Ýol ugrunda gurap galan daragt dur eken. Gözedürtme garaňkylykda niredendir bir ýerden peýda bolan ogry ony görüp, özüne garaşyp duran polisiýa işgäridir öýütdi.

Aşyk bolan ýetginjege gijäniň ýarynda ýaňky daragt intizar bolup ýola garap duran söýgülisiniň sudury bolup göründi.

Gorkunç ertekileri diňlän çaga oňa al-arwahdyr öýdüp howatyrly seretdi.

Emma olaryň hemmesiniň göreni şol bir daragtdy.

Biziň özümiz nähili bolsak, dünýäni hem şol görnüşde görýäris.

Terjime eden Maýa Apbaýewa,
žurnalist.

OKEANDA NÄÇE BALYK BAR
Okuwçy mugallymdan soraýar:
-Okeabda näçe balyk bar?
Mugallym jogap berýär:
-Sen mugallym bolan mahalyň okuwçylara okeanda näçe balyk bar diýip sowal berme?

UKLAP ÝATAN ÝYLAN
Bir gorkak adam ýoluň gyrasynda uklap ýatan ýylany görüp:
-Wah, golaý-goltumda daş ýok. Ýogsam-a, birine zyýany ýetmänkä bu ýylany ýok ederdim diýipdir.
Şol wagt ýene bir adam peýda bolupdyr. Onuň gorkaklygy hiç zadyň çaky hem däl eken. Ol:
-“Ýatana ýylanam degmeýär” diýilýär. Ýogsam, bolmanda bu ýatan ýylany parça-parça ederdim – diýip öwünipdir.

Terjime eden Maýa Apbaýewa, žurnalist

Bir gezek duýman durka böwrüne güýçli urlan çakmak göwnüne degene gahar bilen ýüzlenip:
─ Näme beýle meň üstüme gaýdyberdiň-le? Men seni tanamok-edemok. Görýän welin, başga biri bilen çalyşdyň öýdýän. Günüme goý. Men hiç kime ýamanlyk edemok ─ diýipdir.
─ Biderek gaharlanma goňşy ─ diýip, çakmak daşy mylaýymlyk bilen sözläpdir:
─ Eger-de azajyk sabyr etseň, basym senden nahili geň-enaýy zady döredendigimi görersiň.
Bu gürrüňlerden soň çakmak rahatlanypdyr-da, onuň urgularyna sabyrlylyk bilen çydapdyr. Ahyrsoňy çakmakdan hakyky gudraty döredip biljek ot çakylypdyr. Şeýlelikde, çakmagyň sabry hyzmatyna görä sylaglanypdyr.
Bu tymsal käbir adamyň ilkibaşda okuwdan sussy basylýanlygy barada aýdylandyr. Ýöne welin sabyrdan ýüküňi tutup, erjellik görkezseň, onda bilimden ekilen tohum hökman öz ajaýyp miwesini berer. Okamak, öwrenmek ilkibada kyn düşse-de, soňra görkezýän rehneti datlydyr.

Terjime eden Maýa Apbaýewa, žurnalist.

─ Men şeýlebir betbagt... belki, men erbet adamdyryn ─ diýip, okuwçy mugallymynyň ýanynda zeýrenipdir.
─ Sen ýaramaz adam däl, ýöne saňa özgermek gerek.
─ Nähili beýle bolýar, eger men ýaramaz bolmasam, onda özgermek nämä gerek?
─ Gel, gowusy men saňa görkezeýin ─ diýip, mugallym sala salypdyr.
Okuwçynyň eline tüýdük tutdurypdyr-da haýsy sazy çalasyň gelse çalaý ─ diýip haýyş edipdir. Okuwçy tüýdük çalyp bilmeýän ekeni. Ol tüýdügi agzyna eltipder-de oňa üflemäge durupdyr, şol wagtam barmaklary bilen saz guralynyň deşijeklerini petikläpdir. Tüýdükden başly-barat sesden başga zat çykmandyr.
─ Gördüňmi nähili boldy ─ diýip, mugallym söze başlapdyr:
─ Eger sen tüýdügi çalmagy öwrenseň, saz başgaça ýaňlanar. Näme özgerer?
Sazy çaljak sen, saz guralyň bolsa, şol bir tüýdük, ellerem öňki, howa-da... Ýöne bu düýbünden başga, ýagny kalplara aram berjek, göwünleri maýyl etjek saz bolar.

Netije: Biziň kalbymyzda ähli zerur zatlar bar. Megerem, ondan özara sazlaşygy ýüze çykarmagy başarmaýanlygymyz üçin ýaman bolup görünýändir. Haçan-da öz pikirlerimizi, erkimizi-ygtyýarymyzy dogry ugrukdyryp bilsek, şonda kalbymyzyň elindäki bu gurallarymyz bize gulak asyp başlar. Şonda biz özge zady däl, hut ýermezçiliklerimizi ýagşy niýetlerimiz ýaly heniz ulanmagy öwrenmändigimize akyl ýetireris.

Taýýarlan Maýa Apbaýewa, žurnalist.

Bir adam haryt almak üçin dükana girende diwardaky ýazga gözi düşüpdir. Diwarda:
-Awgustyň 28-ine dükan howa ýagdaýy sebäpli ýapyk bolar - diýen ýazgy bar eken.
Şol gün awgustyň 15-i eken. Şonuň üçin ol adam dükanyň eýesinden onuň ýene birnäçe günden nähili howa boljakdygyny nädip bilýändigini sorapdyr.
-Eger, biraz ýagyş ýagsa, onda men balyk tutmaga giderin. Eger güýçli çabga ýagsa, onda öýde galyp, öz enjamlarym bilen işlärin.
-Ýagyş boljakdygyny sen öňünden nädip bilýärsiň? – diýip, ol adam ýene sowal beripdir.
Dükanyň eýesi:
-Ýagyş ýagarmy, ýagmazmy onuň tapawudy ýok. Eger güneşli howa bolsa, ýa balyk tutmaga giderin, ýa-da enjamlarym bilen işlärin. Diýmek, hemme zat howa bagly bolýar – diýip, jogap beripdir.

Terjime eden Maýa Apbaýewa, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!