«Ferhar» hojalyk jemgyýetiniň hünärmenleri bananlaryň ilkinji hasylyna garaşýarlar. Geçen ýylyň sentýabrynda biziň ýurdumyz üçin täsin nahallar Türkiýeden getirildi. Ýörite olar üçin Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynda bir gektar meýdanda beýikligi 8,6 metre barabar bolan ýyladyşhana guruldy.
Ösümliklere edilen dogry ideg özüniň miwelerini getirdi – bananlar güllediler we güldüýbüni emele getirdiler. Üstesinede ýyladyşhana duýdansyz ýerli ajaýyplyga öwrüldi.
Dekabryň ortalaryna mukdary 30-40 tonna barabar bolup biljek ilkinji hasyly ýygnamagy niýet edinýär. Amatly şertlerde her “agaçdan” 300-350 sany banan alyp bolýar.
Şeýlelikde, türkmen halkymyzyň täze ýyl saçagynda ýurdumyzda öndürilen bananlar peýda bolup biler.

www.tstb.gov.tm