Hazar innowasion tehnologiýalar halkara sergisine gatnaşan ýerli kompaniýalardan «Ak toprak» hususy kärhanasy «Bolelin», «Teýli» we «Ararat» haryt nyşanly şöhlatlaryň 98 görnüşini öndürýär.
Kärhananyň wekili Muhammet Durdymuhammedow «Biznes Türkmenistan» internet neşirine beren beýanatynda «Ak toprak» hususy kärhanasynyň şöhlat sehini 2018-nji ýylda açandygyny aýdyp, 100-den gowrak hünärmeniň zähmet çekýändigi barada maglumat berdi.
Germaniýanyň bu ugurda işleýän hünärmenleri bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk saklaýandyklaryny bellän Durdymuhammedow: «Sehimizde zähmet çekýän hünärmenler öz hünärlerini has-da kämilleşdirmek üçin Germaniýa döwletine birnäçe okuw sapaklaryna gatnaşmaga ugradyldy. Germaniýa döwletiniň hünärmenleri ýylda iki gezek biziň şöhlat önümlerini öndürýän kärhanamyza gelip, iň täze maglumatlary biziň bilen paýlaşýarlar. Täze önümleri öndürmekde bilelikde birnäçe işler alyp barýarys» diýdi.
Durdymuhammedow şöhlat önümçiliginde Germaniýa döwletiniň «Handtmann», «Polyclip» kompaniýalarynyň enjamlaryny ulanýandyklaryny aýdyp, kärhanananyň önümleriniň Russiýanyň, Özbekistanyň, Ermenistanyň we Gazagystanyň laboratoriýalaryndan barlagdan geçendigine ünsi çekdi.

www.business.com.tm

Mary welaýatynda ýerleşýän «Hoşwagt» kärhanasy «Altyn Baş» haryt nyşanly dürli görnüşli önümleri öndürýär we eksport edýär. Bu ýerde diňe bir kofýanyň 5 görnüşi – berk kofe, tokaý hozy tagamly, kapuçino, süýtli kofe, gyzgyn şokolad çykarylýar. Bulardan başga-da, bally patrak, mekgejöwen taýajyklary, patrak, taýajyk we piramida şekilli çipsileriň gaýmak, sogan, çişlik, gyzyl burç we peýnir tagamly görnüşleri öndürilýär. Şeýle hem ýokumly goşundyly dürli reňkli gandyň malina, dalçyn, limon we tokaý miwe tagamly görnüşleri hem-de ak gant, guradylan çörek bölejikleri ile hödürenýär.
Kärhananyň önümleri dürli görnüşi we alyjylara hödürlemegiň özboluşly çemeleşmegi bilen tapawutlanýar. Bifşteks, sogan, ketçup, süýtli we peýnir tagamly mekgejöwen taýajyklary önümleriniň käbirleridir. Önümleriň görnüşleriniň arasynda 4 tagamly – deňiz duzly, çişlik, kakadylan şöhlat we peýnir tagamly çörek bölejikleri hem bardyr. Kärhana galyberse-de, däneli kofe, kagyz stakanjyklar bilen önümçiliginiň üstüni ýetirdi.
Kärhananyň ýolbaşçysy Maksatmyrat Gurbanmuhammedow «Biziň ýurdumyzda azyk harytlarynyň bolçulygyny döretmäge, daşary ýurt harytlarynyň ornuny tutjak önümleri, dünýä bazarlarynda bäsleşige ukyply harytlaryň täze görnüşlerini öndürmäge goldaw berilýär» diýip belledi.
Häzirki wagtda «Altyn Baş» haryt nyşanly önümler Owganystana ugradylýar, ýakyn wagtda bolsa, Russiýa, Gazagystana we Gyrgyzystana eksport etmek meýilleşdirilýär.

www.business.com.tm

“Ýakyn Dost” hojalyk jemgyýeti Lebap welaýatynyň Kerki şäherinde aýna gaplarda “Garaja” haryt nyşanly şerbet önümçiligine başlady. Olar aýwadan, ýertudanadan, üljeden, armytdan, erikden, garalydan, almadan gaplanýar.
Kompaniýanyň dolandyryjysy Serdar Aşyrowyň aýtmagyna görä, önümlere ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan isleg bildirilýär. “Ýakyn Dost” gerekli miweleri maý we dekabr aralygynda hasyl ýygnaýan ýerli telekeçilerden we daýhan birleşiklerinden üpjün edýär. Bu bolsa, hojalyk jemgyýetine şerbetlerden başga-da ýedi görnüşli mürepbe, şeýle-de dört dürli: hyýar, pomidor, kelem we dürli görnüşli ýapmalary öndürmäge mümkinçilik döredýär. Gaplamak işleriniň ählisi Türkiýeden getirilen enjamlar arkaly amala aşyrylýar.
– Biz önümlerimiziň görnüşlerini geljekde hem artdyrmagy meýilleşdirýäris, leçonyň we konserwirlenen tomatyň önümçiligini hem ýola goýmakçy – diýip, S.Aşyrow sözüniň üstüni ýetirdi. – Şeýle hem biziň ähli önümlerimizde reňklendirijiler, konserwantlar, GMO ýokdur, önümlerimize isleg artýar, bu biziň üçin – üstünlik. Häzirki gün önümlerimizi Russiýa, Özbegistana, Gazagystana eksport etmegi ýola goýmagy meýilleşdirýäris
“Ýakyn Dost” hojalyk jemgyýeti tarapyndan gök we miwe önümlerini gaýtadan işleýän kärhana 2018-nji ýylyň sentýabr aýynda işläp başlady.

www.business.com.tm

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Başlygy “Nesma Trading Co. Ltd.” kompaniýasynyň (Saud Arabystan) ýolbaşçylygy bilen duşuşdy.
Myhmanlar TSTB-niň işiniň ugurlary we gazananlary hakynda habar berlen maglumatlara uly gyzyklanma bildirip, türkmen telekeçileri bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ýola goýulmagy babatda gyzyklanmalaryny beýan etdiler.
Duşuşygyň barşynda hyzmatdaşlygyň bolup biljek ugurlary, şol sanda, bilelikdäki önümçilikleriň döredilmegi hakynda hemmetaraplaýyn özara pikir alşyldy.

www.tstb.gov.tm

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary galyndylary gaýtadan işlemek babatda yzygiderli iş alyp barýarlar. Olar ulanyşdan galan plastik, kagyz, polietilen, rezin, agaç serişdelerini gaýtadan işlemek hem-de önümleri öndürmek boýunça kiçi önümçilikleri ýola goýdular.
Galyndylary gaýtadan işlemek bilen meşgullanýan kampaniýalaryň hatarynda Lebap welaýatyndan "Dana dünýä”, “Sapa – Wepa” hususy kärhanalary, Daşoguz welaýatyndan “Sabyrly ussat”, Mary welaýatyndan “Eşretli kenar”, “Ak hünji” hususy kärhanalary plastmassa, rezin we plastik önümleri täzeden işleýär.
Ahal welaýatyndan “Hindiwar” hususy kärhanasy we Lebap welaýatyndan “Kökçi” hojalyk jemgyýeti ulanyşdan galan akkumulýatorlary gaýtadan işlemek bilen, täze akkumulýatorlaryň önümçiligini ýola goýdular.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!