“Engadget” sahypasynyň habar bermegine görä, “Google Translate” onlaýn-terjimeçisiniň birbada işleýän kamera hyzmaty indi daşary ýurt ýollarynyň atlary ýazylan görkezijilerini diňe iňlis diline däl, eýsem siziň ene diliňize terjime etmegini, şol ýol belgä telefonyň kamerasyny tutmak ýaly aňsatlaşdyrdy.
Şu gün kompaniýa özüniň terjime guralyna girizilen täzelikleri, şol sanda “Google Translate”-a goşulan 100-den gowrak dilleriň arasynda mobil telefonlaryň kamerasynyň üsti bilen düşürilen suraty terjime etmek mümkinçiligi bilen tanyşdyrdy. Başgaça aýdanymyzda, iňlis dili zerurlygy aradan aýrylýar. Ýagny, ulanyjylar bengal dilinden fransuz diline ýa-da katalon dilinden polýak diline hem terjime edip bilerler. Beýleki dilleri hem ulanmaga mümkinçilik döredildi.
Birbada işleýän kameranyň dilleriniň hataryna 60 täze dil, şol sanda arap, hindi, malaý, taý we wýetnam dilleri hem goşuldy. Şeýlelikde, ulanyjylar indi kameranyň üsti bilen teksti 88 dilde terjime edip bilerler. Bu 88 dili ulanyjylar üçin indi 100-den gowrak dile terjime etmek mümkinçiligi bar.
Birbada işleýän kameradan başga, “Google Translate”-a ses arkaly we elde ýa-da kompýuterde ýazylan teksti, şeýle hem suratlary terjime etmek hyzmatlary girizildi.

www.business.com.tm

Häzirki wagta çenli Daşoguz welaýatynda 12 müň tonna golaý kartoşka ýygnaldy, munuň özi ýyllyk tabşyrygyň dörtden bir bölegine golaýdyr. Bu azyklyk önümi öndürmekde Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň ekarançylary öňde barýarlar, olar dokuz ýüz gektar meýdandan 12 müň 600 tonna kartoşka ýygnamagy we geçen ýylky görkezijiden 3 müň tonna köp hasyl ýygnamagy göz öňünde tutýarlar. Ýerli kärendiçiler eýýäm bäş müň tonna golaý kartoşka ýygnadylar.

S.A. Nyýazow adyndaky etrapda 700 gektar ýerden 10 müň tonna golaý kartoşka ýygnamagy göz öňünde tutýarlar. Welaýat boýunça 3 müň 400 gektar ýeriň her gektaryndan ortaça 140 sentner, jemi 47 müň 600 tonna hasyl ýygnamak bellenilýär.

Hazar deňzinde balyklaryň jemi ýüzden gowrak görnüşi hasaba alnandyr. Ylaýta¬da, akbalyk, töp, kepir, çapak, silebalyk, takgaz, kefal, çüýbalyk, garabalyk, okun, zagara balyk, külke has köp duş gelýär. Bekre balygy bolsa, onuň iň gymmatly baýlygy hasaplanýar. “Gyzyl balyk” adyny alan bekräniň dünýä gorunyň 20 göterimi Hazaryň suwunda ýaşaýar.
Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynda gurlan, 2015-¬nji ýylyň 7-¬nji sentýabrynda açylyp, ulanylmaga berlen “Hazar balyk” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň (AGPJ) binalar toplumy hem ýurdumyzda halkymyzyň isleglerini kanagatlandyrmak üçin önümleri gaýtadan işleýän toplumlaryň hataryna goşuldy.
Ýurdumyzda bekre balygyny emeli usul bilen köpeltmek, onuň işbilini almak we balygy gaýtadan işlemek boýunça Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň “Hazar balyk” AGPJ-niň balyk toplumynyň täze binasy ABŞ-¬niň, Germaniýanyň, Fransiýanyň, Italiýanyň, Ispaniýanyň we beýleki ýurtlaryň döwrebap, iň kämil enjamlary, innowasion tehnologiýalary oturdyldy.
Umumy meýdany 6 gektar bolan toplumyň kuwwatlylygy ýylda 100 tonna bekre balygynyň etini, 2 tonna bekre balygynyň işbilini, kakadylan we beýleki balyk önümleriniň 170 tonnasyny, 10 million sany gaplanan balyk önümlerini öndürmäge ukyplydyr.
Bu kärhanada sowuk we gyzgyn kakadylan balyk delikatesleriniň her ýylda onlarça tonnasy öndürilýär. Gaýtadan işlenilen balyklar ýörite önümler, zerur witaminler bilen bugda bişirilýär. Taýýar bolan önümler bug bilen bişirilende, onuň düzümindäki ynsan bedeni üçin peýdaly witaminlere zeper ýetmeýär. Häzirki wagtda kärhanada balyk gaplamalary, sowuklygyna we gyzgynlygyna tüssede kakadylan, duzlanan we hoşboý marinada ýatyrylan balyklar öndürilýär.
Önümçilikde balyklaryň teňňeleri aýrylýar, ölçeglerine görä saýlanýar we balygyň süňkleri, gylçygy aýrylýar. Hamy aýrylyp taýýar bolan balyk eti hoşboý ys beriji witaminler we beýleki önümler bilen baýlaşdyrylyp, soňra gaplanylýar. Bugda bişirilen gaplanan görnüşdäki bölümlerden başga¬-da, balyklar sehlerde kakatmak esasynda taýýarlanylýar.

www.business.com.tm

Geçen ýylyň sentýabr aýynda geçirilen Halk Maslahatynyň dowamynda oba hojalyk maksatly ýörite ýer gaznasyny döretmek baradaky Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary telekeçiler üçin giň iş mümkinçiliklerini döretdi.
Şeýlelikde, “Batly gadam” hususy kärhanasyna Serdar etrabynda 2019-njy ýylda döwlet sargytlaryny ýerine ýetirmek üçin oba hojalyk önümlerini ösdürip ýetişdirmäge ýer bölünip berildi. Pagta ösdürip ýetişdirmek we gaýtadan işlemek 2018-nji ýylda Balkanabat şäherinde açylan bu täze kärhana üçin ykdysady taýdan bähbitlidir.
Dokmaçylyk bilen meşgullanýan bu kärhana daşary ýurt harytlarynyň ornuny tutjak ýerli harytlary öndürmegi we eksport etmegi maksat edinýär.

Ýurdumyzyň işewürleri azyk bazaryny ýokary hilli azyk önümleri bilen üstüni ýetirmek boýunça öz goşandyny yzygiderli goşýarlar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje etrabynda ýerleşýän Zakir Rejepowyň ýolbaşçylygyndaky “Gujagy gülli sähra” daýhan hojalygy 20 gektar ýerde ýeralma, 10 gektar ýerde bolsa sogan ösdürip ýetişdirýär. Hojalygyň hünärmenleri bu ýeriň her bir gektaryndan ýeralmanyň 140 sentnerini we soganyň 250 sentnerini almagy meýilleşdirýärler.
Daýhan hojalygyna degişli mellek ýer jemi 81 gektardan ybaratdyr. Hususy hojalyk 2 ýylyň dowamynda 70 gektar ýeri özleşdirip, olarda dürli oba hojalyk ekinlerini ekdi. Mundan başga-da, hojalygyň eýeçiligindäki 40 gektar ýer bugdaý we pagta ösdürmek üçin niýetlenendir.
Ykdysadyýetinde agrosenagat pudagy esasy orny eýeleýän Daşoguz welaýaty oba hojalyk önümlerini öndürmegiň depginini barha artdyrýar. Bu işewürlik birleşigi ilaty ýerli ýokary hilli azyk önümleri bilen üpjün etmek boýunça importyň ornuny tutmak baradaky döwlet maksatnamalaryna işjeň gatnaşýar. Sebitde dürli oba hojalyk önümlerini ösdürmäge we gaýtadan işlemäge ýöriteleşdirilen onlarça hususy düzümler hereket edýär.

www.business.com.tm

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!