Bir dana kişiden:
─ Heý-de ömrüňizde bir gezek tutan maksadyňyza ýetmekde oňa siňdiren yhlasyňyzyň ýerine düşmänligi, garaşan netijäňiziň bolmanlygy üçin lapykeçlige duçar bolduňyzmy? ─ diýip, gyzyklanyp sorapdyrlar.
Akyldar ýylgyrypdyr-da üljeli bagdaky balykgulak hakynda gürrüň beripdir:
─ Salkyn ýaz günleriniň birinde, heniz agaçlar gülläbem ýetişmänkäler, özüniň haýal-ýagallygy bilen tanalýan kinniwanja balykgulak şahadan ýokarlygyna dyrmaşyp başlapdyr.
Bu bagda hezil edip ýören şowhunly guşlar balykgulagyň üstünden gülüpdirler.
─ Eýsem, bu bagda üljeler ýetişdimi? ─ diýip, uçup gelen garga göwnüýetmezçilik bilen ondan sorapdyr.
Ol äwmezlik bilen men ýetýänçäm ýetişer ─ diýip, jogap beripdir.

Terjime eden Maýa APBAÝEWA, žurnalist.

“Ferhar” ýyladyşhana hojalygynda türkmen bananlarynyň ilkinji hasylyny ýygnamak işi başlandy. Biziň ýurdumyz üçin ekzotik bolup durýan ösümlik döredilen amatly şertlere gowy uýgunlaşdy hem-de bol miwe getirip başlady.
Telekeçi bananlary ösdürip ýetişdirmek üçin Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynda beýikligi 8,6 metr barabar ýörite ýyladyşhana gurdy.
Bu ýerde her gün bir “agaçdan” 40-45 kilogram banan ýygnalýar we ýurduň bazarlaryna ýerlenilýär.

www.tstb.gov.tm

Geçen ýyl Halajyň çeper halyçylyk kärhanasynyň ussat halyçylary ýokary netije gazandylar. El halylarynyň we haly önümleriniň önümçiligi ilkinji gezek 9 müň 100 inedördül metrden geçdi. Halyçylar 2019-njy ýylda bu sepgitden hem ýokary netije gazanmagy göz öňünde tutýarlar.
Gurluşynyň özboluşlylygy, baý reňkleri, owadanlygy we hili bilen haýrana goýýan ärsary, beşir, gyzylaýak, kerki halylaryna diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem daşary ýurtlarda-da uly isleg bildirilýär. Nepis halylar kärhananyň nakgaşlarynyň we ussat halyçylarynyň hünärine ussatlygynyň, zehininiň we döredijilik gözlegleriniň miwesidir.
Ýörite tabşyryk bilen kärhanada 70 inedördül metrden 180 inedördül metre çenli özboluşly uly göwrümli halylar hem dokalýar. Birnäçe aý mundan ozal halaçly halyçylar meýdany 215 inedördül metr we her inedördül metrinde 326 müň çitim bolan 8 burç “Oguzhanyň ýyldyzy” atly äpet haly dokadylar.
Islegli önümiň çykarylşyny artdyrmak maksady bilen oba ýerlerinde Halajyň çeper halyçylyk kärhanasynyň bölümlerini açmak boýunça iş alnyp barylýar. Hususan-da, Güýçbirleşik obasynda 100 orunlyk we Ajy obasynda 70 orunlyk haly sehleriniň taslamasy işlenilip taýýarlanylýar.

www.turkmenistan.gov.tm

Köneürgenç etrabynda geçen ýylyň ahyrynda işe girizilen ýylda 1800-2000 tonna ekologiýa taýdan ýokary hilli önüm öndürmäge niýetlenen Türkmenistanyň Oba hojalygy we daşky gurşawy goramak ministrliginiň ýyladyşhana toplumy alyjylara 70 tonna golaý pomidor iberdi. Daşoguz welaýatynda iň iri ýyladyşhana toplumynyň on gektar ýerinde pomidor, şol sanda onuň çerri görnüşi ýetişdirilýär.
Toplum gyzgynlygy, yşyklandyryş derejesini, topraga suw we dökün bermegiň düzgünlerini awtomatik usulda kadalaşdyrýan döwrebap enjam bilen üpjün edilen. Gutarnykly tapgyrda işleýän ýyladyşhanada şitiller ýetişdirilýär, alyjylara ugradylmazdan ozal ýörite laboratoriýada hili barlanylýan gök önümler saýlanylýan we gaplanylýan bölüm bar.
Häzirki wagtda ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň—telekeçilik düzümleriniň daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilikleri öz ýurdumyzda ýola goýmak we eksporta gönükdirmek döwlet maksatnamalarynyň çäklerinde guran innowasion ýyladyşhana hojalyklarynyň ýene birnäçesi Daşoguz welaýatynyň şäherleriniň we obalarynyň ilatyny ter gök önümler bilen üpjün edýärler. Meselem, “Altyn gala gurluşyk” hususy kärhanasynyň döwrebap ýyladyşhanasy alyjylara 800 tonna çenli pomidor ugradýar, Akdepe, S.A.Nyýazow adyndaky we Görogly etraplarynyň döwlet tarapyndan uzak möhletleýin kärendesine berlen ýerlerinde gurluşygy alnyp barylýan täze hojalyklaryň üçüsiniň meýdanlarynyň bir böleginden ekologiýa taýdan arassa pomidor we hyýar, bolgar burçy ýygnalýar.

www.turkmenistan.gov.tm

«Meniň daş-töweregimdäkiler, hatda enem-atam hem meni işi ugruna bolmaýan adam hasap edýärdiler» diýip, beýik akyldar we şahyr Şemsi Tebrizi öz çagalygyny ýatlapdyr. Kütekligime lapykeç bolan kakam bir gün maňa:
–Dälihana salar ýaly, göräýmäge sen kemakylam-a däl. Ybadathana üçin hem ol diýen bir ynançly adam däl, men seni näderkäm? ─ diýdi.
Men oňa:
–Bir gezek kürk towugyň oturan höwürtgesine ogrynça ördegiň ýumurtgasyny goýupdyrlar. Ene towuk ýumurtgadan çykan jüýjelerini howzuň kenaryna äkidipdir. Beýleki jüýjeler otjagazlary çokup ugrapdyrlar, ördek jüýjesi bolsa, suwa böküpdir. Görgüli kürk towugyň zähresi ýarylypdyr. Ala-gykylyk edip käkeläp, daş-töweregi kömege çagyrypdyr, sebäbi onuň özi hem ýüzüp bilenok ahyry.
–Kaka diňle meni, seni gowy görýärin we enem-atam hökmünde sarpa goýýaryn. Ýöne meniň kenarda galasym gelenok. Meni umman özüne çagyrýar, men onda öz öýümi tapdym. Seniň ýüzüp bilmeýänligiň, ony öwrenmegem islemeýänligiň üçin men günäkär däl ahbetin.

Terjime eden Maýa APBAÝEWA, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!