03.05.2018. Türkmenbaşynyň nebti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda täze önüm- aýratyn üýtgeşik sypatly maýyşgak polipropilen plýonka çykarmaga taýýarlanylýar. Iki görnüşli – açyk reňkli bir gat we soekstruzion pleýonka öndürýän enjam gurmak barada Indoneziýanyň «P.T.Istana karang Laut» kompaniýasy bilen şertnama baglaşyldy. Häzirki wagtda işe goýbeiş-sazlaýyş işleri alnyp barylýar. Iýun aýynyň ahyrynda önüm çykarylyp başlanar.

Täze enjam zawodyň hünärmenlerine TNGIZT-de öndürilen polipropilenden alynýan önümleriň görnüşini artdyrmaga mümkinçilik berer. Ýylda ýerli çig maldan dürli görnüşli we dürli zatlara niýetlenen, şol sanda azyk önümlerini we senagat harytlaryny gaplamaga niýetlenen pleýonkanyň 20 müň tonnadan gowragy taýýarlanylar.

Ony işläp taýaýrlamak tehnologiýasy öndürilýän pleýonkany keseligine iki tarapa çekmekden ybaratdyr. Şeýle usulda taýýarlanylýan plýonka başgaça molekulýar düzümli bolanlygy sebäpli şy kysmy polimer pleýonkalardan has berkligi we pes dykyzlygy bilen tapawutlanýar. Täze önümiň galyňlygy deň bolsa-da, has ýeňilligi netijesinde ony ulanmak has haýyrlydyr. Azyk önümlerini gaplamakdan başga-da, propilen pleýonkalar dokma senagatynda we bir gezek ulanylýan lukmançylyk serişdelerini gaplamakda ulanylýar. Soekstruzion pleýonka howa geçirmeýän syklygy we her hili şekil berip bolýanlygy bilen tapawutlanýar. Poliamidiň ýörüte gatlagy bolsa ony doňdurylýan harytlar üçin wakum we has berk gap hökmünde ulanmaga mümkinçilik berýär. Gatlak arasyndaky pleýonka pozulmaýan möhür basyp bolýar.

Wladimir KOMAROW (www.turkmenistan.gov.tm)

03.05.2018. Türkmenabadyň himiýa zawodynyň ulag merkezine demir ýol wagon-çelekleriniň täze tapgyry gelip gowuşdy. Golaýda bu ýere esasan eksporta ugratmak üçin kükürt kislotasyny daşamaga niýetlenen wagon-çelekleriň 15-si getirildi. Döwrebap demir ýol çelekleriniň ýene bir tapgyry getiriler.

Kärhana Merkezi Aziýa sebitinde ýokary hilli kükürt kislotasyny öndürýän iň iri önümçilikdir. 2016-njy ýylyň 7-nji iýulynda döwlet baştutanynyň gatnaşmagynda ýylda 500 tonna kükürt kislotasyny ömdürmek boýunça senagat toplumyny işe girizmäge badalga berildi. Ýokary tehnologiýaly önümçilik gije-gündiziň dowamynda işledilip, 1 müň tonnadan gowrak kükürt kislotasy çykarylýar.

Belli bolşy ýaly, kükürt kislotasy fosfor mineral dökünlerini öndürmekde esasy çig maldyr, ol senagatyň beýleki pudaklarynda-da ulanylýar, dünýä bazarlarynda islegli harytdyr. Türkmenabatly himiýaçylat onuň eksportyny ardyrmagy göz öňünde tutýarlar.

Berdimyrat JUMAÝEW (www.turkmenistan.gov.tm)

Ýaponiýada aragatnaşyk gullugy poçta hyzmatlaryny ýerine ýetirmek, ýagny hatlary, gazet-žurnallary eltmek üçin sürüjisiz ulaglary ulanmagy synagdan geçirip başlady.
“Toyota Estima” kysymly ulagyň poçta hyzmatlaryna ýöriteleşdirilip gurnalan nusgasyny Tokionyň köçelerinde her günde 2 kilometr aralyga özbaşdak hereket etdirýärler.
Tokionyň demir ýol menzili bilen paýtagtyň poçta bölüminiň aralygyndaky gatnawlaryň üstünlikli tamamlanjakdygyna ynanylýar.
Synaglaryň dowam edýän mahaly ulagyň içinde sürüji bolup, ol garaşylmadyk ýagdaý ýüze çykanda jogapkärçiligi öz üstüne almaga taýýar bolup durýar.

Taýýarlan Maýa APBAÝEWA,
žurnalist.

26.04.2018. Lebap welaýatynda buýan köki köpçülikleýin ýygnalyp başlandy. Türkmenabadyň “Buýan” obasenagat toplumynyň işgärleri buýan meýdanlarynda ony senagat taýdan işleýärler.

Daşary ýurtly hünärmenleriň berýän bahasyna görä, hili we ulanylyş sypatlary babatda türkmen buýany dünýäde iň gowularynyň biridir hem-de senagatyň derman, azyk we beýleki pudaklarynda wajyp çig mal komponentleriniň biri hökmünde ulanylýar. Şonuň üçinem türkmen buýan köki, onuň ýarymfabrikatlary dünýä bazarlarynda uly isegden peýdalanýar. Häzirki wagtda “Buýan” obasenagat toplumynda öndürilýän basylan buýan köküniň, onuň goýy we gury ekstraktlarynyň aglaba bölegini Hytaý, ABŞ, Fransiýa, Hindistan we beýleki ýurtlar satyn alýarlar, süýji buýan çig maly Türkmenistanyň derman we azyk senagatynda-da giňden ulanylýar.

17.04.2018. Ýurduň aýna senagatynyň öňdebaryjy «Turkmen ayna onumleri» kärhanasy günde iki ýüz tonna tekiz aýna we kyrk tonna golaý çüýşe gaplaryny çykarmaga ukyplydyr. Şu ýylyň 14-nji fewralynda işe girizilen döwrebap önümçilik toplumy Germaniýanyň «HORN Glass Industries AG» kompaniýasynyň ýokary tehnologiýalarynyň we ýörüteleşdirilen «Glastone» (Finlýandiýa), «Buhler», «Zippe» (Germaniýa), « Lises» (Awstriýa), «Cnud» (Belgiýa), «Bottero» (Italiýa) enjamlaryň mümkinçiliklerini görkezýär. Taslamany Türkmenistanyň Senagat ministrliginiň tabşyrygy boýunça Türkiýäniň «Tepe Turkmen Insaat ve Ticaret Anonim Şirkreti» potratçy kompaniýasy amala aşyrdy, ol diňe bir Owadandepede önümçilik we administratiw binalary gurman, eýsem kärhananyň işgärleri we olaryň maşgalalary üçin ýaşaýyş jaýlaryny hem-de umumy ýaşaýyş jaýlaryny, şeýle hem çagalar we sport meýdançalaryny-da gurdy.

Kärhananyň hünärmenleriniň belleýşi ýaly, her ýyl awtomatlaşdyrylan we robotlaşdyrylan konweýerlerden bir million inedördül metr tekiz aýna, 100 inedördül metr garaldylan aýna, 400 müň sany aýnapaketler we çüýşe gaplaryň dürli görnüşleri- azyk we derman senagaty üçin dürli gaplaryň 15 görnüşi çykarylar. Önümleriň aglaba bölegi daşary ýurtlara ugradylar. Eýýäm aýna kombinatynyň önümleri üçin içerki bazar ýeterlik däl. Kärhana işe girizilen wagtyndan bäri geçen iki aýda bir ýarym million inedördül metrden gowrak ini 3 millimetrden 8 millimetre çenli dürli ölçegli tekiz aýna we 16 million sanydan gowrak çüýşe çykaryldy. Türkmenistanyň Senagat ministrligi harytlyk aýnanyň we çüýşe gaplaryň ähli görnüşini Döwlet haryt-çig mal biržasyna çykarýar. Eýýäm owganystanly, azerbaýjanly, özbegistanly, gazagystanly telekeçiler bilen şertnamalar baglaşyldy. Kärhana ýakyn ýurtlardaky önüm alyjylar bilen hem uzak möhletleýin söwda gatnşyklaryny ýola goýýar.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!