Ter önüm Business Entity from Ashgabat was awarded with high prize of the representative forum of importers and exporters of agricultural production, which was organized by the Ministry of Trade and Industry of India together with number of departments. Turkmen company presented various fruits, vegetables and raisins, which evoked great interest of foreign colleagues, at the exhibition of seasonal agricultural production, which was held in Mumbai. Aspects of the partnership with the companies from India and UAE have been discussed at the fields of the forum.
Ter önüm Business Entity successfully promotes Turkmen production in international market for long time, - founder of the company Dovletgeldy Balliyev said in the conversation. – This year, at the Berlin International Fair of Trade and Fruit and Vegetable Transportation, Turkmen production raised the interest of representative of the Chamber of Industry and Commerce of India who invited the company to the exhibition in Mumbai, where it won the main prize.
It is worth mentioning that Ter önüm Business Entity has presented not only fresh fruit, vegetable and cucurbitaceous crops but also dried products.

Şu ýyl ýurduň ýyladyşhana hojalyklarynda 15 müň tonnadan gowrak pomidor we hyýar ýetişdirilip, daşary ýurtlara ugradyldy, munuň özi geçen ýylyň görkezijilerinden iki essä golaý köpdür. Mundan başga-da, daşary ýurtly sarp edijilere 7,5 müň tonna sogan iberildi. Ýylyň başyndan bäri şahsy ýyladyşhana hojalyklaryndan ABŞ-nyň 15 million dollaryna barabar gök ekin önümleri daşary ýurtlara ugradyldy.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň oba hojalygy bölüminiň maglumatlaryna görä, ýurtda içerki bazaryň talabyndan birnäçe esse artyk pomidor ýetişdirildi. Ýylyň ahyryna çenli ýene-de azyndan 15 müň tonna ter gök ekin önümlerini ýygmak göz öňünde tutulýar. Ýerli gök ekerançylaryň önümlerine Russiýa Fderasiýasynda, Gazagystanda, Gyrgyzystanda, Owganystanda uly isleg bildirilýär. Iýun aýynda pomidorlaryň ilkinji tagyry Dubaýa (BAE) ugradyldy.

2019-njy ýylyň 16-njy iýunynda BAE-niň Dubaý şäherinde Al Fattan Marine Towers söwda merkezinde Türkmen el halylarynyň dükanynyň açylyş dabarasy boldy.
Bu çärä Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministriniň orunbasary K.Mämmedowyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň Dokma senagaty ministrliginiň hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekilleri gatnaşdylar.
Türkmen el halylary dükany aýratyn gyzyklanma döredýän ýerleriň biri bolup, dabara Birleşen Arap Emirliklerindäki kompaniýalaryň wekilleri hem-de köpsanly myhmanlar geldiler we bu ýerde olar üçin elde dokalan ajaýyp türkmen haly önümleri bilen tanyşmaga mümkinçilik döredildi.
Şeýle hem çäräniň dowamynda çykyş eden türkmen sazandalarynyň milli sazlaryny ussatlyk bilen çalmaklary hem-de türkmen dizaýnerleriniň işläp taýýarlan lybaslarynyň görkezilişi dabaranyň şowhunly pursatlarynyň biri boldy.
Bu çäre Türkmenistan bilen BAE-niň arasyndaky söwda we medeni gatnaşyklaryň barha işjeň häsiýete eýedigini ýene bir ýola görkezdi.

www.mfa.gov.tm

Şu ýyl «Şatumar» hususy kärhanasynyň döredilenine on ýyl dolýar. Şu döwürde kir sodasyny çykarmakdan başlan telekeçilik düzümi durmuş himiýasyny öndürýän iri kärhana öwrüldi. Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynda işleýän sehde ýokary tehnologiýaly enjamlaryň ýedisi oturdylan.
Telekeçiler şol enjamlarda düzüminde gel bolan kir sodalary, şampunlaryň birnäçe görnüşini, suwuk sabyn, gap-gaç, aýna ýuwujy serişdeleri we beýlekileri çykarmagy guradylar. Turbalary hapadan arassalaýan erginleriň, eşikleri agardýan serişdeleriň, diş pastalarynyň üç görnüşiniň önümçiligi ýola goýuldy. Maryly telekeçileriň bahasy, hili babatda daşary ýurtlardan getirilýänlerinden tapawutlanýan önümlerine bazarlarda uly isleg bildirilýär.
«Şatumar» durmuş himiýasy serişdeleriniň görnüşlerini artdyrmagy göz öňünde tutýar we parfýumeriýa önümlerini köpçülikleýin öndürmegi özleşdirýär.
Kompaniýa türkiýeli hyzmatdaşlaryndan Les Liquides Imaginaires söwda belgisinden Tellus tapgyrdan parfýumeriýa konsentratyny satyn aldy. Öz önümini öndürmek üçin ýurdumyzda çykarylýan spirt ulanylýar. Erkeklere, zenanlara niýetlenen we herbap ysly «OK» belgili parfýumyň 50 müň çüýşesinden gowragy satlyga taýýar edildi

www.turkmenistan.gov.tm

Şu ýyl “Merjen aý” hususy kärhanasynda bezeg işleri üçin 2 müň tonna golaý suw emulsiýaly reňk çykarmak göz öňünde tutulýar. Telekeçi Ýakup Işanow sekiz ýyl mundan ozal ýurtda ilkinjileriň biri bolup islegli gurluşyk serişdesini öndürip başlady. Häzirki wagtda ol bazaryň şu böleginde esasy kompaniýalaryň biridir.
Kärhanada ilkibada jaýlaryň içiniň bezeg işleri üçin reňk öndürmek, soňra bolsa binalaryň daşy, diwarlaryň we potoloklaryň tekstura bezegleri üçin akril hem-de silikon reňkleri çykarmak özleşdirildi.
Indi “Merjen aý” HK-nyň daşary ýurtlardan getirilýän şu kysmy has gymmat görnüşleriniň ornuny tutýan önümlerine gurluşyk firmalary we potratçy guramalar uly isleg bildirýärler.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda hereket edýän kärhanada agaç we demir gurnamalara çalmak üçin emal reňkleri öndürmäge taýýarlyk görülýär. Bu ýerde önümleri posdan goramaga we olaryň ulanylyş möhletini uzaltmaga niýetlenen 4 reňkli önüm çykarýan enjam oturdylar.

www.tdh.gov.tm

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!