Daşoguzda hereket edýän örtgi plitalaryny öndürýän kiçi kärhana ýol we ýoda plitkalarynyň giň görnüşini, şeýle hem beýleki önümleri öndürmegi özleşdirdi. Telekeçi Azat Sabyryowyň ýolbaşçylyk edýän hususy kärhanasy mermer kimin berk örtgi serişdeleriniň täze görnüşlerini öndürýär. Kärhananyň hünärmenleri Russiýanyň СИСТРОМ ylmy- önümçilik kärhanasynyň patentleşdirilen tehnologiýasy boýunça betondan emeli mermer öndürýärler.

Daşoguzly ussatlar müşderilere dürli görnüşli, olçegli we reňkli ýol hem-de ýoda plitkalarynyň ýedi görnüşini teklip edýärler. Mundan başga-da, kärhanada binalaryň daşky we içki diwarlary, daş peçler, ýadygärlikler, pola ýazmaga, penjire öňüler, basgançaklar, şeýle hem agaç sütünjikler, güldanlar, beýleki bezeg elementleri we kiçi görnüşli binalar üçin plitkalary ýasamaga tabşyryk berip bolýar. Kärhanada ýol jähekleri, lagym gapaklary, kafel we beýleki önümleriň önümçiligi özleşdirilen. Bularyň bary sementden, çägeden, ýelimden we duzlardan arassalanan suwdan termiki taýdan işlenilmän we üstüni goşmaça ýalpyldatman, ploimer goşundylar ulanman öndürilýär.

Önüm gurluşyk serişdeleri bazarynda islegli we girdejili haryt , çünki onuň önümçiliginde ulanylýan çig mal gymmat däl, taýýarlamak üçin elektrik energiýasy köp harçlanmaýar. Daşoguzly ussatlar owadan, amatly we arzan bezeg serişdeleriniň önümçiligni giňeltmegi göz öňünde tutýarlar.

Wladimir KOMAROW (www.turkmenistan.gov.tm)

“Awaza” Milli syýahatçylyk zolagy çalt depginlerde çägini giňeldip, gözel görke girýär. Awazanyň ilkinji binalary bilen tanyşdyrylyşdan bäri geçen döwürde Hazaryň ekologiýa taýdan arassa kenarynda adamlaryň amatly dynç almagy üçin oňaýly şertler döredilen ýokary derejeli myhmanhanalar toplumlarynyň ajaýyp binalary peýda boldy. Şypahana zolagynyň düzüminde dünýä ölçeglerine laýyk gelýän çagalar sagaldyş we medeni – dynç alyş merkezleri, sport toplumlary, şeýle hem dükanlar, restoranlar, kafeler, barlar hereket edýär, häzirkizaman şypahanasyna bezeg berýän we sazlaşykly özboluşly landşaft seýilgähleri döredildi.
Awazanyň ýol-ulag düzümi hem kämilleşdirilýär, halkalaýyn ýolaýrytly ýollar gurulýar. Olaryň biri “Jadyly kenar” seýilgäh-dynç alyş toplumyna gadymy Hazaryň kenaryndaky halkara derejleli deňiz şypahanasynyň gülläp ösüşini alalmatlandyrýan özboluşly “Awazanyň öwüşgüni” atly heýkeller toplumy bezeg berer. Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portuna girilýän ýerde “Hazar merjeni” atly monumental toplum gurlar.

Wladimir KOMAROW (www.turkmenistan.gov.tm)

06.06.2018. Şu gün Tagtabazar etrabynda häzirki zaman suw arassalaýjy desgalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy, desgany “Aby-Köwser” hojalyk jemgyýeti bina etdi. Bir gije-gündizlik kuwwaty 15 müň kubmetr agyz suwuny arassalamaga deň bolan toplum ýerli ilaty arassa agyz suwy bilen üpjün eder.

Suw serişdelerini tygşytlaýjy häzirki zaman tehnologiýalarynyň giňden ornaşdyrylmagynyň hasabyna suwdan rejeli peýdalanylmagyny üpjün etmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen durmuşa geçirilýän “Türkmenistanyň ilatly ýerlerini arassa agyz suwy bilen üpjün etmegiň baş maksatnamasynyň” möhüm ugry bolup durýar, munuň özi ozaly bilen ekologiýa abadançylygynyň saklanylmagy bilen baglanyşyklydyr.

Ilaty arassa agyz suwy bilen bökdençsiz üpjün etmek meseleleri Türkmenistanda döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň derejesine çykaryldy, ol halkyň durmuşynyň hiliniň ýokarlandyrylmagynyň, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan üstünlikli ösdürmegiň möhüm şertleriniň biri bolup durýar, bularyň ählisi iri taslamalaryň birnäçesiniň – suwy arassalamak boýunça kärhanalaryň, suw howdanlarynyň we beýleki desgalaryň gurluşygynda iş ýüzünde amala aşyrylýar.

Desganyň umumy meýdany 3,2 gektara deňdir. “Ýaşlyk” we “Marçak” ýerasty suw ýataklaryndan suw açyk görnüşli ýörite howuzlara akdyrylýar, olaryň her biriniň göwrümi 3 müň kub metre barabardyr. Agyz suwy sarp edijilere eltilmeginden ozal arassalaýşyň ähli tapgyrlarynda kärhananyň himiýa we baktereologiýa barlaghanalarynda içgin barlagdan geçiriler we düzümi seljeriler. Suw arassalaýjy toplumda täze iş orunlarynyň 40-synyň döredilendigini hem bellemek gerek.

Lebap welaýatynyň administratiw merkezi bolan Türkmenabat şäheriniň günorta çetinde, Türkmenabadyň halkara aeroprtuna barýan gara ýoluň ugrunda täze ýaşaýyş jaý toplumy peýda boldy. Ýaňy-ýakynam bu ýerlerde çägeleri ýel sürüp, Gün nury ýakyp barýardy. Indi bolsa toplumlaýyn özgertmeler maksatnamфsynyň durmuşa geçirilmegi netijesinde bu ýerleri gül-pürçüge bürenen ýere öwrüldi.

Täze ýaşaýyş jaý toplumynda otaglarynyň ýerleşişi oňaýlyб hersi 40 öýli 4 gatly jaýlaryň 22-si bar. Binagärlik ýörelgelerinde milli tilsimler ulanylypdyr. Toplumyň gurluşygyna döwlet gurluşyk guramalary we hususy kärhanalar gatnaşdylar.

Täze gurluşyk toplumynda şäher ilatynyň oňaýly ýaşamagy üçin zerur şertleriň ählisi göz öňünde tutulan: döwrebap ýol düzümi, elektrik, gaz we suw üpjünçiligi hereket edýär, öýleriň töweregi abadanlaşdyrylan we bag nahallary oturdylan, çagalar üçin oýunlar we sport meýdançalary enjamlaşdyrylan. Tiz wagtda maşgalalaryň 900-e golaýy bu ýere göçüp bararlar.

i

«Türkmenmaşyngurluşyk» konserniniň Aşgabatdaky «Türkmenkabel» zawody çykarylýan önümleriň görnüşini köpeltdi. Kärhanada döredilen täze önümçilik uçastoklarynda tok harçlanyşyny hasaplaýan elektron enjamlary, transformator kiçi beketleri—KTPN-leri çykarmak ýola goýuldy, senagat we durmuş kondisionerleri abatlanylýar.

Toguň üýtgemeginiň öňüni alýan, tok öçürýän, tok aýyrýan enjamlar, keramiki izolýatorlar, bölüji şkaflar, trawersler ýaly elektrotehniki önümlere we elektrik ulgamlaryny abadanlaşdyrmaga niýetlenen beýleki önümlere ýurduň energetikleri uly isleg bildirýärler.

Ýaşaýyş jaýlarynda ulanylýan elektrik togunyň harçlanyşyny hasaplaýan bir fazaly enjamlary öndürýän sehiň ýygnama konweýerinde ýylda 180 müňe golaý önüm çykarylar. Kärhananyň işgärleri induksion görnüşli elektromehanik tok hasaplaýjy enjamlary çalşyrjak enjamlaryň 35 müňüsini çykarmaga ygtyýarnama we ýerlemäge şahadatnama aldylar. Täze önümi «Türmenenergogözegçilik» kärhanasy ilkinjileriň biri bolup satyn aldy.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!