“Samsung” kompaniýasy “akylly eşigi” öndürmek üçin ygtyýarnama almak bilen nobatdaky gezek dünýäni haýran galdyrdy. Ygtyýarnamada beýan edilişi ýaly, “akylly eşik” energiýany ony geýen adamyň bedeninden we hereketinden alar.
Gadžetleriň eýeleri öz smartfonlaryny jübülerine salyp, işleri bilen gümra bolup bilerler. Onuň hereketlerinden we bedeniniň ýylylygyndan alynýan energiýa smartfony generirlär.
Ygtyýarnamanyň ýanyndaky diagrammada onuň işleýşi barada düşünje berilýär. Şondan çen tutsaň, geljekde ony dürli eşiklerde, hatda başgapda, ellikde we köwüşde hem ulanyp bolar.
“Samsung” kompaniýasynyň hödürleýän işläp düzmeleri ozalkylardan üzül-kesil tapawutlanýar. Mundan ozal eşikde akkumulýator goýup, gadžetlere şondan energiýa aldyrýardylar. Bu bolsa ilki şol akkumulýatory energiýa bilen üpjün etmelidigini aňladýardy. “Samsung” bolsa eşigi geýen adamyň beden ýylylygyndan we hereketinden energiýa öndürmegi maksat edinýär.
Bilermenler entek diňe işläp-düzmeleriň amala aşyrylandygyny aýdýarlar. Onuň geljeginiň nähili boljakdygyna hiç kim kepil geçip bilenok. Ýöne “Samsung” kompaniýasynyň hünärmenleri “akylly eşikleri” durmuşa ornaşdyrmagyň has bähbitli ýoluny agtarýandyklary öwgä mynasypdyr.

Materialy “www.orient.tm” saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Goçmyrat ORAZBERDIÝEW.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!