Bir gezek gatyr düýä arzyny aýdypdyr:
─ Näme üçindir men ýolda kän ýykylýan. Umuman, maňa ýöremek gaty kyn düşýär. Men ýöremän, edil ýolundan azaşan jahankeşde kimin samrap barýaryn. Nähili oňaýly ýol bolsa-da barybyr agyp düşýärin-de kellämi gaty ýere urýaryn. Sen nädip hiç haçan ýykylaňok, hä, düýe?!
─ Ilki bilen men senden görgür, uzaklary nazarlaýaryn ─ diýip, düýe söze başlapdyr:
─ Men saňa garanda bu dünýä has belentden seredýän. Geçidiň başlanýan, ýapgydyň bolsa, soňlanýan ýerini ilki görýärin. Şonuň üçinem meniň ähli ýolum açyk, aýak basjak ýerimi bilýärin. Sen menden tapawutlylykda edil guşlar ýaly diňe goltugyň aşagyndakyny görüp bilýärsiň. Guşlar şeýle: ýagny iki ädim öň ýanlaryndaky iýme gözleri düşýär emma, şol iýmiň daşynda gurlan çirtmegi görmeýärler.

Terjime eden Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist.

Bir gezek Dawut patyşanyň ýanyna görme-görşe gelen Lukman, onuň täsin bir iş bilen meşgullanyp oturanyny görüpdir. Dawut patyşa demir halkalary ýekedaban bilen süýüp, biri-biri bilen birleşdiripdir. Mundan ozal Lukman poladyň sowuda öwrülişini görmändir. Lukman şonda-da Dawuda sowal bermän, sabyrly bolup, onuň işini synlamagy dowam edipdir. Sabrynyň soňunyň ahyry maksadyna ýetirjegine, ýagny Dawudyň näme edýändiginiň manysyna düşünjegine göz ýetiripdir. Hakykatdan hem patyşa halkalary bir ýere jemläp, täze sowut geýipdir. Lukmana derrew hamme zat aýan bolupdyr. Dawut patyşa lukmana ýüzlenip şeýle diýipdir:
─ Indi bu lybas meni edil galkan kimin ähli urgulardan gorar.
─ Sen öz goraglylygyň üçin ygtybarly sowut bejerdiň ─ diýip Lukman söze başlapdyr:
─ Ýöne, akyldaryň sabrynyň hem ygtybarlylygy kem däl!

Terjime eden Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist.

Puluň döremegine pul sebäp bolýar.

Işewür öz harydyny bazar bahasyndan satmaga borçludyr.

Ýylgyryp bilmeýän adam dükan açmasyn.

Biznesde şowsuzlyga uçramazlyk üçin az girdejä kanagat etmeli.

Biznes ynsany kemala getirýär we synagdan geçirýär.

Çagalar - garyp adamlaryň baýlygy.

Biznes bilen meşgullan, ýöne onuň guly bolma.

Terjime eden Goçmyrat Orazberdiýew.

Örän uly hem gazaply pil sürüsi bir güzeriň golaýynda düşläpdir. Olar beýleki haýwanlaryň suw içmäge gelýän ýollaryny kesipdir. Haýwanlar nädip güzere geçip boljakdygy, bu äpet pil sürüsini suwdan nädip sowup boljakdygy hakynda kän kelle döwüpdirler. Eger aralaryndan bir ugurtapyjy towşan çykmadyk bolsa, bular henizem çäresiz galjakdylar.
Ýüregini bire baglan towşan pilleriň baştutanyna ýüzlenip, şeýle diýýär:
─ Eý, meniň hökümdarym, bu dünýäde seniň hyzmätkäriň bolsam-da, barybir men Aýyň wekilidirin, onuň hökümini ähli pilleriň dykgatyna ýetirmelidirin. Siz Aý dolanda iň soňky gezek güzere inmeli hem-de bu ýerleri hemişelik terk etmeli. Aýyň suwa düşýän şekili yrgyldasa, onuň sözlerimi tassykladygydyr, eger aýdýanlarym bolmasa, onda siz meni jezalandyryp bilersiňiz.
Towşanyň Aýyň wekilidigine ynanan pilleriň baştutany onuň haýbatynyň näderejede çyndygyny anyklamak üçin gije düşüp, Aý dolan badyna ähli sürüni alyp güzere inýär.
Baştutan güzere ilki inýär-de hortumyny suwa sokýar. Şol wagt suwuň ýüzünde Aýyň şekili peýda bolýar. Pil muny Aýyň wekili hasaplanan towşanyň aýdanlarynyň tassyklanmasy hökmünde kabul edýär hem sürüsini güzerden hemişelik alyp gidýär.

Terjime eden Maýa Apbaýewa, žurnalist.

Bir gezek okuwçy mugallymdan soraýar:
─ Mugallym, aýtsaňyzlaň, haýsydyr bir täze işiň başyny başlamak üçin has düşümli gün barmy?
─ Gün? ─ diýip, mugallym geňirgenýär.
─ Belki, hepdäniň ýa aýyň günleridir...
─ Hä, hepdäniň güni ─ diýip, mugallym baş atýar-da, şeýle diýýär:
─ Hawa, elbetde, ol gün ─ çarşenbe ─ diýip, mekirlik bilen okuwçylara seredýär. Olar derrew depderlerine ýapyşyp, mugallymyň aýdanlaryny ýazyp başlaýarlar.
─ Sen näme üçin ýazaňok? ─ diýip, gabat garşysynda, ýüzüne seredip ýylgyryp oturan okuwçydan mugallym berk soraýar.
─ Sebäbi, men siziň mundan aňyrda näme diýjegiňizi bilýärin.
─ Ýeri, näme? ─ diýip, mugallym çytylyp, elini galdyrýar welin, ähli okuwçylar doňan ýaly durýarlar.
Şol wagt hälki okuwçy:
─ Ol hem edil sişenbe, anna, şenbe, duşenbe, penşenbe we ýekşenbe ýaly.
Mugallym:
─ Seňki dogry, ýöne men ilki anna soňra sişenbe diýjekdim ─ diýýär. Okuwçylar bolsa, öz ýoldaşlarynyň tas hemmesini dogry aýdandygy üçin begenişýärler. Soňra olaryň biri:
─ Mugallym, esasan şunuň ýaly yzygiderlilikmi?
Mugallym tas dogry diýen ýaly jogap beren okuwça ünsli seredip, oňa eli bilen yşarat edip:
─ Jogap! ─ Diňe bir gün. Ol hem ─ Şu gün ─ diýýär.

Terjime eden Maýa Apbaýewa, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!