Bir gezek ataly-ogul daga gidipdir. Daşa urlan ogul:
─A-a-a-a-a ─ diýip, gygyrypdyr.
─A-a-a-a-a!
Bu sese geň galan oglanjyk:
─ Sen kim? ─ diýip, sorapdyr.
─ Sen kim? ─ diýip, oňa jogap berlipdir. Bu jogaba gaty gahary gelen oglanjyk:
─ Gorkak! ─ diýip, gygyrypdyr.
─ Gorkak! ─ diýip, jogap berlipdir.
Oglan kakasyna: «Näme bolup geçýär» diýip, sowal beripdir. Kakasy ýylgyrypdyr-da: «Meni ünslüje diňle» diýipdir. Ol:

Gadym zamanlarda bir tokaýda iki sany agaç ösüpdir. Haçan-da birinji agajyň ýapraklaryna ýagyş damjalary damanda ýa-da onuň köküni suw ýuwup geçende, ol azajyk içipdir-de: «Eger men özüme köp suw alsam beýlekilere näme galar» diýip, pikir edipdir.
Ikinji agaç bolsa tebigatyň özüne eçilen ähli suwuny alypdyr. Güneş ýagtylyk we ýylylyk berende ikinji agaç onuň altynsow şöhlelerine suwa düşüp, lezzet alypdyr. Birinji agaç bolsa Günden azajyk paý alypdyr.
Ýyllar geçipdir. Birinji agajyň şahalarydyr ýapraklary şeýlebir kiçijik ekeni welin, olar ýagyş damjalaryny hem özüne siňdirip bilmändir. Günüň şöhleleri beýleki agaşlaryň depesindäki pürlerden ýaňa onuň ujypsyzja miwelerine aralaşyp bilmändir.
«Men bütin ömrüme beýlekileriň aladasyny etdim, onuň deregine hiç zat almadym» ─ diýip, agaç gaýtalapdyr.
Onuň ýanynda biziň tymsalymyzyň ikinji gahrymany ─ owadan şahalary bol we uly-uly miweler bilen bezelen agaç ösüpdir.
«Bu durmuşda maňa hemme zat bereniň üçin saňa şükür edýärin, Taňrym! Ýyllaryň geçmegi bilen men seniň eçilişiň ýaly beýlekilere ýüz esse köp beresim gelýär. Men şahalarym bilen müňlerçe ýolagçyny ýakyp barýan Günden ýa-da ýagyş-ýagmyrdan goraýaryn. Meniň miwelerim öz tagamy bilen ençeme adamzat neslini begendirer. Maňa muny ─ sylag bermek mümkinçiligini döredeniň üçin, şükürler bolsun!». Ine, ikinji agaç şeýle diýipdir.

Terjime eden Maýa Apbaýewa, žurnalist.

Bir gezek gatyr düýä arzyny aýdypdyr:
─ Näme üçindir men ýolda kän ýykylýan. Umuman, maňa ýöremek gaty kyn düşýär. Men ýöremän, edil ýolundan azaşan jahankeşde kimin samrap barýaryn. Nähili oňaýly ýol bolsa-da barybyr agyp düşýärin-de kellämi gaty ýere urýaryn. Sen nädip hiç haçan ýykylaňok, hä, düýe?!
─ Ilki bilen men senden görgür, uzaklary nazarlaýaryn ─ diýip, düýe söze başlapdyr:
─ Men saňa garanda bu dünýä has belentden seredýän. Geçidiň başlanýan, ýapgydyň bolsa, soňlanýan ýerini ilki görýärin. Şonuň üçinem meniň ähli ýolum açyk, aýak basjak ýerimi bilýärin. Sen menden tapawutlylykda edil guşlar ýaly diňe goltugyň aşagyndakyny görüp bilýärsiň. Guşlar şeýle: ýagny iki ädim öň ýanlaryndaky iýme gözleri düşýär emma, şol iýmiň daşynda gurlan çirtmegi görmeýärler.

Terjime eden Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist.

Bir gezek Dawut patyşanyň ýanyna görme-görşe gelen Lukman, onuň täsin bir iş bilen meşgullanyp oturanyny görüpdir. Dawut patyşa demir halkalary ýekedaban bilen süýüp, biri-biri bilen birleşdiripdir. Mundan ozal Lukman poladyň sowuda öwrülişini görmändir. Lukman şonda-da Dawuda sowal bermän, sabyrly bolup, onuň işini synlamagy dowam edipdir. Sabrynyň soňunyň ahyry maksadyna ýetirjegine, ýagny Dawudyň näme edýändiginiň manysyna düşünjegine göz ýetiripdir. Hakykatdan hem patyşa halkalary bir ýere jemläp, täze sowut geýipdir. Lukmana derrew hamme zat aýan bolupdyr. Dawut patyşa lukmana ýüzlenip şeýle diýipdir:
─ Indi bu lybas meni edil galkan kimin ähli urgulardan gorar.
─ Sen öz goraglylygyň üçin ygtybarly sowut bejerdiň ─ diýip Lukman söze başlapdyr:
─ Ýöne, akyldaryň sabrynyň hem ygtybarlylygy kem däl!

Terjime eden Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist.

Puluň döremegine pul sebäp bolýar.

Işewür öz harydyny bazar bahasyndan satmaga borçludyr.

Ýylgyryp bilmeýän adam dükan açmasyn.

Biznesde şowsuzlyga uçramazlyk üçin az girdejä kanagat etmeli.

Biznes ynsany kemala getirýär we synagdan geçirýär.

Çagalar - garyp adamlaryň baýlygy.

Biznes bilen meşgullan, ýöne onuň guly bolma.

Terjime eden Goçmyrat Orazberdiýew.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!