Bir gezek okuwçy:
─ Mugallym, aýtsana, täze işiň başyny tutmak üçin has düşümli gün bolup bilýärmi?
─ Gün? ─ diýip, mugallym geň galypdyr.
─ Belki, hepdäň ýa aýyň haýsydyr bir günüdir?
─ Hä-ä, hepdäň günümi...? Okuwçy başyny atypdyr.
─ Hawa, elbetde, ol gün çarşenbe ─ diýip, mugallym mekirlik bilen okuwçylaryny synlapdyr. Olar bolsa derrew depderlerine ýapyşyp, mugallymlarynyň aýdan sözlerini belläpdirler.
─ Sen näme üçin ýazaňok? ─ diýip, mugallym gabat garşysynda ýylgyryp özüne seredip duran okuwçysyndan talap edijilik bilen sorapdyr.
─ Sebäbi men siziň mundan beýläk aýtjak zatlaryňyzy bilýärin, mugallym.
─ Ýeri, näme? ─ diýip, mugallym gaşyny çytyp, elini galdyrypdyr. Okuwçylaryň ählisi doňup galypdyrlar. Şonda hälki ýazmadyk okuwçy:
─ Bu edil şonuň ýaly sişenbe, anna, şenbe, duşenbe, penşenbe, ýekşenbe. Mugallym:
─ Sen mamla ─ diýipdir. Okuwçylar öz ýoldaşlarynyň tas ähli zady diýen ýaly dogry aýdandygyna begenişip, gygyryşypdyrlar. Ýöne olardan biri:
─ Mugallym, hakykatdan hem şeýle yzygiderlikdemi? ─ diýip, sorapdyr.
Mugallym hälki tas dogry diýen ýaly jogap beren okuwça üns bilen seredipdir-de, oňa eli bilen yşarat edipdir.
─ Jogap! Diňe bir gün. Ol hem şu gün.

Taýýarlan Maýa APBAÝEWA, žurnalist.

Dünýäniň öňdebaryjy arhitektorlary we taslamaçylary ekologiýa taýdan durnukly binalary gurmagy maksat edinýärler. Olar energiýany tygşytlamaga hem amatly bolýar.
Şeýle taslamalaryň birini Singapuryň “Blue Frontiers” kompaniýasy Taiti adalarynda amala aşyrmak isleýär. Olar 700 inedördül kilometr meýdanda 300 adama niýetläp, ýaşaýyş jaý toplumyny gurmagy meýilleşdirýärler. Ol ýerde işlemek we dynç almak üçin ähli mümkinçilikler döredilipdir.
Taslamanyň arhitektory, Gollandiýanyň “Blue21” kompaniýasynyň hünärmeni Bart Roffen ýüzýän enjamlar boýunça tehnologiýalaryň soňky wagtlar barha möhüm häsiýete eýe bolýandygyny belleýär. Esasanam, adalarda we deňizleriň hanasyndan çykmak howpy bolan sebitlerde bu tehnologiýa zerurlyk döreýär.
Taitidäki taslamany 2020-nji ýylda işe girizmek göz öňünde tutulýar.

Materialy “www.orient.tm” habarlar agentliginiň maglumalary esasynda taýýarlan Goçmyrat ORAZBERDIÝEW.

Bir gezek okuwçy mugallymynyň ýanyna gelip: «Mugallym, akylly adamyň akmakdan näme tapawudy bar?» diýip sorapdyr.
Mugallym asuda güneşli säherde gök çaý içip, bakylyk hakyndaky oý-pikirlere gümra bolup oturan eken. Muňa garamazdan ol okuwçysynyň hatyrasyna içilmedik käsesini ýerde goýup, pikirlenmesini bes edipdir-de, okuwçysyny ýany bilen alyp ugrapdyr.
Mugallym okuwçyny daga, ýagny onuň golaýda azyrak opurylan eňňidine getiripdir. Dagyň eteginde ululy-kiçili daşlar pytrap ýatan eken. Mugallym okuwçysyna bu daşlaryň ählisini dagyň başyna çykarmalydygyny aýdypdyr. Daşlar örän kän eken. Okuwçy olary uzakly gün daşapdyr. Mugallym bolsa, agajyň kölegesinde kitap okap oturypdyr.
Okuwçy gaty ýadapdyr, şeýle-de bolsa ol Gün ýaşmazdan öň olaryň baryny daşap gutarypdyr. Eden işinden hoşal bolup mugallymynyň ýanyna gelipdir-de, sowal beripdir: «Mugallym, indi men sowalymyň jogabyny eşidip bilerinmi? diýipdir.
Mugallym başyny ýaýkap: «Ýok, sen entek taýýar däl» diýipdir. «Onda munça daşy daşamak nämä gerek boldy» diýip, okuwçy geň galypdyr. «Ine» diýip mugallym süýem barmagyny galdyrypdyr-da: «Akylly adam bu sowaly daş daşamazyndan öň bererdi» diýipdir.

Taýýarlan Maýa APBAÝEWA, žurnalist.

Bir it gezip ýörkä, özara ýaryşýan sugunlary görüpdir.
Ol uzak oýlanmazdan olara goşulypdyr. Ýöne sugunlar oňa per bermändirler. Sugunlaryň yzyna eýerip bilmedik itiň olara gözi gidipdir. Olaryň başarnygynyň syryny öwrenmek islän it ruhdan düşmändir. Ol özüni dürsäp, sugunlaryň ekabyryna ýüzlenipdir:
-Siziň ylgaýşyňyz maňa diýseň ýaraýar. Şonuň üçin size goşuldym. Emma yzyňyzdan ýetip bilmedim. Munuň syry nämede? Maňa hem özüňiz ýaly ýyndam bolmagy öwredermisiňiz?
Itiň bu sözlerine sugunyň göwni hoş bolupdyr. Ýöne ol ite kömek etmegiň hiç bir ýoluny tapyp bilmändir. Ol uzak wagt oýlanypdyr. Birdenem gözi itiň guýrugyna düşüpdir.
-Seniň näme üçin çalt ylgap bilmeýänligiň sebäbini indi bildim. Saňa guýrugyň päsgel berýär. Eger guýrugyň bolmasady, onda senem biz ýaly ýyndam bolardyň – diýip, sugun oňa maslahat beripdir.
It onuň sözlerine ynanypdyr-da, agyry-ynja döz gelip guýrugyny ýolup taşlapdyr. Ýöne ol guýruksyz mahalam şol bolşuny saklapdyr. Barybir sugunlaryň yzyna eýerip bilmändir. Şu ýerde ol başgalaryň aýdýanyna köre-körlük bilen ynansaň, itlerdenem yza galjakdygyňa, sugunlara hem eýermejekdigiňe göz ýetiripdir.
***
Işewürlikde üstünlik gazanmak üçin diňe öz güýçli taraplaryňa bil baglamaly. Kimdir birine meňzejek bolmak akyllylygyň alamaty däl. Her kimiň öz mümkinçilikleri we öz ýoly bar. Muňa düşünmeýän kompaniýalar kimdir birini gaýtalamak isleseler, şol bir wagtyň özünde birnäçe ugur boýunça işlejek bolsalar hiç haçanam pudagyň öňdebaryjysy bolup bilmezler.

Terjime eden Maýa APBAÝEWA, žurnalist.

Bir gezek okuwçy mugallymyna sowal beripdir: “Dünýä adama duşmanmy ýa oňa gowulyk eçilýärmi?”. Mugallym: “Şu tymsaly diňle!” diýip jogap beripdir.
Gadym wagtlarda bir beýik patyşa ajaýyp köşk gurdurypdyr. Beýleki geň-enaýylyklar bilen birlikde bu köşkde hemme ýeri aýnadan gurlan zal bar eken. Onuň diwarlary, asty-üsti, hatda gapylaryna çenli hemme ýeri ýüz görülýän aýna bilen örtülipdir. Üstesine onda güýçli ýaň bolupdyr.
Bir gezek ýaňky zala bir it giripdir. Ol haýran galmakdan ýaňa zalyň ortasyna ýetip doňup galypdyr. Onuň çar tarapy öz ýaly it bolup durmuşyn. Ol syrtarypdyr – itlerem muny gaýtalapdyr. Ol gorkup başlapdyr. Üýrüp olara haýbat atypdyr. Ýaň onuň üýrýän sesini gaýtalapdyr. It has güýçli üýrüpdir. Ýaň ýene-de ondan galmandyr.
Ol agzy bilen boş howany gapyp, iki baka ylgap ugrapdyr. Onuň aýnadan düşýän keşbi hem dişini gyjap, daşyndan aýlanypdyr. Säher bilen bu zala baran hyzmatkärler tapdan düşen iti görüpdirler. Zalyň içinde oňa zeper ýetirip biljek yns-jyns ýok eken.
It özüniň aýnadan düşýän keşbi bilen söweşip, tapdan düşüpdir. Halypa: “Gördüňmi, dünýäde ýagşylygam, ýamanlygam ýok. Ol ynsana biparh. Biziň daş-töweregimizde bolup geçýän zatlar içki ahwallarymyzyň – pikirlerimiziň, duýgylarymyzyň, isleglerimiziň, hereketlerimiziň serpikmesi. Dünýä - bu uly bir aýna” diýipdir.

Terjime eden Maýa APBAÝEWA,
žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!