Mekdebe ýaş mugallymlaryň ikisi gelipdir. Olaryň biri okuwçylaryna şeý diýipdir:
-Biz daga çykarys. Dünýä kynçylyklary ýeňip geçmek arkaly göz ýetireris.
Beýleki mugallym bolsa:
-Akylly daga çykmaz, diýen jümläni ýatladyp, hemme işiň ýeňil ýoluny gözläris – diýipdir.
Mugallymlaryň birinjisi öz ýörelgesine wepaly bolup, okuwçylaryny daga çykarypdyr. Olara iň kyn, gaýalyk ýerlere eltip, baryp bolmaz öýdülen belentliklere çykarypdyr. Bu ýagdaý 10 ýyl dowam edipdir.
Mugallymlaryň ikinjisi hem öz diýenini tutup, okuwçylaryny kynçylykdan gorapdyr. Ol okuwçylaryny dagyş daşyndan aýlanyp, aňsat we amatly ýerden geçmäge werziş edipdir. Bu ýagdaý hem 10 ýyl dowam edipdir.
Birinji mugallymyň okuwçylarynda daglar ýaly belent ruh kemala gelip, öwrenenlerini durmuş bilen utgaşdyrmak arkaly taplanypdyrlar. Netijede, olar köp taraply pikirlenmäge endik edipdirler.
Ikinji mugallymyň okuwçylary bilýänlerini aňlarynda saklamak we seljermek bilen ýoluň aňsadyny gözlemäge endik edipdirler. Olarda birsydyrgyn hereket edip, kynçylykdan sowlup geçmek üçin her bir meseläniň dürli tarapyndan barmaga öwrenişipdirler.
Netijede, birinji mugallymyň okuwçylary uçmagy we töwerek-daşdaly hemme zady görmegi, ikinji mugallymyň okuwçylary gazmagy we diňe gözüniň öňündäkini görmegi öwrenipdirler.
Şu ýazgylary okap, haýsy mugallymyň okuwçylarynyň nähili ýoly saýlajakdyklaryna özüňiz göz ýetiren bolsaňyz gerek.

Terjime eden Maýa APBAÝEWA,
žurnalist.

Bir akyldar adamlaryň öňünde çykyş edip duran mahaly olara bir degişme gürrüň beripdir. Hemmeleriň gülmekden ýaňa gözleri ýaşarypdyr.
Ara birnäçe minut salyp, ol ýene-de ýaňky degişmäni aýdyp beripdir. Bu gezek adamlaryň käbiri ýylgyrypdyr.
Akyldar şondan soňra hälki degişmäni üçünji gezegem gaýtalapdyr. Bu gezek hiç kim gülmändir.
Akylly goja ýylgyrypdyr-da, şeýle diýipdir: “Şol bir degişmäni diňläp, oňa her gezek gülüp bilmeýärsiňiz...Onda näme üçin hemişe şol bir zat üçin gözýaş dökýärsiňiz?”

Terjime eden Maýa Apbaýewa, žurnalist.

Bir gezek gije şäheriň köçeleri bilen barýarkam, eli çyraly batyl adam gördüm.

Oňa: “Eliň çyraly näme edýärsiň? Sen batyl. Barybir göreňok ahyryn?” diýip ýüzlendim.

Ol bolsa: “Men çyrany öz ýolumy görmek üçin göteremok. Ähli köçeleri ýatdan bilýärin. Ýöne meni görenler öz ýollaryny saýgarsynlar diýip, bu çyrany göterip barýaryn” diýip, jogap beripdir.

Terjime eden Maýa Apbaýewa, žurnalist.

Bir habarçy ekýän mekgejöwenleriniň hili boýunça ähli bäsleşiklerde ýylyň-ýylyna ýeňiş gazanýan mülkdardan ýokary hasylynyň syryny paýlaşmagy haýyş edipdir.

Ol iň gowy mekgejöwen başlaryny goňşularyna paýlaýandygyny aýdýar.

—Siziň bilen deň hatarda ähli bäsleşige gatnaşyp, size basdaşlyk edýän goňşularyňyza näme üçin iň gowy mekgejöwen başlaryny paýlaýarsyňyz?.

—Görýäşizmi...?» diýip, mülkdar ýylgyrypdyr.

—Şemal meniň mellegimden tozgajyklary goňşymyka äkidýär, goňşymyň mellegindenem bärik alyp gelýär. Eger goňşymyň hasylynyň hili pes bolsa, onda basym meniň ekinimiň hem hasyly pese düşer. Her kimiň öz ekinine ideg edişi, bu eýýäm başga mesele. Şeýle ýagdaý adamlaryň durmuşynda-da bolup geçýär. Kimiň üstünlige ýetesi gelse, ol hökman daş-töweregindäki adamlaryň hem üstünlige ýetmegi üçin alada etmelidir. Sebäbi seň daş-töweregiňdäki adamlar nähili gowy durmuşda ýaşasalar, seniň özüňe-de gowy täsir edýär. Biz bu dünýäde birek-birek bilen özara baglanyşykda ýaşaýarys.

Terjime eden Maýa Apbaýewa

Ençeme ýyl mundan ozal bir şäherde örän pähimdar kişi ýaşapdyr. Onuň ýanyna adamlar ýygy-ýygydan maslahata gelipdir. Ol her gelene gowudan-gowy maslahat bermäge çalşypdyr. Akyldaryň şöhraty çar tarapa ýaýrapdyr.
Bir gezek bu pähimdar adam hakdaky gürrüň şol töwerekde ýaşaýan başga bir tanalýan dana kişä baryp ýetipdir. Bu dana hem öz maslahatlary bilen adamlara kömek edýän ekeni. Oňa özüniň pähimdar saýylmagy, sözüne gulak asylmagy ýaraýan ekeni. Haçanda ol özünden başga ýene bir akyldaryň barlygyny eşidende meşhurlygyny ýitirerin öýdüp gaharlanypdyr. Şeýlelikde ol, beýleki adamlara özüniň oňa garanda has pähimdardygyny subut etmegiň kül-külüne düşüpdir.
Uzak wagt pikirlenip, şeýle karara gelipdir: «Bir kebelegi tutaýyn-da ony elimiň aýasynda gizläýin. Hemmeleriň gözüniň alnynda:«Aýt, meniň elimde näme bar?» diýip soraýyn. Ol elbetde beýik akyldar, şonuň üçinem ol muny biler: «Seniň eliňde kebelek bar» diýip aýdar. Şonda men ondan: «Nähili kebelek, janlymy ýa jansyz?» diýip, soraryn. Eger diri diýse, onda men aýamy çalaja gysaryn, elimi açanymda hemmeler kebelegiň jansyzdygyny görerler. Eger ol jansyz diýse, men aýamy açaryn-da kebelegi uçuryp goýbererin. Şondan soňra hemmeler onuň ýalňyşandygyna göz ýetirerler. Ol şeýle hem edipdir. Bir kebelek tutupdyr-da dana kişiniň ýanyna baryp:
─ Hany, aýt meniň elimde näme bar? ─ diýip, sorapdyr. Akyldar:
─ Seniň eliňde kebelek bar ─ diýip jogap beripdir.
─ Onda aýt, ol janlymy ýa jansyz? Akyldar onuň gözüniň içine seredipdir-de şeýle diýipdir:
─ Ähli zat seniň eliňde.

Maýa Apbaýewa, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!