4-nji oktýabrda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde Gyrgyz Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýolbaşçysy Žyrgalbek Sagynbaýew bilen duşuşyk geçirildi.
TSTB-niň ýolbaşçysy özüniň gyrgyz kärdeşini türkmen hususy telekeçiliginiň wekilleriniň ýeten sepgitleri we gelejegi bolan meýilnamalary bilen tanyşdyrdy.
Geçirilen gürrüňdeşligiň barşynda taraplar hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny belläp geçmek bilen, ony giňeltmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Hususanda, iki ýurdyň telekeçileriniň bu ugurda ýygnan tejribesini göz öňünde tutup, iki taraplaýyn hyzmatdaşlygyň öndürijiligi bellenip geçildi.
Işewür hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin uly mümkinçilikleri Türkmenistanyň we Gyrgyzystanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmeleriniň arasynda şu ýylyň awgust aýynda baglaşylan Hyzmatdaşlyk barada ylalaşygyň açýandygy bellenip geçildi.
Şeýle-de duşuşyga müdiriýetiň agzalary, TSTB-niň halkara bölüminiň, oba hojalyk we Agrosenagat toplumy bölümleriniň müdirleri gatnaşdylar.

www.tstb.gov.tm

Edil häzir hereket edip başlaň. Elmydama hiçden giç ýagşydyr.

Üstünlik hiç wagt üstüňize gelmez. Siz onuň üstüne gidiň.

Batyrgaýlara ykbal goltgy berýär.

Üstünlik – bu bir göterim ylham, togsan dokuz göterim alyn deriňdir.

Tejribäniň görkezişi ýaly, üstünlik gazanmak üçin diňe başarnyk ýeterlik däldir, eýsem yhlas hem zerurdyr. Işine bütin durky bilen berlenler ýeňiş gazanýarlar.

Bilim üçin maýa goýum hemişe uly girdeji berýär.

Uly maksada ýetmegiň ýakyn ýoly ýok.

Şowsuzlyk edeniň ugruna bolmaýandygyny aňlatmaýar. Ol üstünligiň entek öňdediginiň alamaty.

Durmuşda zähmetsiz ýetip bolýan ýeke-täk zat – şowsuzlyk.

Üstünlik – gaýduwsyzlygyň perzendidir.

Terjime eden Miwe NABATOWA, žurnalist.

Geçen asyryň 60-njy ýyllarynda «Alka-Seltzer» derman serişdesiniň mahabaty başlapdyr. Olar ozalkylary ýaly suwly stakana bir däl-de, iki tabletka atypdyrlar. Bu bolsa onuň söwdasyny iki esse artdyrypdyr. «Tinker&Partners» agentligi bu bähbitli mahabat usulyny öňe sürüpdir.
Tejribeli marketolog hakdaky tymsalda bu babatda öwrenerlik zat bardygyny aýtmak gerek. Ol şampuny ulanmagyň görkezgijini taýýarlan mahaly saçyňa iki sapar çalyp ýuwmalydygyny beýan edipdir. Munuň özi şampunyň söwdasynyň iki esse ýokarlanmagyna getiripdir.

Taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

Daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutýan harytlary öndürmek maksatnamasy esasynda Türkmenistan daşky gurşawy goramaga hem goşant goşýar. Bu ugurda eýýäm öndürilip başlanan we dünýäde giňden ornan «ýaşyl» önümleriň sanawynda orun alan LED-lampalary agzamak bolar.
LED-lampalar (Light-Emitting Diode Lamps) ýagtylyk diodly lampa ady bilenem bellidir. Olary öndürmekde simap we galogen ulanylýar. Şonuň üçin hatardan çykanda ýa döwlen halatynda hiç hili howp döretmeýär. Ulanyşdan galan lampany arkaýyn zibile atybermeli. Çünki ony täzeden işläp, önüm almak bolýar.
«Aydyn gijeler» hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň Senagat ministrliginiň «Türkmenmaşyngurluşyk» konserniniň gatnaşmagynda 2017-nji ýylyň fewralyndan bäri LED-lampalary öndürýär. Diňe şu ýylyň dowamynda bir ýarym millionan gowrak ekologiýa taýdan arassa lampa alyjylara hödürlenildi.
«Aydyn gijeler»-de öndürilýän lampalaryň esasy aýratynlygy olaryň uzak wagtlap hyzmat edýänligidir. Olar 20-den 50 müň sagada çenli ulanmaga ýaramlydyr. Munuň özi 2 ýyldan 5 ýyla çenli möhletdir.

Taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

20 ýyl mundan ozalam plastik gaplar ulanmaga amatlylygy we hiliniň ýokarylygy üçin bizi haýran galdyrýardy.
Uly ýaşly nesliň agramly bölegi çüýşe gaplary ulandylar. Olara seresap bolmasaň döwülmek, hatardan çykmak howpy abanýardy. Plastik gaplara beýle howp abanmaýar.
Gaty bir kän wagt geçmedigem bolsa plastik gaplar adamlary irizip başlady. Her gün satyn alýan önümlerimiziň plastik gaplarda satylýany az däl. Olary ýygnap goýmak amatly bolmaýar. Öýde ýer tutýar. Şeýle bolansoň zyňmaly bolýar.
Ýöne plasatik gaplary zibile atanymyz bilen ýok bolup gidenok. Olary täzeden işläp, gündelik durmuşa gerekli önümleri alyp bolanok. Dag döredip ýatan plastik gaplar adamlary howpurgadyp başlady.
Tutuş ýurt möçberinde alanyňda ol uly bir mesele döredýär. Bilermenler, olaryň çynlakaý ekologiýa meselesini döredýändigini duýdurýarlar. Merkezi Aziýada bu mesele birnäçe ýyl bäri ýiti bolmagynda galýar.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!