Edil häzir hereket edip başlaň. Elmydama hiçden giç ýagşydyr.

Üstünlik hiç wagt üstüňize gelmez. Siz onuň üstüne gidiň.

Batyrgaýlara ykbal goltgy berýär.

Üstünlik – bu bir göterim ylham, togsan dokuz göterim alyn deriňdir.

Tejribäniň görkezişi ýaly, üstünlik gazanmak üçin diňe başarnyk ýeterlik däldir, eýsem yhlas hem zerurdyr. Işine bütin durky bilen berlenler ýeňiş gazanýarlar.

Bilim üçin maýa goýum hemişe uly girdeji berýär.

Uly maksada ýetmegiň ýakyn ýoly ýok.

Şowsuzlyk edeniň ugruna bolmaýandygyny aňlatmaýar. Ol üstünligiň entek öňdediginiň alamaty.

Durmuşda zähmetsiz ýetip bolýan ýeke-täk zat – şowsuzlyk.

Üstünlik – gaýduwsyzlygyň perzendidir.

Terjime eden Miwe NABATOWA, žurnalist.

Geçen asyryň 60-njy ýyllarynda «Alka-Seltzer» derman serişdesiniň mahabaty başlapdyr. Olar ozalkylary ýaly suwly stakana bir däl-de, iki tabletka atypdyrlar. Bu bolsa onuň söwdasyny iki esse artdyrypdyr. «Tinker&Partners» agentligi bu bähbitli mahabat usulyny öňe sürüpdir.
Tejribeli marketolog hakdaky tymsalda bu babatda öwrenerlik zat bardygyny aýtmak gerek. Ol şampuny ulanmagyň görkezgijini taýýarlan mahaly saçyňa iki sapar çalyp ýuwmalydygyny beýan edipdir. Munuň özi şampunyň söwdasynyň iki esse ýokarlanmagyna getiripdir.

Taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

Daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutýan harytlary öndürmek maksatnamasy esasynda Türkmenistan daşky gurşawy goramaga hem goşant goşýar. Bu ugurda eýýäm öndürilip başlanan we dünýäde giňden ornan «ýaşyl» önümleriň sanawynda orun alan LED-lampalary agzamak bolar.
LED-lampalar (Light-Emitting Diode Lamps) ýagtylyk diodly lampa ady bilenem bellidir. Olary öndürmekde simap we galogen ulanylýar. Şonuň üçin hatardan çykanda ýa döwlen halatynda hiç hili howp döretmeýär. Ulanyşdan galan lampany arkaýyn zibile atybermeli. Çünki ony täzeden işläp, önüm almak bolýar.
«Aydyn gijeler» hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň Senagat ministrliginiň «Türkmenmaşyngurluşyk» konserniniň gatnaşmagynda 2017-nji ýylyň fewralyndan bäri LED-lampalary öndürýär. Diňe şu ýylyň dowamynda bir ýarym millionan gowrak ekologiýa taýdan arassa lampa alyjylara hödürlenildi.
«Aydyn gijeler»-de öndürilýän lampalaryň esasy aýratynlygy olaryň uzak wagtlap hyzmat edýänligidir. Olar 20-den 50 müň sagada çenli ulanmaga ýaramlydyr. Munuň özi 2 ýyldan 5 ýyla çenli möhletdir.

Taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

20 ýyl mundan ozalam plastik gaplar ulanmaga amatlylygy we hiliniň ýokarylygy üçin bizi haýran galdyrýardy.
Uly ýaşly nesliň agramly bölegi çüýşe gaplary ulandylar. Olara seresap bolmasaň döwülmek, hatardan çykmak howpy abanýardy. Plastik gaplara beýle howp abanmaýar.
Gaty bir kän wagt geçmedigem bolsa plastik gaplar adamlary irizip başlady. Her gün satyn alýan önümlerimiziň plastik gaplarda satylýany az däl. Olary ýygnap goýmak amatly bolmaýar. Öýde ýer tutýar. Şeýle bolansoň zyňmaly bolýar.
Ýöne plasatik gaplary zibile atanymyz bilen ýok bolup gidenok. Olary täzeden işläp, gündelik durmuşa gerekli önümleri alyp bolanok. Dag döredip ýatan plastik gaplar adamlary howpurgadyp başlady.
Tutuş ýurt möçberinde alanyňda ol uly bir mesele döredýär. Bilermenler, olaryň çynlakaý ekologiýa meselesini döredýändigini duýdurýarlar. Merkezi Aziýada bu mesele birnäçe ýyl bäri ýiti bolmagynda galýar.

Ýurdumyzyň söwda ulgamynda briketlenen kömür peýda boldy. Onuň önümçiligine Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň «Bugdaýly» daýhan birleşiginiň «Mert Peder» HJ hünärmenleri başladylar.
Briketlenen kömri ýasamak üçin çig mal hökmünde oba hojalyk önümçiliginiň agaç galyndylary hyzmat edýär: guradylan gowaçanyň baldaklary we üzüm şahalary. Ýangyjyň şu görnüşiniň artykmaçlyklarynyň arasynda – uzak wagtlap ýanmakdyr (4-5 sagat), bu bolsa onuň peýdalanylyşyny has amatly edýär. Agaç-kömür briketleriniň düzüminde ekologiýa we adamlaryň saglygyna ýaramaz täsir edip biljek himiki berkidijiler we baglaýjy elementler ýokdur, şol sebäpli maňňallar, peçler, kaminler, çadyrlary ýylatmak üçin ekologik taýdan arassa ýangyç hasap edilýär.
Kärhananyň kuwwaty – her günde 400 kg briketlenen kömür bolup, ol kagyz gaplara çekilip gaplanýar we bölek söwda ulgamyna ugradylýar. Öndürijiniň meýilnamasynda – importyň ornuny tutujy şu önüm bilen içerki bazary doly üpjün etmek bolup durýar.

www.tstb.gov.tm

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!