Geljek öz arzuwlaryna ynanýanlaryň ygtyýaryndadyr.
***
Her bir adam synagdan geçdi, bu bolsa ony taplady.
***
Sen bakylyk bardyr diýip pikir edýärsiň, emma bu beýle däl.
***
Üstünlik seniň üstüňe gelmez. Sen oňa tarap gitjeksiň.
***
Öz pikirlerini özgerdip bilmeýän adam, durmuşyny-da özgerdip bilmez.
***
Her bir işde iň möhümi başlamak. Ýatdan çykarmaň: häzire çenli hiç kim diňe meýilleşdirmek bilen üstünlik gazanyp görmedi.
***
Üstünligiň syry ýalňyşmazlykda däldir, şol bir säwligi iki gezek gaýtalamazlykdadyr.

Terjime eden Miwe NABATOWA, žurnalist