Bir gezek şägirt şeýle diýdi:

— Halypa şeýle bir ýagdaý ýüze çykdy, ýagny men täze kärhanamy kim bilen esaslandyrmaly: çagalykdan bäri tanaýan dostum bilenmi ýa-da iki ýyldan bäri işlerimi üstünlikli alyp barýan hyzmatdaşym bilenmi?!

— Kärhanaňdan nämä garaşýaň? Eger sen üstünlige garaşýan bolsaň, onda hyzmatdaşyňy saýla, eger işiňden lezzet almak isleýän bolsaň, onda dostuňy saýla ─ diýip, halypasy jogap beripdir.

Şeýlelikde, halypany şu aýtgyny aýdan hasaplaýarlar: “Dostlugyň arkasyndan esaslandyrylan biznese görä, biznesiň üsti bilen gazanylan dostluk has berkdir”. Häzirki döwürde bu sözler biznes äleminde örän ýörgünlidir.

Terjime eden Maýa Apbaýewa, žurnalist

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!