Dynç alýanlaryň biri kenarýakasynda gezim edýän eken. Deňiz, şemal, çyg çäge, şapak...Gözellik! Ol uzaklarda bir adam görüpdir. Uzakdaky adam eglip, eline bir zatlar alýardy. Ony suwa atmak bilen ýene bu hereketini gaýtalaýardy. Dynç alýan kişi golaýa gelen wagty ol adamyň tolkunlaryň kenara çykaran deňiz ýyldyzlaryny yzyna atýandygyny görüp, geň galýar-da sowal berýär:
–Agşamyň haýyrly bolsun! Aýtsaňyzlaň, siz näme bilen meşgullanýarsyňyz?
–Men deňiz ýyldyzlaryny yzyna – deňze oklaýaryn. Tolkunlar kenara ýetip yzyna gaýdan çagy olar gury ýere düşýärler. Deňze oklamasaň, heläk bolarlar.
–Kenar ýakasynda müňlerçe ýyldyz bar. Olar çakyňdan köp, hemmesini yzyna gaýtarmak mümkin däl. Şeýle ýagdaý dünýädäki ýüzlerçe kenarýakalarynda gaýtalanyp dur. Siz barybir hiç zady üýtgedip bilmejekdigiňize düşüneňzokmy?
Kenardaky adam ýylgyrypdyr-da, ýene bir deňiz ýyldyzyny ýerden galdyryp, ony suwa oklap şeýle diýipdir:
–Şu deňiz ýyldyzy üçin nämedir bir zat üýtgedi.

Tymsaly Saidmurod Dawlatowyň «Men we pul. Baýlygyň psihologiýasy» atly kitapdan terjime eden Maýa APBAÝEWA.

Täze ýylyň öň ýanynda Farap etrabynda işe girizilen awtoulaglara ýangyç guýýan beket awtomobilleriň ilkinji müňüsine hyzmat etdi. «Türkmennebitönümleri» baş müdirýetiniň Lebap welaýat hojalyk hasaplaşykly edarasynyň hünärmenleriniň bina eden bu desgasy «Türmenabat – «Farap» gümrükhana nokady ýolunyň ugrunda ýerleşýär, bu ýoldan Türkmenistanyň üstünden üstaşyr geçip gidýän agyr ýükli awtulaglar geçýärler.
Döwrebap enjamlar bilen üpjün edilen täze AÝaGB-de çalt we ýokary hilli hyzmat etmek üçin ähli şertler döredilen. Benzin we dizel ýangyjyny guýýan enjamlaryň 4-si, şonça-da ýangyç saklanýan rezerwuarlar hem-de beýleki kömekçi desgalar, şol sanda awtoulaglar ýuwulýan ýer, ýag çalşylýan ýer, awtoulaglaryň ätiýaçlyk şaýlary satylýan dükan, töleg terminaly hereket edýär. Bu ýeri abadanlaşdyrylan we yşyklar bilen üpjün edilen.
Şondan biraz öň gündogar sebitde «Farap» gümrükhana nokadynyň golaýynda Türkmenistanyň üstünden üstaşyr geçýän agyr ýükli awtoulaglar üçin awtoduralga açylypdy. 4 gektar meýdanda sürüjileriň dynç almagy we ulaglara hyzmat etmek üçin ähli şertler döredilen, bu ýerde awtomobilleri hasaba alýan nokat, naharhana, awtomobil ussahahasy bar.

www.turkmenistan.gov.tm

Lebap welaýatynda 500 tonna ýokary hilli towuk etini we 2,5 million ýumurtga öndürýän döwrebap guşçulyk toplumy işe girizildi. Ony Çärjew etrabynyň “Parahat” daýhan birleşiginde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy “Eşret” daýhan birleşiginiň işgärleri gurdular.

Önümçilgiň başlangyç tapgyrynda bu ýerde 20 müňe golaý guzlaýan towuk we ete niýetlenen jüýjeleriň 25 müňüsi saklanylýar. Olary döwrebap tehnologiýalar boýunça saklamak, idetmek, towuk etini gaýtadan işlemek, ýumurtga ýygmanak we taýýarlamak babatda önümçilik binalarynda ähli zerur şertler döredilen. Önümçilik döwrebap enjamlar, kompýuter ulgamy, laboratoriýa enjamlary bilen üpjün edilen. Esasy işler awtomatlaşdyrylan we mehanizirlenen. Kärhananyň işgärleri üçin zerur şertleriň ählisi döredilen.

www.turkmenistan.gov.tm

«Ak durna» hususy kärhanasy her gün Daşoguzyň söwda nokatlaryna ýüzlerçe kilogram täze balyk ugradýar. Kepiriň, akmarkanyň, çapagyň we beýleki balyklaryň alyjysy ýetik. Şu ýyl «Ak durna» sebitde balyk ýetişdirmeklige we tutmaklyga ýörüteleşdirilen iň uly hususy kärhana boldy, bu bolsa bäsleşik esasynda ozalky «Daşoguzbalyk» döwlet kärhanasyny hususylaşdyrmagynyň oňyn netijesidir.

Kärhananyň täze eýelerine edara jaýy, kakadyjy we sowadyjy sehli senagat zolagy, motorly gaýyklaryň onlarçasy ýetdi. Täze edinen emlägini S.A.Nyýazow adyndaky etrapda ýerleşýän bäş gektarlyk howdan hojalygy bilen birleşdirip, kärhananyň täze eýeleri diňe bir önümçiligiň ugruny saklap galman, eýsem onuň mümkinçiligini has-da ýokarlandyrdylar. Indi «Ak durnanyň» Sarygamyş kölünde on bäş adamdan ybarat balyk tutýan topary bar. HK geljekde balygy wakuum usulda gaplamak üçin gerekli enjam satyn almagy we oturtmagy göz öňünde tutýar.

Ýurdumyzda döwlet eýeçiligindäki kärhanalary hususylaşdyrmak boýunça üstünlikli durmuşa geçirilýän maksatnama şahsy haryt öndürijilere gaýtadan işleýän kuwwatlyklary artdyrmak üçin täze mümkinçilikleri açýar. Döwlet eýeçiligndäki kärhanalary hususylaşdyrmagyň şowly mysaly hökmünde Daşoguzyň ozalky baş ýag-süýt zawodynyň binýadynda «Ýüpek ýoly gurluşyk» Hojalyk Jemgyýetiniň döreden ýurdumyza belli süýt önümlerini öndürýän «Şawat» APJ-ni görkezmek bolar.

www.turkmenistan.gov.tm

Balkan welaýatynyň Serdar etrabynda gurulýan zawodda ýylda 150 müň tonna şeker çykarylar, onuň gurluşygyny “Hyzmatdaşlar” AGPJ alyp barýar. Onuň potratçysy “Nusaý ýollary” hususy kärhanasydyr. Bahasy 200 million manatdan gowrak taslama “Senagat” PTB-nyň ýeňillikli karzynyň we kompaniýanyň öz serişdeleriniň hasabyna gurulýar. Paýdarlar indiki ýyl şüýji tagam öndürýän kuwwatlyklary özleşdirmegi göz öňünde tutýarlar. AGPJ-niň baş direktory Hudaýberdi Hangeldiewiň aýtmagyna görä, önümçiligiň göz öňünde tutulan möçberi ýylda daşary ýurtlara onlarça müň tonna taýýar önümi eksport etmäge mümkinçilik berer.

Häzirki wagtda Serdar etrabyndaky gurluşyk meýdançasynda edara jaýy, çig mal we taýýar önüm ammarlary, mehaniki ussahana, polipropilen haltalaryny öndürýän seh ýaly binalaryň birnäçesi guruldy. Esasy önümçilik binasynyň gurluşygy tamamlanyp barýar. Ýakyn wagtda bu ýerde Ýewropanyň Germaniýa, Çehiýa, Belarus, Ukraina ýaly ýurtlarynda ýerleşýän öndebaryjy kompaniýalaryndan alnan tehnologik enjamlar oturdylyp başlanar. Tehnologik bug çykarmak üçin kärhanada ÝEM gurulýar, onda sebit gaz geçirijisinden akýan arzan tebigy ýangyç ulanylar.

Iň täze tehnologiýalar we enjamlar önümçilik tapgyrlarynyň ikisinde daşary ýurtlardan satyn alynýan çig mal we ýerli hojalyklarda ýetişdirilýän gant şugundyry gaýtadan işlener, sebitde bu gök önümi ýetişdirmek üçin üç müň gektardan gowrak ýer bölünip berildi.

www.turkmenistan.gov.tm

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!