist.

Hiç zat bilmezlik erbet, bilmek islemezlik – has erbedi.
Nakyl

***
Üstünlik üstüňe gelmez...Siz onuň üstüne gitmelisiňiz.
Marwa Kollinz

***
Öz pikirlerini özgerdip bilmeýän adam, durmuşyny özgertmegi-de başarmaz.
Bernard Şou

***
Nämedir bir zada synanyşyp görmeli bolsa, synanyşyklaryň sany 10-dan az bolmasyn.
Art Linkletter

— Ser, siziň üstünligiňiziň syry nämede? – diýip, žurnalist edeni ugruna bolýan telekeçiden sorapdyr. Soň ol: “Munuň uzyn gürrüňdigini bilýän, ýöne siz gysgaça jogap beräýiň” diýip, sözüniň üstüne goşupdyr.

— Gysgaça hem aýdyp bolar… Men saňa iki sözde jogap berip bilerin.

— Bary-ýogy iki sözmi? Nähili söz olar?

— Dogry çözgütler.

— Siz dogry çözgütleri nädip gazanýarsyňyz?

— Bu ýerde bir sözem ýetik.

— Şeýlemi? Ol nähili sözkä?

— Tejribe!

— Şol tejribäni nädip gazanýarsyňyz?

Telekeçi şeýl diýipdir:

— Bary-ýogy iki söz.

— Nähili söz?

— Nädogry çözgütler.

Terjime eden Maýa Apbaýewa, žurnalist

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!