Gadym zamanlarda bir tokaýda iki sany agaç ösüpdir. Haçan-da birinji agajyň ýapraklaryna ýagyş damjalary damanda ýa-da onuň köküni suw ýuwup geçende, ol azajyk içipdir-de: «Eger men özüme köp suw alsam beýlekilere näme galar» diýip, pikir edipdir.
Ikinji agaç bolsa tebigatyň özüne eçilen ähli suwuny alypdyr. Güneş ýagtylyk we ýylylyk berende ikinji agaç onuň altynsow şöhlelerine suwa düşüp, lezzet alypdyr. Birinji agaç bolsa Günden azajyk paý alypdyr.
Ýyllar geçipdir. Birinji agajyň şahalarydyr ýapraklary şeýlebir kiçijik ekeni welin, olar ýagyş damjalaryny hem özüne siňdirip bilmändir. Günüň şöhleleri beýleki agaşlaryň depesindäki pürlerden ýaňa onuň ujypsyzja miwelerine aralaşyp bilmändir.
«Men bütin ömrüme beýlekileriň aladasyny etdim, onuň deregine hiç zat almadym» ─ diýip, agaç gaýtalapdyr.
Onuň ýanynda biziň tymsalymyzyň ikinji gahrymany ─ owadan şahalary bol we uly-uly miweler bilen bezelen agaç ösüpdir.
«Bu durmuşda maňa hemme zat bereniň üçin saňa şükür edýärin, Taňrym! Ýyllaryň geçmegi bilen men seniň eçilişiň ýaly beýlekilere ýüz esse köp beresim gelýär. Men şahalarym bilen müňlerçe ýolagçyny ýakyp barýan Günden ýa-da ýagyş-ýagmyrdan goraýaryn. Meniň miwelerim öz tagamy bilen ençeme adamzat neslini begendirer. Maňa muny ─ sylag bermek mümkinçiligini döredeniň üçin, şükürler bolsun!». Ine, ikinji agaç şeýle diýipdir.

Terjime eden Maýa Apbaýewa, žurnalist.

Bir gezek gatyr düýä arzyny aýdypdyr:
─ Näme üçindir men ýolda kän ýykylýan. Umuman, maňa ýöremek gaty kyn düşýär. Men ýöremän, edil ýolundan azaşan jahankeşde kimin samrap barýaryn. Nähili oňaýly ýol bolsa-da barybyr agyp düşýärin-de kellämi gaty ýere urýaryn. Sen nädip hiç haçan ýykylaňok, hä, düýe?!
─ Ilki bilen men senden görgür, uzaklary nazarlaýaryn ─ diýip, düýe söze başlapdyr:
─ Men saňa garanda bu dünýä has belentden seredýän. Geçidiň başlanýan, ýapgydyň bolsa, soňlanýan ýerini ilki görýärin. Şonuň üçinem meniň ähli ýolum açyk, aýak basjak ýerimi bilýärin. Sen menden tapawutlylykda edil guşlar ýaly diňe goltugyň aşagyndakyny görüp bilýärsiň. Guşlar şeýle: ýagny iki ädim öň ýanlaryndaky iýme gözleri düşýär emma, şol iýmiň daşynda gurlan çirtmegi görmeýärler.

Terjime eden Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist.

Bir gezek Dawut patyşanyň ýanyna görme-görşe gelen Lukman, onuň täsin bir iş bilen meşgullanyp oturanyny görüpdir. Dawut patyşa demir halkalary ýekedaban bilen süýüp, biri-biri bilen birleşdiripdir. Mundan ozal Lukman poladyň sowuda öwrülişini görmändir. Lukman şonda-da Dawuda sowal bermän, sabyrly bolup, onuň işini synlamagy dowam edipdir. Sabrynyň soňunyň ahyry maksadyna ýetirjegine, ýagny Dawudyň näme edýändiginiň manysyna düşünjegine göz ýetiripdir. Hakykatdan hem patyşa halkalary bir ýere jemläp, täze sowut geýipdir. Lukmana derrew hamme zat aýan bolupdyr. Dawut patyşa lukmana ýüzlenip şeýle diýipdir:
─ Indi bu lybas meni edil galkan kimin ähli urgulardan gorar.
─ Sen öz goraglylygyň üçin ygtybarly sowut bejerdiň ─ diýip Lukman söze başlapdyr:
─ Ýöne, akyldaryň sabrynyň hem ygtybarlylygy kem däl!

Terjime eden Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist.

Puluň döremegine pul sebäp bolýar.

Işewür öz harydyny bazar bahasyndan satmaga borçludyr.

Ýylgyryp bilmeýän adam dükan açmasyn.

Biznesde şowsuzlyga uçramazlyk üçin az girdejä kanagat etmeli.

Biznes ynsany kemala getirýär we synagdan geçirýär.

Çagalar - garyp adamlaryň baýlygy.

Biznes bilen meşgullan, ýöne onuň guly bolma.

Terjime eden Goçmyrat Orazberdiýew.

Örän uly hem gazaply pil sürüsi bir güzeriň golaýynda düşläpdir. Olar beýleki haýwanlaryň suw içmäge gelýän ýollaryny kesipdir. Haýwanlar nädip güzere geçip boljakdygy, bu äpet pil sürüsini suwdan nädip sowup boljakdygy hakynda kän kelle döwüpdirler. Eger aralaryndan bir ugurtapyjy towşan çykmadyk bolsa, bular henizem çäresiz galjakdylar.
Ýüregini bire baglan towşan pilleriň baştutanyna ýüzlenip, şeýle diýýär:
─ Eý, meniň hökümdarym, bu dünýäde seniň hyzmätkäriň bolsam-da, barybir men Aýyň wekilidirin, onuň hökümini ähli pilleriň dykgatyna ýetirmelidirin. Siz Aý dolanda iň soňky gezek güzere inmeli hem-de bu ýerleri hemişelik terk etmeli. Aýyň suwa düşýän şekili yrgyldasa, onuň sözlerimi tassykladygydyr, eger aýdýanlarym bolmasa, onda siz meni jezalandyryp bilersiňiz.
Towşanyň Aýyň wekilidigine ynanan pilleriň baştutany onuň haýbatynyň näderejede çyndygyny anyklamak üçin gije düşüp, Aý dolan badyna ähli sürüni alyp güzere inýär.
Baştutan güzere ilki inýär-de hortumyny suwa sokýar. Şol wagt suwuň ýüzünde Aýyň şekili peýda bolýar. Pil muny Aýyň wekili hasaplanan towşanyň aýdanlarynyň tassyklanmasy hökmünde kabul edýär hem sürüsini güzerden hemişelik alyp gidýär.

Terjime eden Maýa Apbaýewa, žurnalist.

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!