Bir bagda kedr agajy ösýän ekeni. Ol ýylba-ýyldan berdaşlanyp, hemmelerden uzyn we görkli bolup ýetişipdir. Onuň ajaýyp pürleri beýleki agaçlara haýbat bilen abanyp, olaryň üstüne goýry kölegesini salypdyr. Her näçe pajarlap ösüp, ýokary çekildigiçe, onuň şonça-da ulumsylygy artypdyr. Bir gezek ol ýokardan hemmelere äsgermezlik bilen seredipdir-de höküm edijilik bilen:
─ Bu gözgyny pyntyk agajynyň gümüni çekiň ─ diýip, gygyrypdyr. Agaç köki bilen çapylyp aýrylypdyr.
─ Meni bu ýaramaz injir agajyndan goňşy bolmakdan dyndaryň, ol bolgusyz görnüşi bilen meniň ýüregime düşýär ─ diýip, indiki gezek ynjyk kedr agajy buýruk beripdir. Injir hem pyntygyň gününe düşüpdir. Özünden göwnühoş, şahalaryny ulumsylyk bilen yralaýan gopbam agaç hiç hili köşeşmändir:
─ Meniň daş-töweregimi garran almadyr armyt agaçlaryndan arassalaň! Bu agaçlar hem oduna öwrülipdir.
Şeýdip ynjalyksyz kedr biri-biriniň yzyndan ähli agaçlaryň ýoguna ýanypdyr. Bagyň doly ygtyýarly hojaýyny bolupdyr. Öňki bagy-bossanlykdan diňe töňňeler galypdyr. Emma bir gezek güýçli harasat gopupdyr. Ulumsy kedr berk köklerine daýanyp, ýerden ýapyşypdyr we bar güýji bilen oňa garşylyk görkezipdir. Ýel bolsa öz ýolunda beýleki agaçlara duşmansoň, hiç hili garşylyksyz ýeke-ýalňyz owadan agaja okdurylypdyr. Ony rehimsizlik bilen döwüp, ýykyp aşak egipdir. Ahyrsoňy tapdan düşen kedr gazaply urgulara çydaman şatyrdap gaýdypdyr-da ýer bilen ýegsan bolupdyr.

Terjime eden Maýa APBAÝEWA, žurnalist.

“Samsung” kompaniýasy “akylly eşigi” öndürmek üçin ygtyýarnama almak bilen nobatdaky gezek dünýäni haýran galdyrdy. Ygtyýarnamada beýan edilişi ýaly, “akylly eşik” energiýany ony geýen adamyň bedeninden we hereketinden alar.
Gadžetleriň eýeleri öz smartfonlaryny jübülerine salyp, işleri bilen gümra bolup bilerler. Onuň hereketlerinden we bedeniniň ýylylygyndan alynýan energiýa smartfony generirlär.
Ygtyýarnamanyň ýanyndaky diagrammada onuň işleýşi barada düşünje berilýär. Şondan çen tutsaň, geljekde ony dürli eşiklerde, hatda başgapda, ellikde we köwüşde hem ulanyp bolar.
“Samsung” kompaniýasynyň hödürleýän işläp düzmeleri ozalkylardan üzül-kesil tapawutlanýar. Mundan ozal eşikde akkumulýator goýup, gadžetlere şondan energiýa aldyrýardylar. Bu bolsa ilki şol akkumulýatory energiýa bilen üpjün etmelidigini aňladýardy. “Samsung” bolsa eşigi geýen adamyň beden ýylylygyndan we hereketinden energiýa öndürmegi maksat edinýär.
Bilermenler entek diňe işläp-düzmeleriň amala aşyrylandygyny aýdýarlar. Onuň geljeginiň nähili boljakdygyna hiç kim kepil geçip bilenok. Ýöne “Samsung” kompaniýasynyň hünärmenleri “akylly eşikleri” durmuşa ornaşdyrmagyň has bähbitli ýoluny agtarýandyklary öwgä mynasypdyr.

Materialy “www.orient.tm” saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Goçmyrat ORAZBERDIÝEW.

Bir gezek okuwçy:
─ Mugallym, aýtsana, täze işiň başyny tutmak üçin has düşümli gün bolup bilýärmi?
─ Gün? ─ diýip, mugallym geň galypdyr.
─ Belki, hepdäň ýa aýyň haýsydyr bir günüdir?
─ Hä-ä, hepdäň günümi...? Okuwçy başyny atypdyr.
─ Hawa, elbetde, ol gün çarşenbe ─ diýip, mugallym mekirlik bilen okuwçylaryny synlapdyr. Olar bolsa derrew depderlerine ýapyşyp, mugallymlarynyň aýdan sözlerini belläpdirler.
─ Sen näme üçin ýazaňok? ─ diýip, mugallym gabat garşysynda ýylgyryp özüne seredip duran okuwçysyndan talap edijilik bilen sorapdyr.
─ Sebäbi men siziň mundan beýläk aýtjak zatlaryňyzy bilýärin, mugallym.
─ Ýeri, näme? ─ diýip, mugallym gaşyny çytyp, elini galdyrypdyr. Okuwçylaryň ählisi doňup galypdyrlar. Şonda hälki ýazmadyk okuwçy:
─ Bu edil şonuň ýaly sişenbe, anna, şenbe, duşenbe, penşenbe, ýekşenbe. Mugallym:
─ Sen mamla ─ diýipdir. Okuwçylar öz ýoldaşlarynyň tas ähli zady diýen ýaly dogry aýdandygyna begenişip, gygyryşypdyrlar. Ýöne olardan biri:
─ Mugallym, hakykatdan hem şeýle yzygiderlikdemi? ─ diýip, sorapdyr.
Mugallym hälki tas dogry diýen ýaly jogap beren okuwça üns bilen seredipdir-de, oňa eli bilen yşarat edipdir.
─ Jogap! Diňe bir gün. Ol hem şu gün.

Taýýarlan Maýa APBAÝEWA, žurnalist.

Dünýäniň öňdebaryjy arhitektorlary we taslamaçylary ekologiýa taýdan durnukly binalary gurmagy maksat edinýärler. Olar energiýany tygşytlamaga hem amatly bolýar.
Şeýle taslamalaryň birini Singapuryň “Blue Frontiers” kompaniýasy Taiti adalarynda amala aşyrmak isleýär. Olar 700 inedördül kilometr meýdanda 300 adama niýetläp, ýaşaýyş jaý toplumyny gurmagy meýilleşdirýärler. Ol ýerde işlemek we dynç almak üçin ähli mümkinçilikler döredilipdir.
Taslamanyň arhitektory, Gollandiýanyň “Blue21” kompaniýasynyň hünärmeni Bart Roffen ýüzýän enjamlar boýunça tehnologiýalaryň soňky wagtlar barha möhüm häsiýete eýe bolýandygyny belleýär. Esasanam, adalarda we deňizleriň hanasyndan çykmak howpy bolan sebitlerde bu tehnologiýa zerurlyk döreýär.
Taitidäki taslamany 2020-nji ýylda işe girizmek göz öňünde tutulýar.

Materialy “www.orient.tm” habarlar agentliginiň maglumalary esasynda taýýarlan Goçmyrat ORAZBERDIÝEW.

Bir gezek okuwçy mugallymynyň ýanyna gelip: «Mugallym, akylly adamyň akmakdan näme tapawudy bar?» diýip sorapdyr.
Mugallym asuda güneşli säherde gök çaý içip, bakylyk hakyndaky oý-pikirlere gümra bolup oturan eken. Muňa garamazdan ol okuwçysynyň hatyrasyna içilmedik käsesini ýerde goýup, pikirlenmesini bes edipdir-de, okuwçysyny ýany bilen alyp ugrapdyr.
Mugallym okuwçyny daga, ýagny onuň golaýda azyrak opurylan eňňidine getiripdir. Dagyň eteginde ululy-kiçili daşlar pytrap ýatan eken. Mugallym okuwçysyna bu daşlaryň ählisini dagyň başyna çykarmalydygyny aýdypdyr. Daşlar örän kän eken. Okuwçy olary uzakly gün daşapdyr. Mugallym bolsa, agajyň kölegesinde kitap okap oturypdyr.
Okuwçy gaty ýadapdyr, şeýle-de bolsa ol Gün ýaşmazdan öň olaryň baryny daşap gutarypdyr. Eden işinden hoşal bolup mugallymynyň ýanyna gelipdir-de, sowal beripdir: «Mugallym, indi men sowalymyň jogabyny eşidip bilerinmi? diýipdir.
Mugallym başyny ýaýkap: «Ýok, sen entek taýýar däl» diýipdir. «Onda munça daşy daşamak nämä gerek boldy» diýip, okuwçy geň galypdyr. «Ine» diýip mugallym süýem barmagyny galdyrypdyr-da: «Akylly adam bu sowaly daş daşamazyndan öň bererdi» diýipdir.

Taýýarlan Maýa APBAÝEWA, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!