SAÝLAMAK SAŇA BAGLY
Bahana:
-Bu işi ýerine ýetirmek mümkin däl – diýdi.
Tejribe:
-Bu işi etjek bolmak akylsyzlyk – diýdi.
Buýsanç:
-Ondan hiç hili netije bolmaz – diýdi.
Arzuw:
-Synanyşyp bir gör diýip – pyşyrdady.

SÖÝGI WE DOSTLUK
Bir gezek Söýgi bilen Dostluk duşuşypdyr.
Söýgi sorapdyr:
-Jahanda meniň bar ýerimde saňa zerurlyk ýok.
Dostluk oňa şeýle jogap beripdir:
-Men seniň gözýaş goýan ýeriňde ýylgyryş galdyrmak üçin gerek.