Puluň döremegine pul sebäp bolýar.

Işewür öz harydyny bazar bahasyndan satmaga borçludyr.

Ýylgyryp bilmeýän adam dükan açmasyn.

Biznesde şowsuzlyga uçramazlyk üçin az girdejä kanagat etmeli.

Biznes ynsany kemala getirýär we synagdan geçirýär.

Çagalar - garyp adamlaryň baýlygy.

Biznes bilen meşgullan, ýöne onuň guly bolma.

Terjime eden Goçmyrat Orazberdiýew.

Örän uly hem gazaply pil sürüsi bir güzeriň golaýynda düşläpdir. Olar beýleki haýwanlaryň suw içmäge gelýän ýollaryny kesipdir. Haýwanlar nädip güzere geçip boljakdygy, bu äpet pil sürüsini suwdan nädip sowup boljakdygy hakynda kän kelle döwüpdirler. Eger aralaryndan bir ugurtapyjy towşan çykmadyk bolsa, bular henizem çäresiz galjakdylar.
Ýüregini bire baglan towşan pilleriň baştutanyna ýüzlenip, şeýle diýýär:
─ Eý, meniň hökümdarym, bu dünýäde seniň hyzmätkäriň bolsam-da, barybir men Aýyň wekilidirin, onuň hökümini ähli pilleriň dykgatyna ýetirmelidirin. Siz Aý dolanda iň soňky gezek güzere inmeli hem-de bu ýerleri hemişelik terk etmeli. Aýyň suwa düşýän şekili yrgyldasa, onuň sözlerimi tassykladygydyr, eger aýdýanlarym bolmasa, onda siz meni jezalandyryp bilersiňiz.
Towşanyň Aýyň wekilidigine ynanan pilleriň baştutany onuň haýbatynyň näderejede çyndygyny anyklamak üçin gije düşüp, Aý dolan badyna ähli sürüni alyp güzere inýär.
Baştutan güzere ilki inýär-de hortumyny suwa sokýar. Şol wagt suwuň ýüzünde Aýyň şekili peýda bolýar. Pil muny Aýyň wekili hasaplanan towşanyň aýdanlarynyň tassyklanmasy hökmünde kabul edýär hem sürüsini güzerden hemişelik alyp gidýär.

Terjime eden Maýa Apbaýewa, žurnalist.

Bir gezek okuwçy mugallymdan soraýar:
─ Mugallym, aýtsaňyzlaň, haýsydyr bir täze işiň başyny başlamak üçin has düşümli gün barmy?
─ Gün? ─ diýip, mugallym geňirgenýär.
─ Belki, hepdäniň ýa aýyň günleridir...
─ Hä, hepdäniň güni ─ diýip, mugallym baş atýar-da, şeýle diýýär:
─ Hawa, elbetde, ol gün ─ çarşenbe ─ diýip, mekirlik bilen okuwçylara seredýär. Olar derrew depderlerine ýapyşyp, mugallymyň aýdanlaryny ýazyp başlaýarlar.
─ Sen näme üçin ýazaňok? ─ diýip, gabat garşysynda, ýüzüne seredip ýylgyryp oturan okuwçydan mugallym berk soraýar.
─ Sebäbi, men siziň mundan aňyrda näme diýjegiňizi bilýärin.
─ Ýeri, näme? ─ diýip, mugallym çytylyp, elini galdyrýar welin, ähli okuwçylar doňan ýaly durýarlar.
Şol wagt hälki okuwçy:
─ Ol hem edil sişenbe, anna, şenbe, duşenbe, penşenbe we ýekşenbe ýaly.
Mugallym:
─ Seňki dogry, ýöne men ilki anna soňra sişenbe diýjekdim ─ diýýär. Okuwçylar bolsa, öz ýoldaşlarynyň tas hemmesini dogry aýdandygy üçin begenişýärler. Soňra olaryň biri:
─ Mugallym, esasan şunuň ýaly yzygiderlilikmi?
Mugallym tas dogry diýen ýaly jogap beren okuwça ünsli seredip, oňa eli bilen yşarat edip:
─ Jogap! ─ Diňe bir gün. Ol hem ─ Şu gün ─ diýýär.

Terjime eden Maýa Apbaýewa, žurnalist.

Günleriň birinde şähere köpçülikleýin syn etmek üçin äpet pil getiripdirler. Ony köçede hemmelere deň görkezmek maksady bilen, ilki haýsydyr bir binanyň içine salyp goýupdyrlar. Bisabyr adamlaryň birnäçesi pili ýatagyň içinde görmek isläpdir. Ýöne ol ýer garaňky bolansoň, synçylar pili diňe elläp görmeli bolupdyrlar. Elläp gören adamlaryň hersi pil barada gelen netijelerini derrew daşlaryna çykarypdyr.
Piliň hortumyny sermeläp gören adam, ol ternawa meňzeş diýen netijä gelipdir-de özünde galan täsiri derrew beýleki adamlar bilen paýlaşypdyr. Emma, şol wagt piliň gulagyny elläp gören zenan, onuň ýelpewaja meňzeýändigini, aýagyny elläp gören bolsa, onuň haýsydyr bir sütündigini nygtapdyr. Piliň böwrüni sermelän kişi bolsa, ol oturgyja, hatda şalaryň tagtyna meňzeýär diýen karara gelipdir. Piliň daşky görnüşi hakynda ony garaňkylykda näçe adam elläp gören bolsa, şonça hem pikir aýdylypdyr.

Terjime eden Maýa Apbaýewa, žurnalist.

Eger düýäniň uýanyny dakynsa, onuň bilen deň boljakdygy hakyndaky pikir kellesine gelen syçan, nähilidir bir ýol bilen uýan ogurlamagyň kül-külüne düşýär. Syçan uýany dişleri bilen berk gysyp, ylgap başlaýar, düýe hem onuň yzy bilen haýdaýar.
─ Görýäňmi, biz seň bilen hemme zatda deň, hatda sen menden yzda ylgaýaň ─ diýip, syçan jyk-jyk edipdir.
Düýe oňa jogap berjegem bolman, özi hakda oýlanypdyr. «Meniň bilen öz deňligiňe guwanmak saňa uzak miýesser edermikä?!». Hakykatdan hem basym olaryň ýollaryny bir derýa kesipdir.
─ Sen nämä durduň, seni bu päsgelçilik neneň gorkuzaýdy? ─ diýip, düýe syçandan soraýar.
─ Ýöne bu derýa düýpsüz, onsoňam hatda kenary hem görnenok ─ diýip, syçan jogap berýär.
─ Onda näme, bize derýanyň çuňlugyny barlamak gerek ─ diýýär-de düýe suwa girýär.
─ Görýäňmi, derýä çasly seslenip, köpürjikläp aksa-da ol çuň däl, bary-ýogy dyzdan.
─ Sen ikimiziň dyzlarymyzyň beýikliginiň tapawutlydygyny ýadyňdan çykardyň ─ diýip, syçan jüýgüldäp goýberýär.
─ Biz seň bilen aýry-aýry kanunlarda ýaşaýarys. Seniň dyzyňdan bolan suw, meniň depämdenem birnäçe tirsek boýy ýokarda!
─ Onda, öz ulumsylygyňa haý diý-de mundan beýläk göterilme. Deňiň bilen çekiş, ýogsa öz etmişiň zerarly ýitip, ýok bolup gidersiň ─ diýip, düýe syçana öwüt beripdir.
─ Dogry men, hetdimden aşdym ─ diýip, syçan boýun alypdyr.
─Ýöne eý, çölüň şasy men seniň kömegiň bolmasa bu ýerden nädip çykaryn, men tolkunlara garylyp, ölüp giderin ahyry.
─ Aý bolýa-da ─ diýip, gaharyny ýuwdan düýe, mylaýymlyk bilen:
─ Örküjimde otyr, men seni suwdan geçirerin. Men seň ýalylardan müňsüni hiç emgenmän geçirýän ahyry ─ diýipdir.

Terjime eden Maýa Apbaýewa, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!