Ýaponiýada aragatnaşyk gullugy poçta hyzmatlaryny ýerine ýetirmek, ýagny hatlary, gazet-žurnallary eltmek üçin sürüjisiz ulaglary ulanmagy synagdan geçirip başlady.
“Toyota Estima” kysymly ulagyň poçta hyzmatlaryna ýöriteleşdirilip gurnalan nusgasyny Tokionyň köçelerinde her günde 2 kilometr aralyga özbaşdak hereket etdirýärler.
Tokionyň demir ýol menzili bilen paýtagtyň poçta bölüminiň aralygyndaky gatnawlaryň üstünlikli tamamlanjakdygyna ynanylýar.
Synaglaryň dowam edýän mahaly ulagyň içinde sürüji bolup, ol garaşylmadyk ýagdaý ýüze çykanda jogapkärçiligi öz üstüne almaga taýýar bolup durýar.

Taýýarlan Maýa APBAÝEWA,
žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!