22.03.2018. Türkmenistanda Nowruzyň iki günläp baýram edilmegi biziň hemmämizde baharyň gelmeginiň hormatyna geçirilen ajaýyp dabaralar däp-dessurlara hem-de milli mirasa belent sarpa hökmünde ýatdan çykmajak ýatlamalary galdyrar. Şu ýyl bu baýramçylygyň gerimi giň, many-mazmuna baý boldy.
Tebigat bilen bilelikde özgerip hem-de geljegi nazara almak bilen biz taryhymyza has ünsli garaýarys. Milletimiziň köpasyrlyk tejribesinden döredijilik gujur-gaýratyny alyp hem-de halkymyzyň kuwwatly güýjüne eýerip, häzirki wagtda bu ylham beriji mümkinçilikleri täze belentliklere ýetmek üçin peýdalanýarys. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Nowruz ýaýlasy meýdançasynda geçirilen baýramçylyk dabaralarynyň edebi binýadyny düzýän konsepsiýa şundan ybaratdyr.
“Nowruz ýaýlasynyň ak öýüniň” — ägirt uly binanyň töweregindäki giň meýdanda sahnalaşdyrylan wakalarda, taryhy şahsyýetlerde, halk gahrymanlarynda hem-de rowaýatlaryň gahrymanlarynda milli Liderimiziň “Türkmenistan –Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” kitabynda beýan edilýän wakalar janlandyryldy. Ýurdumyzyň çäklerinden geçen taryhy ýoluň ugrunda ýerleşen şäherleriň keşbi iri bezeg gurnamalarynda gaýtadan döredildi.
Beýik Ýüpek ýoly söwdanyň, gurluşygyň, öňdebaryjy pikirleriň, medeniýetiň ösmegini höweslendirdi, şäherler bolsa bu ýola jan berip, onuň hereket etmegini we dürli taraplara, şahalara bölünmegini, häzirki wagtda aýdylyşy ýaly, diwersifikasiýalaşdyrylmagyny üpjün etdi. Ýüpek ýoly we şäherler biri-birini baýlaşdyrdylar. Kerwenler bu ýerlerden Ýewropa we Aziýa, gör, näçe harytlary äkidendirler, şol döwrüň öňdebaryjy ylmy, filosofiki we inženerlik pikirlerini ýaýradandyrlar?!

20.03.2018. Şu gün ýurdumyzyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde maslahat geçirildi. Onuň gün tertibine “2018 — 2024-nji ýyllarda Türkmenistanda kiçi we orta telekeçilige goldaw bermek boýunça döwlet maksatnamasyny” hem-de bu döwür üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu ýylyň 16-njy martynda tassyklan Kararyna laýyklykda degişli çäreleriň meýilnamasyny ýerine ýetirmegiň çäklerinde öňde durýan işleriň esasy ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak girizildi.

Bellenilişi ýaly, häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelýän kuwwatly milli ykdysadyýeti döretmek milli Liderimiziň başlangyjy bilen amala aşyrylýan düýpli özgertmeleriň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, halk hojalygynyň pudagyny tehnologik taýdan ösdürmek, ýokary hilli, bäsdeşlige ukyply önümleriň önümçiligini ýola goýmak, ýurdumyzda azyk bolçulygyny döretmek boýunça öňde durýan wezipeleriň durmuşa geçirilmegine möhüm orun degişli bolup durýar.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligiň netijeli hem-de sazlaşykly ösüşi, hususy başlangyçlaryň öňe sürülmegi üçin oňaýly hukuk, ykdysady, maliýe we durmuş şertleri döredildi. Salgyt ulgamynyň kämilleşdirilmegi, eksport-import çärelerini geçirmegiň ýönekeýleşdirilmegi, ýeňillikli salgyt we karz ulgamlary onuň subutnamasydyr.

16.03.2018. Ykdysadyýetiň bazar gatnaşyklary döwründe telekeçilik işini has-da ösdürmek, kiçi we orta telekeçiligi goldamak hem-de täze innowasion önümçilikleri döretmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Türkmenistanda Kiçi we orta telekeçiligi goldamak gaznasyny döretmek boýunça birnäçe teklipleri makullanyldy.

www.tdh.gov.tm

16.03.2018. Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Merkezi bankyna Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň gurluşygyny maliýeleşdirmek üçin döwlet serişdeleriniň hasabyna “Rysgal” paýdarlar täjirçilik bankynyň üsti bilen Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine ýyllyk 1 göterim bilen 5 ýyl ýeňillikli döwri bolan 20 ýyl möhlete 2 milliard 400 million amerikan dollaryna çenli möçberde karz bermek tabşyryldy.

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Merkezi bankyna Lebap welaýatynyň Tübigatan kaliý duzlarynyň ýatagynda kaliý dökünlerini öndürýän dag-magdan baýlaşdyryjy kombinatynyň gurluşygyny maliýeleşdirmek üçin döwlet serişdeleriniň hasabyna “Rysgal” paýdarlar täjirçilik bankynyň üsti bilen Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine ýyllyk 3 göterim bilen 4 ýyl ýeňillikli döwri bolan 11 ýyl möhlete 600 million amerikan dollaryna çenli möçberde karz bermek tabşyryldy.

www.tdh.gov.

16.03.2018. Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamagyň 2018 — 2024-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy hem-de şu döwür üçin degişli çäreleriň meýilnamasy tassyklanyldy.

Resminama “Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2018 — 2024-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny” üstünlikli durmuşa geçirmek, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ýokary depginde ösdürmegi dowam etdirmek, milli ykdysadyýetiň dürli ugurlarynda telekeçilik işjeňligini artdyrmak, kiçi we orta kärhanalaryň öndürýän harytlarynyň görnüşlerini hem-de möçberlerini artdyrmak, olaryň daşary ýurt bazarlarynda bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak, hususy telekeçiligiň ösmegine ýardam bermek maksady bilen kabul edildi.

www.tdh.gov.tm

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!