«Türkmenmaşyngurluşyk» konserniniň Aşgabatdaky «Türkmenkabel» zawody çykarylýan önümleriň görnüşini köpeltdi. Kärhanada döredilen täze önümçilik uçastoklarynda tok harçlanyşyny hasaplaýan elektron enjamlary, transformator kiçi beketleri—KTPN-leri çykarmak ýola goýuldy, senagat we durmuş kondisionerleri abatlanylýar.

Toguň üýtgemeginiň öňüni alýan, tok öçürýän, tok aýyrýan enjamlar, keramiki izolýatorlar, bölüji şkaflar, trawersler ýaly elektrotehniki önümlere we elektrik ulgamlaryny abadanlaşdyrmaga niýetlenen beýleki önümlere ýurduň energetikleri uly isleg bildirýärler.

Ýaşaýyş jaýlarynda ulanylýan elektrik togunyň harçlanyşyny hasaplaýan bir fazaly enjamlary öndürýän sehiň ýygnama konweýerinde ýylda 180 müňe golaý önüm çykarylar. Kärhananyň işgärleri induksion görnüşli elektromehanik tok hasaplaýjy enjamlary çalşyrjak enjamlaryň 35 müňüsini çykarmaga ygtyýarnama we ýerlemäge şahadatnama aldylar. Täze önümi «Türmenenergogözegçilik» kärhanasy ilkinjileriň biri bolup satyn aldy.

16.05.2018. Ýurdumyzda bina edilen häzirki zaman desgalaryň hatarynda Tejen etrabynda “Azapkeş” hususy kärhanasy tarapyndan gurlan häzirki zaman maldarçylyk toplumy hem bar. Iň täze tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan kärhana ýylda 3 müň tonna süýt we 100 tonna et öndürmäge niýetlenendir. Bu ýerde ekologiýa taýdan arassa, hil taýdan ýokary talaplara laýyk gelýän önümler öndüriler.
Bu desgany gurmak üçin “Seleňli” geňeşliginiň çäginde 600 gektar ýer bölünip berildi. Şonuň 9 gektary maldarçylyk fermasy we 591 gektary iýmlik ekinleri ösdürip ýetişdirmek üçin niýetlenendir. Giň meýdanda ýorunja, mekgejöwen we arpa ekildi.
Maldarçylyk, tohumçylyk kärhanasy dünýäniň belli önüm öndürijileriniň häzirki zaman abzallary bilen enjamlaşdyrylypdyr. Bu ýerde öňdebaryjy seçgiçilik usuly bilen iri şahly mallaryň görnüşleri ösdürilip ýetişdiriler. Munuň üçin zootehnikanyň talaplaryna laýyk gelýän ähli şertler göz öňünde tutulandyr. Täze toplumyň işe girizilmegi ýurdumyzyň maldarçylyk pudagynyň ösdürilmegine itergi berer, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow obasenagat toplumynyň kuwwatlyklaryny artdyrmakda bu pudaga möhüm ähmiýet berýär. Şu gün açylýan maldarçylyk toplumynda onlarça iş orunlarynyň döredilendigini hem bellemek gerek.
Fermada ýerli sygyrlaryň görnüşleri bilen birlikde, Germaniýadan, Ukrainadan getirilen iri şahly mallaryň naýbaşy görnüşleriniň hem 338-si saklanar. Şolardan eýýäm 340 göle alyndy. Bu ýerde sagym işleri iň täze sagym enjamlary arkaly amala aşyrylýar. Ulgam netijeliligi we ygtybarlylygy üçin sagym ýerleriniň hususy enjamlaşdyrylmagy we ýokary geçirijilik ukybynyň artykmaçlygy bilen häzirki zaman süýt hojalygynda giňden ulanylýar. Sygyrlaryň saglygynda nähilidir bir üýtgeşme we näsaglyk ýüze çykan halatynda sagym enjamy awtomatik taýdan işlemegini bes edýär. Süýt sagymdan soňra ýörite gaplara guýulýar.

16.05.2018. Milli baýramyň — Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününiň öňüsyrasynda welaýatyň obasenagat ulgamynyň kärhanalarynyň birbada ikisi işe girizildi. Mary etrabynda guşçulyk, Murgap etrabynda iri maldarçylyk toplumlary ulanmaga berildi.
Bu şanly wakalar daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek we Türkmenistanda öndürilýän önümleriň eksportunyň möçberini artdyrmak baradaky Döwlet maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmegiň ýolunda ýene bir möhüm ädimdir. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli durmuşa geçirýän syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna laýyklykda, ýurdumyzda häzirki zaman agrosenagat düzümlerini döretmäge saldamly maýa goýumlary goýulýar. Munuň özi sebitleri toplumlaýyn ösdürmäge, ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmäge we tutuşlygyna alnanda, döwletimiziň ykdysady taýdan gülläp ösmegine, halkyň durmuş ýagdaýynyň ýokarlandyrylmagyna ýardam etmäge gönükdirilendir.
Bu giň möçberli işe ykdysadyýetiň hususy ulgamynyň wekilleri hem işjeň gatnaşýarlar. Häzirki wagtda olaryň öňünde oňat mümkinçilikler açyldy. Döwletimiziň belli maksada gönükdirilen goldawy netijesinde Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary oba hojalygynyň dürli pudaklarynda iri taslamalary amala aşyrmaga giň mümkinçilikleri aldylar.
Mary etrabynda ýerli “Sähra gurluşyk” hususy kärhanasy tarapyndan gurlan guşçulyk toplumy hem munuň nobatdaky aýdyň subutnamasydyr. Bu toplumda ýylda 5 million ýumurtga we 500 tonna guş eti öndüriler. Kärhananyň çägindäki guşçulyk bölümlerinde birbada towuklaryň 132 müňüsi saklanar. Hususan-da, bu ýerde her biri ýumurtga berýän towuklaryň 50 müňüsine niýetlenen guş bölümleriniň ikisi, şeýle hem jüýjeleri ýetişdirmek üçin jaý göz öňünde tutulypdyr.

16.05.2018. Kerki etrabynyň Çekir obasynda gök we miwe önümlerini gaplaýan döwrebap zawodyň dabaraly açylyşy boldy. Onuň kuwwaty ýylda 1 million şertli bankany öndürmäge ukyplydyr.
Lebap welaýatynyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň täze önümçilik kärhanasynyň işe girizilmegi mynasybetli guralan dabara sebit hem-de etrap häkimlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, ýaşulular we ýaşlar, ýerli ýaşaýjylar gatnaşdylar. Döredijilik toparlarynyň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe amala aşyrylýan işleri wasp edýän belent ruhly aýdym-sazly çykyşlary baýramçylyk dabarasyna aýratyn öwüşgin çaýdy.
Çykyş edenler milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýadawsyz aladalary netijesinde ýurdumyzda ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz ulgamynyň, orta we kiçi telekeçiligiň okgunly ösýändigini aýratyn bellediler. Türkmenistanda munuň üçin ähli şertler döredildi. Täze kärhananyň açylyşy munuň şeýledigini aýdyň tassyklaýar.
Gaplanan önümleri öndürýän täze zawody ýeňillikli bank karz serişdeleriniň hasabyna “Ýakyn dost” hojalyk jemgyýeti gurdy. Täze desgada döwrebap, gaýtadan işleýän önümçiligiň ähli tapgyrlary — bölümler, 100 inedördül metrden gowrak meýdany tutýan sowadyjy enjamlar, ammarlar, barlaghanalar, ýyladyjy hojalyk, dolandyryş-durmuş toplumy sazlaşykly ýerleşdirilipdir. Zawodyň abadanlaşdyrylan çäklerine bag ekilipdir.
Kärhana awtomatlaşdyrylan guýujy hem-de ýuwujy ulgamlar, iň täze barlaghana enjamlary, dolandyryşyň kompýuter ulgamy, bug gazanlary we ýangyn howpsuzlygy ulgamy bilen enjamlaşdyrylypdyr. Arassaçylyk gözegçiliginiň, işçiler üçin durmuş şertleriniň ähli düzgünleri göz öňünde tutulypdyr.

«Dünýädäki iň beýik myhmanhana Dubaýda ýerleşýär» diýip, «Khaleej Times» neşiri habar berýär.
Neşiriň ýazmagyna görä, Birleşen Arap Emirlikleriniň iri şäherleriniň biri bolan Dubaýdaky «Gevora» myhmanhanalar toplumy iň beýik bina hökmünde resmi taýdan yglan edilipdir. 75 gatdan ybarat bolan bu döwrebap myhmanhananyň beýikliginiň 365 metre deňdigini bellemelidiris.
«Gevora»-dan ozal hem iň beýik bina Dubaýyň çäginde ýerleşipdir. Iň ýokary görkeziji «JW Marriott Marquis» atly myhmanhana degişli bolup, ol 355 metre ýetipdir. Özem 72 gatdan ybarat eken.

Taýýarlan Goçmyrat ORAZBERDIÝEW, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!