06.06.2018. Şu gün Tagtabazar etrabynda häzirki zaman suw arassalaýjy desgalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy, desgany “Aby-Köwser” hojalyk jemgyýeti bina etdi. Bir gije-gündizlik kuwwaty 15 müň kubmetr agyz suwuny arassalamaga deň bolan toplum ýerli ilaty arassa agyz suwy bilen üpjün eder.

Suw serişdelerini tygşytlaýjy häzirki zaman tehnologiýalarynyň giňden ornaşdyrylmagynyň hasabyna suwdan rejeli peýdalanylmagyny üpjün etmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen durmuşa geçirilýän “Türkmenistanyň ilatly ýerlerini arassa agyz suwy bilen üpjün etmegiň baş maksatnamasynyň” möhüm ugry bolup durýar, munuň özi ozaly bilen ekologiýa abadançylygynyň saklanylmagy bilen baglanyşyklydyr.

Ilaty arassa agyz suwy bilen bökdençsiz üpjün etmek meseleleri Türkmenistanda döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň derejesine çykaryldy, ol halkyň durmuşynyň hiliniň ýokarlandyrylmagynyň, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan üstünlikli ösdürmegiň möhüm şertleriniň biri bolup durýar, bularyň ählisi iri taslamalaryň birnäçesiniň – suwy arassalamak boýunça kärhanalaryň, suw howdanlarynyň we beýleki desgalaryň gurluşygynda iş ýüzünde amala aşyrylýar.

Desganyň umumy meýdany 3,2 gektara deňdir. “Ýaşlyk” we “Marçak” ýerasty suw ýataklaryndan suw açyk görnüşli ýörite howuzlara akdyrylýar, olaryň her biriniň göwrümi 3 müň kub metre barabardyr. Agyz suwy sarp edijilere eltilmeginden ozal arassalaýşyň ähli tapgyrlarynda kärhananyň himiýa we baktereologiýa barlaghanalarynda içgin barlagdan geçiriler we düzümi seljeriler. Suw arassalaýjy toplumda täze iş orunlarynyň 40-synyň döredilendigini hem bellemek gerek.

Lebap welaýatynyň administratiw merkezi bolan Türkmenabat şäheriniň günorta çetinde, Türkmenabadyň halkara aeroprtuna barýan gara ýoluň ugrunda täze ýaşaýyş jaý toplumy peýda boldy. Ýaňy-ýakynam bu ýerlerde çägeleri ýel sürüp, Gün nury ýakyp barýardy. Indi bolsa toplumlaýyn özgertmeler maksatnamфsynyň durmuşa geçirilmegi netijesinde bu ýerleri gül-pürçüge bürenen ýere öwrüldi.

Täze ýaşaýyş jaý toplumynda otaglarynyň ýerleşişi oňaýlyб hersi 40 öýli 4 gatly jaýlaryň 22-si bar. Binagärlik ýörelgelerinde milli tilsimler ulanylypdyr. Toplumyň gurluşygyna döwlet gurluşyk guramalary we hususy kärhanalar gatnaşdylar.

Täze gurluşyk toplumynda şäher ilatynyň oňaýly ýaşamagy üçin zerur şertleriň ählisi göz öňünde tutulan: döwrebap ýol düzümi, elektrik, gaz we suw üpjünçiligi hereket edýär, öýleriň töweregi abadanlaşdyrylan we bag nahallary oturdylan, çagalar üçin oýunlar we sport meýdançalary enjamlaşdyrylan. Tiz wagtda maşgalalaryň 900-e golaýy bu ýere göçüp bararlar.

i

«Türkmenmaşyngurluşyk» konserniniň Aşgabatdaky «Türkmenkabel» zawody çykarylýan önümleriň görnüşini köpeltdi. Kärhanada döredilen täze önümçilik uçastoklarynda tok harçlanyşyny hasaplaýan elektron enjamlary, transformator kiçi beketleri—KTPN-leri çykarmak ýola goýuldy, senagat we durmuş kondisionerleri abatlanylýar.

Toguň üýtgemeginiň öňüni alýan, tok öçürýän, tok aýyrýan enjamlar, keramiki izolýatorlar, bölüji şkaflar, trawersler ýaly elektrotehniki önümlere we elektrik ulgamlaryny abadanlaşdyrmaga niýetlenen beýleki önümlere ýurduň energetikleri uly isleg bildirýärler.

Ýaşaýyş jaýlarynda ulanylýan elektrik togunyň harçlanyşyny hasaplaýan bir fazaly enjamlary öndürýän sehiň ýygnama konweýerinde ýylda 180 müňe golaý önüm çykarylar. Kärhananyň işgärleri induksion görnüşli elektromehanik tok hasaplaýjy enjamlary çalşyrjak enjamlaryň 35 müňüsini çykarmaga ygtyýarnama we ýerlemäge şahadatnama aldylar. Täze önümi «Türmenenergogözegçilik» kärhanasy ilkinjileriň biri bolup satyn aldy.

16.05.2018. Ýurdumyzda bina edilen häzirki zaman desgalaryň hatarynda Tejen etrabynda “Azapkeş” hususy kärhanasy tarapyndan gurlan häzirki zaman maldarçylyk toplumy hem bar. Iň täze tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan kärhana ýylda 3 müň tonna süýt we 100 tonna et öndürmäge niýetlenendir. Bu ýerde ekologiýa taýdan arassa, hil taýdan ýokary talaplara laýyk gelýän önümler öndüriler.
Bu desgany gurmak üçin “Seleňli” geňeşliginiň çäginde 600 gektar ýer bölünip berildi. Şonuň 9 gektary maldarçylyk fermasy we 591 gektary iýmlik ekinleri ösdürip ýetişdirmek üçin niýetlenendir. Giň meýdanda ýorunja, mekgejöwen we arpa ekildi.
Maldarçylyk, tohumçylyk kärhanasy dünýäniň belli önüm öndürijileriniň häzirki zaman abzallary bilen enjamlaşdyrylypdyr. Bu ýerde öňdebaryjy seçgiçilik usuly bilen iri şahly mallaryň görnüşleri ösdürilip ýetişdiriler. Munuň üçin zootehnikanyň talaplaryna laýyk gelýän ähli şertler göz öňünde tutulandyr. Täze toplumyň işe girizilmegi ýurdumyzyň maldarçylyk pudagynyň ösdürilmegine itergi berer, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow obasenagat toplumynyň kuwwatlyklaryny artdyrmakda bu pudaga möhüm ähmiýet berýär. Şu gün açylýan maldarçylyk toplumynda onlarça iş orunlarynyň döredilendigini hem bellemek gerek.
Fermada ýerli sygyrlaryň görnüşleri bilen birlikde, Germaniýadan, Ukrainadan getirilen iri şahly mallaryň naýbaşy görnüşleriniň hem 338-si saklanar. Şolardan eýýäm 340 göle alyndy. Bu ýerde sagym işleri iň täze sagym enjamlary arkaly amala aşyrylýar. Ulgam netijeliligi we ygtybarlylygy üçin sagym ýerleriniň hususy enjamlaşdyrylmagy we ýokary geçirijilik ukybynyň artykmaçlygy bilen häzirki zaman süýt hojalygynda giňden ulanylýar. Sygyrlaryň saglygynda nähilidir bir üýtgeşme we näsaglyk ýüze çykan halatynda sagym enjamy awtomatik taýdan işlemegini bes edýär. Süýt sagymdan soňra ýörite gaplara guýulýar.

16.05.2018. Milli baýramyň — Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününiň öňüsyrasynda welaýatyň obasenagat ulgamynyň kärhanalarynyň birbada ikisi işe girizildi. Mary etrabynda guşçulyk, Murgap etrabynda iri maldarçylyk toplumlary ulanmaga berildi.
Bu şanly wakalar daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek we Türkmenistanda öndürilýän önümleriň eksportunyň möçberini artdyrmak baradaky Döwlet maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmegiň ýolunda ýene bir möhüm ädimdir. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli durmuşa geçirýän syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna laýyklykda, ýurdumyzda häzirki zaman agrosenagat düzümlerini döretmäge saldamly maýa goýumlary goýulýar. Munuň özi sebitleri toplumlaýyn ösdürmäge, ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmäge we tutuşlygyna alnanda, döwletimiziň ykdysady taýdan gülläp ösmegine, halkyň durmuş ýagdaýynyň ýokarlandyrylmagyna ýardam etmäge gönükdirilendir.
Bu giň möçberli işe ykdysadyýetiň hususy ulgamynyň wekilleri hem işjeň gatnaşýarlar. Häzirki wagtda olaryň öňünde oňat mümkinçilikler açyldy. Döwletimiziň belli maksada gönükdirilen goldawy netijesinde Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary oba hojalygynyň dürli pudaklarynda iri taslamalary amala aşyrmaga giň mümkinçilikleri aldylar.
Mary etrabynda ýerli “Sähra gurluşyk” hususy kärhanasy tarapyndan gurlan guşçulyk toplumy hem munuň nobatdaky aýdyň subutnamasydyr. Bu toplumda ýylda 5 million ýumurtga we 500 tonna guş eti öndüriler. Kärhananyň çägindäki guşçulyk bölümlerinde birbada towuklaryň 132 müňüsi saklanar. Hususan-da, bu ýerde her biri ýumurtga berýän towuklaryň 50 müňüsine niýetlenen guş bölümleriniň ikisi, şeýle hem jüýjeleri ýetişdirmek üçin jaý göz öňünde tutulypdyr.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!