Bir gartaşan hytaý zenany ýaşapdyr. Onuň iki sany ullakan küýzesi bolupdyr. Küýzeleriň hersi onuň gerdenindäki egin agajynyň bir tarapynda asylgy eken. Olaryň biriniň çat açan ýeri bolup, beýleki küýzäniň kem ýeri ýokmuş. Şonuň üçin ol mydama özüne laýyk suwy sygdyrypdyr.
Gartaň aýalyň öýi bilen derýanyň aralygyndaky uzak ýoluň ahyryna çenli hälki jaýryk küýzäniň suwy ýaryma gelýän eken.
Bu ýagdaý iki ýylyň dowamynda her gün gaýtalanypdyr. Gartaň aýal her gezek öýüne diňe bir ýarym küýze suw getiripdir.
Bitewi küýzäniň öz işinden göwni hoş bolupdyr. Jaýrykly görgüli bolsa, ýetmezçiliginden utanyp, özüniň etmeli işiniň diňe ýarsyny edip bilýändigi üçin tukatlanypdyr.
Iki ýylyň dowamynda, ýetmezçiligi bilen gulagy gandyrylan küýze gartaň aýala ýüzlenipdir:
─ Seniň öýüňe çenli bütin ýoluň dowamynda jaýrygymdan suwuň akyp gelmegi meni diýseň utandyrýar.
Aýal ýylgyryp:
─ Sen tarapdaky ýodajykda gülleriň ösüp oturşyna üns berdiňmi? Beýleki küýzäň tarapynda bolsa, gül ýokdur. Men ýetmezçiligiňi bilenim üçin seň tarapyňdaky ýodajygyň gyrasyna gülleriň tohumyny sepdim. Şeýlelikde, her gezek öýe gaýdanymyzda ýolboýy sen gülleri suwaryp gelýärsiň.
Men iki ýyl bäri gülleri ýygyp, onuň bilen saçagymyzy bezeýärin. Eger sen şeýle bolmasadyň bu gözelligi görmezdik we güller biziň öýümize bezeg bermezdi.
Biziň her birimiziň öz üýtgeşik tarapymyz we ýetmezçiligimiz bar.
Ýöne welin, durmuşymyzy gyzykly we özüneçekiji edýän aýratynlyklarymyz we jaýryklarymyzdyr.
Her kimi diňe onuň öz bolşy ýaly kabul etmeli we ondaky gowulyklary görmeli.

Terjime eden Maýa Apbaýewa

Bir ýaş ýigit özüniň ruhy halypasynyň ýanyna gelip şeýle diýipdir:
 – Halypam siz maňa hyýalymda: «Men öz durmuşyma şatlygy kabul edýärin» diýen jümläni gaýtalap gezmegi maslahat beripdiňiz. Men muny her gün ençeme gezek gaýtalap gezýärin, onda-da durmuşymda şatlyk öň bolmaýşy ýaly häzirem ýok. Men öňkim ýaly häzirem ýeke. Indi, men näme etmeli?
 Akyldar sesini-üýnüni çykarman eline ilen çemçe, kürüşge, şem ýaly zatlary ýaş oglanyň öňünde goýup:
 – Şularyň haýsyny saýlan bolsaň adyny tut – diýipdir.
 – Çemçäni – diýip, oglan jogap beripdir.
 – Muny bäş gezek gaýtala – diýip, garry haýyş edipdir.
 – Men çemçäni saýlaýaryn – diýip, ýaş oglan bäş gezek gaýtalapdyr.
 Ine, gördüňmi? Sen çemçäni saýlaýanyňy million gezek gaýtala, ol barybir seňki bolmaz. Eliňi uzadyp, ony almagyň gerek. Hereket etmegiň zerur…

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist

Bir adamyň paltasyny ogurlapdyrlar. Ol howla çykyp, bar ýeri gözlese-de paltasyny tapmaýar. Bir seretse gerwezäniň daşynda goňşusynyň ogly dur eken. Ol edil palta ogurlan adam ýaly bolup durmuşyn. Ýöreýşi hem edil müýnli adamyňky ýalymyş. Onuň nazaryna bakyp palta ogurlan adamyň gözlerini görmek bolýardy.
 
Şol ýerde paltasyny ogurladan adam büdreýär, özem öz paltasyna büdreýär. Ol öň ony görmän eken. Paltasyny ýerden galdyryp, ol goňşusynyň ogluna bakýar. Ol hiç haçan paltany almadyk adam ýaly bolup durmuşyn. Üns berip synlasaň, onuň gözlerinde müýn ýokdy. Ol palta ogurlap biljek adam däldi.
 
Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist

Bir akylly, garry pişik otuň üstünde, Güne çoýunyp ýatyrdy. Şol wagt onuň golaýyna bir dogumlyja çaga pişik gelýär-de, dynman aýlanyp başlaýar.

– Sen näme edýäň – diýip, ýaňky pişik äwmezlik bilen gyzyklanýar.

– Men öz guýrugymy tutmaga çalyşýan ─ diýip, çaga pişik jogap berýär.

– O näme üçin ─ diýip, garry pişik ýaňsylaýar.

– Maňa guýruk meniň bagtym diýdiler. Eger men guýrugymy tutup bilsem, onda öz bagtymy tapdygym. Ine, şonuň üçin men üç günden bäri guýrugymyň ugrunda ylgaýaryn, ol bolsa, hemişe menden sypyp gaçýar.

– Hawa ─ diýip, garry, parasatly pişik söze başlaýar:

– Bir wagtlar menem edil sen ýaly öz bagtymyň yzyndan ylgaýardym, ol bolsa her gezek menden sypyp gaçýardy. Men bu hyýaldan el üzdüm. Wagt geçdigiçe bagtyň yzyndan ylgamagyň manysynyň ýokdugyna düşündim. Ol mydama meniň yzymdan galman gezýär. Nirede bolsam-da, bagtym meniň ýanymda, esasy zat muny ýadyňdan çykarmaly däl.

Terjime eden Maýa Apbaýewa, žurnalist

Bir adam iri kompaniýalaryň birine, aýdaly, “Maýkrosoft” kompanyýasyna howly süpüriji bolup işe ýerleşmek üçin barýar.

Işgärler bölüminde oňa sowal baryny berip, test geçirýärler.

Ahyry oňa:

─ Gutlaýarys, siz işe kabul edildiňiz. Haçan işe başlamaly wagtyňyzy habar bermegimiz üçin siz öz elektron salgyňyzy (e-mail) goýuň-diýýärler.

─ Be! Ýöne meniň kompýuterimem, hiç hili elektron salgymam ýok ahyry ─ diýip, ýaňky erkek kişi aljyraňňy jogap beripdir.

─ Bagyşlaň, onda biz sizi kabul edip bilmeýäris.

Gam-gussa batan bu adam köçä çykýar. Onuň jübüsinde bary-ýogy 10 dollary bardy. Nähili pul gazanmaly?! Şu ýerde onuň kellesine bir pikir gelýär. Ol fermerden 10 kilogram pomidor satyn alýar we öýme-öý aýlanyp harydyny hödürleýär. Iki sagada galman oňa başky goýumyny iki esse köpeltmek başardýar. 6 sagatlyk işden soňra onuň jübüsine 160 dollar girýär. Ol şeýle girdeji bilen iş berijisiz hem oňup boljakdygyna düşünýär. Birnäçe wagtdan soňra ol ulag satyn alýar, soň ýük ulagyny satyn alýar, soňra dükan, bäş ýyl geçenden soň bolsa, ol birnäçe iri söwda merkezler ulgamynyň eýesi bolýar. Şondan soň ol öz ömrüni ätiýaçlandyrmak isleýär. Gepleşikden soňra ätiýaçlandyryş edarasynyň wekili ondan has haýyrly teklip aýtmak üçin öz elektron salgysyny goýmagy haýyş edýär. Muňa ýaňky işewür birnäçe ýyl mundan ozalkysy ýaly elektron salgysynyň hem, hatda kompýuteriniň hem ýokdugyny aýdýar.

─ Siz nähili tsin adam─ diýip, wekil geň galýar:

─ Siziň uly biznesiňiz bar, elekton salgyňyz bolsa, ýok. Siz diňe göz öňüne getirip görüň, eger kompýuteriňiz bolan bolsady.

Işewür biraz pikirlenip, şeýle diýýär:

─ Men “Maýkrosoft” kompaniýasynyň howly süpürijisi bolardym.

Terjime eden Maýa Apbaýewa, žurnalist

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!