Bir gün örän baý adam ogluny ýanyna alyp syýahat etmegi ýüregine düwýär. Onuň baş maksady ogluna pulsuz ýaşamagyň nähili kyndygyny düşündirmekden ybarat bolupdyr.
Ataly-ogul birnäçe günläp bir garyp maşgalanyň fermasynda ýaşapdyr. Öýlerine gaýdyp gelýän wagtlary kakasy oglundan syýahatyň nähili täsir galdyrandygyny sorapdyr.
Ogly:
— Ýarady, kaka – diýipdir.
— Adamlaryň näderejede garyp bolup biljekdiklerine göz ýetirdiňmi? – diýip, ol ogluna sowal bilen ýüz tutupdyr.
— Elbetde, kaka – diýip, oglanjyk ýüzüniň ugruna jogap beripdir.
Kakasy:
— Syýahatymyzdan nähili netije çykardyň? – diýip, ýene ogluna ýüzlenipdir.
Ogly bolsa şeýle jogap beripdir:

Üstünlik – bu isleýän zadyňa ýetmekden ybaratdyr.
Deýl Karnegi

***
Eger üstünlik gazanmagy isleýän bolsaňyz, oňa ýeten ýaly görünmegi başarmalysyňyz.
Mur

***
Size bu durmuşda ynam hemra bolsa, ol Siziň üstünlik gazanjakdygyňyzyň kepilidir.
Twen

***
Diňe nähili isleýän bolsa şo hili hem ýaşan adam durmuşda üstünlige ýetip bilýändir.
Morleý

***
Üstünligiň syry säwlik goýbermezlikde däldir, şol bir säwligi iki gezek gaýtalamazlykdadyr.
Şou

Terjime eden Maýa Apbaýewa, žurnalist.

Hiç zat bilmezlik erbet, bilmek islemezlik – has erbedi.
Nakyl

***
Üstünlik üstüňe gelmez...Siz onuň üstüne gitmelisiňiz.
Marwa Kollinz

***
Öz pikirlerini özgerdip bilmeýän adam, durmuşyny özgertmegi-de başarmaz.
Bernard Şou

***
Nämedir bir zada synanyşyp görmeli bolsa, synanyşyklaryň sany 10-dan az bolmasyn.
Art Linkletter

— Ser, siziň üstünligiňiziň syry nämede? – diýip, žurnalist edeni ugruna bolýan telekeçiden sorapdyr. Soň ol: “Munuň uzyn gürrüňdigini bilýän, ýöne siz gysgaça jogap beräýiň” diýip, sözüniň üstüne goşupdyr.

— Gysgaça hem aýdyp bolar… Men saňa iki sözde jogap berip bilerin.

— Bary-ýogy iki sözmi? Nähili söz olar?

— Dogry çözgütler.

— Siz dogry çözgütleri nädip gazanýarsyňyz?

— Bu ýerde bir sözem ýetik.

— Şeýlemi? Ol nähili sözkä?

— Tejribe!

— Şol tejribäni nädip gazanýarsyňyz?

Telekeçi şeýl diýipdir:

— Bary-ýogy iki söz.

— Nähili söz?

— Nädogry çözgütler.

Terjime eden Maýa Apbaýewa, žurnalist

XX asyryň otuzynjy ýyllarynda ýapon kompaniýasy ABŞ-dan senagat stanogyny satyn alypdyr. Bir aýdan soň önüm öndürijilere telegramma gelip gowuşypdyr: «Stanok işlänok. Ony gurnap biljek adamy ugradyň».

Önüm öndüriji ol ýere hünärmen ýollapdyr. Ýöne Ýaponiýadan täze telegramma gelipdir: «Gurnaýjy juda ýaş. Has tejribeli birini tapyp ýollaň».

Önüm öndüriji telegramma arkaly jogap beripdir: «Iň gowusy şol hünärmeniň hyzmatyndan peýdalanyň. Sebäbi ol sizdäki stanogy oýlap tapan adam».

Terjime eden Maýa Apbaýewa, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!