«Ferhar» hojalyk jemgyýetiniň hünärmenleri bananlaryň ilkinji hasylyna garaşýarlar. Geçen ýylyň sentýabrynda biziň ýurdumyz üçin täsin nahallar Türkiýeden getirildi. Ýörite olar üçin Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynda bir gektar meýdanda beýikligi 8,6 metre barabar bolan ýyladyşhana guruldy.
Ösümliklere edilen dogry ideg özüniň miwelerini getirdi – bananlar güllediler we güldüýbüni emele getirdiler. Üstesinede ýyladyşhana duýdansyz ýerli ajaýyplyga öwrüldi.
Dekabryň ortalaryna mukdary 30-40 tonna barabar bolup biljek ilkinji hasyly ýygnamagy niýet edinýär. Amatly şertlerde her “agaçdan” 300-350 sany banan alyp bolýar.
Şeýlelikde, türkmen halkymyzyň täze ýyl saçagynda ýurdumyzda öndürilen bananlar peýda bolup biler.

www.tstb.gov.tm

Mary welaýatynda ýerleşýän «Ak Sili» hususy kärhanasy energetikada, nebit we gaz çykarmakda, himiýa, lukmançylyk, azyk senagatynda we beýleki pudaklarda ulanylýan reagentleri çykarmaga ýörüteleşýär. Telekeçiler geçen ýylyň dekabryndan bäri iki ýüz tonnadan gowrak tehniki hlorowdorodyň suwdaky erginini ödürdiler. Önümiň aglaba bölegi Mary we Seýdi döwlet elektrik beketlerinde, Türkmenbaşy ýylylyk-eletrtik merkezinde ýerlenildi.
Telekeçiler hlorowodorodyň suwdaky erginini ýerli çig maldan – Garabogaz aýlagynyň gatlaklaryndaky bol bişofit mineralyndan alýarlar. Özi-de, reagent öndürmek üçin gerekli enjamy kärhananyň hünärmenleriniň özi ýasadylar.
TYA-nyň Himiýa institutynyň alymlary bilen bilelikde kislota almagyň tehniki düzgüni işlenilip taýýarlanyldy. Golaýda himiýaçylar ýörüte «Ak Sili» HK üçin hlorowodorodyň suwdaky ergininiň esasynda energetikada we beýleki pudaklarda ulanylýan ýylylyk alşygy hem-de ýyladyş enjamlarynyň daşyndaky duz we demir oksidli gatlaklary aýyrmak üçin olary ýuwup aýyrýan ergin almagyň tehnologiýaýasyny işläp taýýarladylar. Mundan başga-da, ol mermerdäki, granitdäki we beýleki ýerlerdäki hek örtügini aýyrmakda, şeýle hem nebitli guýylaryň düýbüni arassalamakda ulanylýar. Ýaňy-ýakyna çenli bu reagent daşary ýurtlardan satyn alynýardy.

Wladimir KOMAROW (www.turkmenistan.gov.tm)

Uzak ýyllaryň dowamynda «Tefal» markaly sajlaryň teflon örtükli bolanlygy üçin bir gram ýagy hem yrýa etmän tagam taýýarlap bolýandygyny onuň artkymaçlygy hökmünde öňe sürdüler. Emma onuň örtüginiň başga aýratynlygynyň bardygy ýüze çykypdyr. Sebäbi «Tefal» kompaniýasynyň öndürýän saçlaryny aňsatlyk bilen ýuwup arassalap bolýan eken. Şondan soňra bu şereket öz mahabatlarynyň mazmunyny üýtgedip, olaryň aňsatlyk bilen tämizlenýändigine ünsi çekip başlapdyrlar.
***
«Tefal» - halkara söwda markasy bolup, olar durmuşda ulanylýan enjamlary we gap-gaçlary öndürýärler. «Tefal» kompaniýasyny 1968-nji ýylda «Groupe SEB» şereketi öz garamagyna geçirýär. Ady agzalan şereketiň «Rowenta» we «Moulinex» brendlerine-de eýelik edendigini ýatladýarys.
1954-nji ýylda fransuz inženeri Mark Greguar alýumine politetraftopetilen goýmagyň usulyny tapypdyr. Şeýlelikde, aşhana sajynyň tagamlary ýakmaýan görnüşi oýlanyp tapylýar. Şondan 2 ýyl soňra, ýagny 1956-njy ýylda bolsa Fransiýanyň Sarsel şäherinde «Tefal» kompaniýasy esaslandyrylýar.

Materialy «www. tefal.com» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

Geljek öz arzuwlaryna ynanýanlaryň ygtyýaryndadyr.
***
Her bir adam synagdan geçdi, bu bolsa ony taplady.
***
Sen bakylyk bardyr diýip pikir edýärsiň, emma bu beýle däl.
***
Üstünlik seniň üstüňe gelmez. Sen oňa tarap gitjeksiň.
***
Öz pikirlerini özgerdip bilmeýän adam, durmuşyny-da özgerdip bilmez.
***
Her bir işde iň möhümi başlamak. Ýatdan çykarmaň: häzire çenli hiç kim diňe meýilleşdirmek bilen üstünlik gazanyp görmedi.
***
Üstünligiň syry ýalňyşmazlykda däldir, şol bir säwligi iki gezek gaýtalamazlykdadyr.

Terjime eden Miwe NABATOWA, žurnalist

Durmuş her minutda täsinligi we baky juwanlygy özüne siňdirýär.
Kamýu A.

Wagt – bu salgym kysmy bir zatdyr. Ol bagtly mahalyň gysgalýar, hasratly çagyň uzaýar.
Oldington R.

Diňe wagt biziň ygtyýarymyzdadyr.
Seneka.

Wagta boýun bolmasak bolmaz.
Lukan.

Bagtyýar adamlar sagada seretmeýärler.
Griboýedow A.S.

Ortatap adam wagty çaltrak geçirmegiň aladasy bilen ýaşaýar. Zehinli kişiler ony netijeli ulanmaga çalyşýarlar.
Şopengauer A.

Wagt hemme zady alyp gidýär.
Wergiliý.

Terjime eden Miwe NABATOWA.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!