«Dünýädäki iň beýik myhmanhana Dubaýda ýerleşýär» diýip, «Khaleej Times» neşiri habar berýär.
Neşiriň ýazmagyna görä, Birleşen Arap Emirlikleriniň iri şäherleriniň biri bolan Dubaýdaky «Gevora» myhmanhanalar toplumy iň beýik bina hökmünde resmi taýdan yglan edilipdir. 75 gatdan ybarat bolan bu döwrebap myhmanhananyň beýikliginiň 365 metre deňdigini bellemelidiris.
«Gevora»-dan ozal hem iň beýik bina Dubaýyň çäginde ýerleşipdir. Iň ýokary görkeziji «JW Marriott Marquis» atly myhmanhana degişli bolup, ol 355 metre ýetipdir. Özem 72 gatdan ybarat eken.

Taýýarlan Goçmyrat ORAZBERDIÝEW, žurnalist.

«Türkmenawtoýallary» Döwlet konserniniň Gubadag etrabynda ýerleşýän asfalt zawody ýylyň başyndan bäri sarp edijilere onlarça müň tonna önüm iberdi. Kärhana Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministrliginiň tabşyrygy bilen 2007-nji ýylda gurlupdy. Ilkibada sagatda 160 tonna asfalt öndürmäge niýetlenen asfalt garyjy enjam oturdylypdy. Soňra önüme islegiň artýanlygy göz öňünde tutulyp, kähanada sagatda 120 tonna asfalt öndürýän ýene bir enjamyň işe girizilmegi sebitde ýol gurluşygynyň depginini güýçlendirmäge mümkinçilik berdi.

Kärhanada ýylda ýüzlerçe müň tonna ýokary hilli asfalt öndürilýär. Önümiň esasy bölegi Aşgabat-- Garagum – Daşoguz ýolunyň, şeýle hem demirgazyk sebitiň köp ugurly ýollaryny abatlamaga we täze ýollary gurmaga niýetlenendir.

Batyr ÖRÄÝEW (www.turkmenistan.gov.tm)

03.05.2018. Türkmenbaşynyň nebti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda täze önüm- aýratyn üýtgeşik sypatly maýyşgak polipropilen plýonka çykarmaga taýýarlanylýar. Iki görnüşli – açyk reňkli bir gat we soekstruzion pleýonka öndürýän enjam gurmak barada Indoneziýanyň «P.T.Istana karang Laut» kompaniýasy bilen şertnama baglaşyldy. Häzirki wagtda işe goýbeiş-sazlaýyş işleri alnyp barylýar. Iýun aýynyň ahyrynda önüm çykarylyp başlanar.

Täze enjam zawodyň hünärmenlerine TNGIZT-de öndürilen polipropilenden alynýan önümleriň görnüşini artdyrmaga mümkinçilik berer. Ýylda ýerli çig maldan dürli görnüşli we dürli zatlara niýetlenen, şol sanda azyk önümlerini we senagat harytlaryny gaplamaga niýetlenen pleýonkanyň 20 müň tonnadan gowragy taýýarlanylar.

Ony işläp taýaýrlamak tehnologiýasy öndürilýän pleýonkany keseligine iki tarapa çekmekden ybaratdyr. Şeýle usulda taýýarlanylýan plýonka başgaça molekulýar düzümli bolanlygy sebäpli şy kysmy polimer pleýonkalardan has berkligi we pes dykyzlygy bilen tapawutlanýar. Täze önümiň galyňlygy deň bolsa-da, has ýeňilligi netijesinde ony ulanmak has haýyrlydyr. Azyk önümlerini gaplamakdan başga-da, propilen pleýonkalar dokma senagatynda we bir gezek ulanylýan lukmançylyk serişdelerini gaplamakda ulanylýar. Soekstruzion pleýonka howa geçirmeýän syklygy we her hili şekil berip bolýanlygy bilen tapawutlanýar. Poliamidiň ýörüte gatlagy bolsa ony doňdurylýan harytlar üçin wakum we has berk gap hökmünde ulanmaga mümkinçilik berýär. Gatlak arasyndaky pleýonka pozulmaýan möhür basyp bolýar.

Wladimir KOMAROW (www.turkmenistan.gov.tm)

03.05.2018. Türkmenabadyň himiýa zawodynyň ulag merkezine demir ýol wagon-çelekleriniň täze tapgyry gelip gowuşdy. Golaýda bu ýere esasan eksporta ugratmak üçin kükürt kislotasyny daşamaga niýetlenen wagon-çelekleriň 15-si getirildi. Döwrebap demir ýol çelekleriniň ýene bir tapgyry getiriler.

Kärhana Merkezi Aziýa sebitinde ýokary hilli kükürt kislotasyny öndürýän iň iri önümçilikdir. 2016-njy ýylyň 7-nji iýulynda döwlet baştutanynyň gatnaşmagynda ýylda 500 tonna kükürt kislotasyny ömdürmek boýunça senagat toplumyny işe girizmäge badalga berildi. Ýokary tehnologiýaly önümçilik gije-gündiziň dowamynda işledilip, 1 müň tonnadan gowrak kükürt kislotasy çykarylýar.

Belli bolşy ýaly, kükürt kislotasy fosfor mineral dökünlerini öndürmekde esasy çig maldyr, ol senagatyň beýleki pudaklarynda-da ulanylýar, dünýä bazarlarynda islegli harytdyr. Türkmenabatly himiýaçylat onuň eksportyny ardyrmagy göz öňünde tutýarlar.

Berdimyrat JUMAÝEW (www.turkmenistan.gov.tm)

Ýaponiýada aragatnaşyk gullugy poçta hyzmatlaryny ýerine ýetirmek, ýagny hatlary, gazet-žurnallary eltmek üçin sürüjisiz ulaglary ulanmagy synagdan geçirip başlady.
“Toyota Estima” kysymly ulagyň poçta hyzmatlaryna ýöriteleşdirilip gurnalan nusgasyny Tokionyň köçelerinde her günde 2 kilometr aralyga özbaşdak hereket etdirýärler.
Tokionyň demir ýol menzili bilen paýtagtyň poçta bölüminiň aralygyndaky gatnawlaryň üstünlikli tamamlanjakdygyna ynanylýar.
Synaglaryň dowam edýän mahaly ulagyň içinde sürüji bolup, ol garaşylmadyk ýagdaý ýüze çykanda jogapkärçiligi öz üstüne almaga taýýar bolup durýar.

Taýýarlan Maýa APBAÝEWA,
žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!