“Jahan Elektronik” hususy kärhanasynyň hünärmenleri 20 ýyldan bäri sewotoforlary dolandyryş ulgamlary bolan köpugurly sazlaýjy gurallary işläp düzýär we öndürýär.
Ýol hereketini düzgünleşdirýän gurluşlaryň ýanynda gurnalýan bu abzallar diňe reňkli yşaratlaryň geçişini üpjün etmän, eýsem “adaty”, “gijeki”, “sary ýanyp sönme”, “ýaşyl tolkun” ýaly dürli düzgünleri awtomatik ýagdaýda işletmäge ukyplydyr. Iki ýyl mundan ozal kärhananyň hünärmenleri içinde mikroprosessor oturdylan abzallaryň öndürilişini özleşdirdi.

Ministrler Kabinetiniň 6-njy sentýabrda geçirilen mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň özygtyýarlylygynyň, bähbitleriniň goragyna, ulgamlaýyn howpsuzlygyň wehimlerini aradan aýyrmaga, şeýle hem jemgyýetçilik tertibini üpjün etmäge, guramalaryň we raýatlaryň kanuny hukuklaryny hem-de bähbitlerini goramaga gönükdirilen «Kiberhowpsuzlyk hakynda» Türkmenistanyň Kanunyny goldady we oňa gol çekdi.

Ýurdumyzda giňden ýaýbaňlandyrylan sanlaşdyrmak ulgamyny kesgitlemek döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça işlenip taýýarlanylan bu Kanunyň ähmiýetlidigini äşgär edýär. Täze tehnologiýalar, elektron hyzmatlar jemgyýetiň gündelik durmuşynyň aýrylmaz bölegine öwrüldi. Täzeçil usullar döwlet edaralarynyň we ähli pudaklaryň işine ornaşdyrylýar. Munuň özi önümçiligiň guramaçylygyny we dolandyrylyşyny düýpli özgerdýär.

Şunuň bilen baglylykda, maglumat howpsuzlygy ulgamynda milli standartlary we usullary, halkara ülňülere we tehniki kesgitlemelere utgaşdyrmak işleri häzirki döwürde milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan Türkmenistanyň mundan beýläk-de ösüşi üçin möhüm wezipeler hökmünde kesgitlendi.

Professor eline suwly bulgury alyp, sapakda oturan talyplara sowal bilen ýüzlenmekden başlaýar:
─ Kim bilýär, bu bulguryň agramy näçekä?
Talyplar öz aralarynda pyşyrdaşypdyrlar.
─ Iki ýüz gram töweregidir, üç ýüz, belki dört ýüz gramdyr?! ─ diýip, her ýerden gykylyklar eşdilip ugrapdyr.
─ Dogrusy meniň özüm hem bu bulguryň agramynyň näçedigi hakynda anyk jogap berip bilemok ─ diýip, professor söze başlapdyr.
─ Ýöne, bu esasy zat däl. Mende şeýle sowal bar: eger men bu bulgury uzadylan elimde 2 minutlap saklasam, näme bolar?
─ Hiç zat ─ diýip geň galan talyplar jogap beripdir.
─ Hakykatdan hem hiç zat bolmazmy ─ diýip, professor dowam edipdir ─ eger 2 sagat saklasam?
─ Siziň eliňiz agyrar ─ diýip, talyplaryň biri gygyrypdyr.
─ Siz nähili pikir edýärsiňiz, eger men bu suwly bulgury uzakly gün uzadylan elimde saklap dursam, onuň agramy üýtgärmi?!
─ Ýok, üýtgemez ─ diýip, geň galyjylyk bilen talyplar bir-birlerine seredişipdirler.
─ Bu ýagdaýy düzetmek üçin näme etmeli?
─ Ýöneje bulgury stoluň üstünde goýaýmaly ─ diýip, talyplaryň biri teklip edipdir.
─ Edil özi! ─ diýip, professor gygyrypdyr. Ýaşlar hergiz ýadyňyzda bolsun: edil durmuşyň kynçylyklary bilen hem şeýle bolmaly. Ýüze çykan mesele hakynda 2 minut pikir etseň ol seniň ýanyňda bolar. Eger 2 sagat pikir etseň, ol seni heläk edip başlar. Eger uzakly gün pikir etseň welin, ol kynçylykly mesele seni ysmaz edip taşlar.
Uzak pikir edeniň bilen kynçylygyň «agramy» peselmeýär, gaýta has artýar. Diňe garşylygyna amal etmek bilen ondan üstün çykarsyň. Köplenç, hatda iň ýönekeý, ýöne öz wagtynda edilen iş, üznüksiz pikir edeniňden ýagşydyr. Kynçylyklary çözüň ýa-da bir ýaňalyk ediň, ýogsa ol seni bütinleý gurşap alar.

Terjime eden Maýa APBAÝEWA,
žurnalist.

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynda süýdi gaýtadan işlemek boýunça hususy iri kärhananyň gurluşygy alnyp barylýar. Ony Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Öremuhammet Annagylyjow gurýar. 2 gektar meýdanda süýdi gaýtadan işleýän we süýt önümlerini taýýarlaýan sehler, laboratoriýa, edara jaýy, dükan, lukmançylyk nokady, kömekçi düzümleriň binalary bolar. Şu günler önümçilik we laboratoriýa binalary gurulýar.

Döwlet maýa goýumlary we ykdysady taýdan höweslendirmek çäreler toplumy netijesinde welaýatda maldarçylyk pudagy netijeli ýöredilýär. Et-süýt önümçilgi ulgamynda hususyýetçileriň paýy ulydyr. Ýurdumyzyň demirgazyk sebitiniň telekeçilikler bileleşiginiň agzalary netijeli karz gurallaryna daýanyp, bu pudaga degişli dürli kuwwatlykly täze toplumlaryň birnäçesini gurýarlar.

www.turkmenistan.gov.tm

Hazar innowasion tehnologiýalar halkara sergisine gatnaşan ýerli kompaniýalardan «Ak toprak» hususy kärhanasy «Bolelin», «Teýli» we «Ararat» haryt nyşanly şöhlatlaryň 98 görnüşini öndürýär.
Kärhananyň wekili Muhammet Durdymuhammedow «Biznes Türkmenistan» internet neşirine beren beýanatynda «Ak toprak» hususy kärhanasynyň şöhlat sehini 2018-nji ýylda açandygyny aýdyp, 100-den gowrak hünärmeniň zähmet çekýändigi barada maglumat berdi.
Germaniýanyň bu ugurda işleýän hünärmenleri bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk saklaýandyklaryny bellän Durdymuhammedow: «Sehimizde zähmet çekýän hünärmenler öz hünärlerini has-da kämilleşdirmek üçin Germaniýa döwletine birnäçe okuw sapaklaryna gatnaşmaga ugradyldy. Germaniýa döwletiniň hünärmenleri ýylda iki gezek biziň şöhlat önümlerini öndürýän kärhanamyza gelip, iň täze maglumatlary biziň bilen paýlaşýarlar. Täze önümleri öndürmekde bilelikde birnäçe işler alyp barýarys» diýdi.
Durdymuhammedow şöhlat önümçiliginde Germaniýa döwletiniň «Handtmann», «Polyclip» kompaniýalarynyň enjamlaryny ulanýandyklaryny aýdyp, kärhanananyň önümleriniň Russiýanyň, Özbekistanyň, Ermenistanyň we Gazagystanyň laboratoriýalaryndan barlagdan geçendigine ünsi çekdi.

www.business.com.tm

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!