Öndüriljek önümleriň görnüşleri: kakadylan we gaýnadylan kolbasa.

Önümçiligiň tehnologiýasy: kolbasanyň taýýarlaňyş usuly – uly abraýdan   peýdalanylýan,   önümiň  hili  boýunça  dünýä  belli  Awstriýa Respublikasynyň “SHALLER” firmasynyň hünärmenleri tarapyndan hödürlenýän usullar (resepturalar) boýunça öndürmeklik meýilleşdirilýär.
Ýyllyk zerur bolan çig malyň möçberi: et – 1.8 müň tonna.
Ýyllyk kuwwatlygy: 25.1 mln rubla deň bolan - 1.5 müň tonna kolbasa.
Önümiň ýerleşdirişi: welaýatynyň, şäheriň lomaý we bölek söwda, şeýle hem jemgyýetçilik iýmiti kärhanalarynda.
Taslamanyň umumy bahasy: 3.1 mln rubl.
Taslamanyň harajaty ödeýjiligi: 2 ýyl.

Önümiň görnüşleriniň paýy

 

Görnüşleri

Paýy

1

Kakadylan et önümleri

52 %

2

Gaýnadylan kolbasa

27 %

3

Çig kolbasa

21 %

 

Jemi

100 %

         Önümleriň satyw bahalary: bazarlarda hödürlenýän nyrhlardan ortaça 10-15% pes satylmagy meýilleşdirilýär.
Kärhananyň öndürjek önümlerine bazarlarda uly isleg bildirilýändigini nazara alyp, kärhana kolbasa söwdasy boýunça bazaryň 7% eýelemegini meýilleşdirýär.
Önümçiligiň çig maly
Zerur bolan çig mallary daýhan birleşmelerinden almak barada gepleşikler geçirilen, şunda guş etiň 1 kg bahasy - 25 rubl, etiň bahasy 1 kg üçin – 30 rubl.

 

Her aýda zerur bolan çig mallaryň hasaplamasy

 

Gig malyň görnüşi

Bahasy rubl/kg

Zerur möçberleri, kg

Çykdajylar, müň rubl

1

Mal eti 

30

41 733

1 251 990

2

Doňuz eti

30

49 462

1 483 860

3

Guş eti

25

63 374

1 584 350

Önümçilik meýilnamasy
Kolbasanyň önümçiligini kärhananyň 1 500 inedördül metr bolan özüne degişli binalaryň golaýynda ýerleşdirmek meýilleşdirýär. Bu binalary elektrik togy, gaz, içilýän we lagym suwlary, şeýle hem gara ýollar bilen üpjün etmeli.

Kolbasanyň önümçiligi üçin enjamlaryň we çykdajylaryň sanawy
rubl

 

Enjamlaryň atlary

Bahasy

1

Wolçok

171 840

2

Kutter

1 401 000

3

Buzgeneratory

171 070

4

Wakuum şprisi

1 014 330

5

Klipsator

343 086

6

Önümiň kakadylýan kamerasy (2 sany)

2 576 980

7

Gaýnadylýan gazan

172 900

8

Ýiteltmek abzaly

30 084

9

Kompressor

80 040

10

Ätiýaçlyk şaýlary

238 453

11

Enjamlaryň gurnamasy

178 000

12

Ulag çykdajylary

180 000

 

Jemi

6 767 783

Önümçiligi gurnamagyň meýilnamasy

 

Işleriň görnüşi

Geçirmeli möhleti

1

Önümçiligiň marketingi (bazary öwrenmek)

Maý-iýun

2

Taslamany maliýeleşdirmek boýunça gepleşikleri geçirmek

Maý-dekabr

3

Enjamlary üpjün ediji bilen gepleşikleri geçirmek

Maý, awgust, noýabr

4

Enjamlary Awstriýadan getirmek

Aprel-maý

5

Enjamlary gurnamak

Maý-iýun

6

Işgärleri enjamlarda işlemegi öwretmek

Maý-iýun

7

Enjamlary ýuwaş-ýuwaşdan işe girizmek

Aprel-iýun

8

Enjamlary doly kuwwatlylygynda işletmek

Aprel-iýul

Karz serişdeleriň göwrümiň hasaplamasy


Enjamlaryň umumy bahasy (rubl)

3 123 805

Gümrük pajy (0.15%)

4 686

Jemi

3 128 491

Enjamlary doly kuwwatlygy bilen işledende 1 aýyň dowamynda garaşylýan girdejileriň hasaplamasy

 

Önümiň görnüşleri

Bahasy (rubl/kg)

Söwdanyň göwrumi, kg

Girdejiler, rubl

1

Kakadylan  kolbasa
Lomaý söwdasy
Bölek söwdasy
Jemgyýetçilik iýmiti

 

32
40
42

 

26 114
40 276
570

 

835 648
1 611 040
23 940

 

Jemi

 

66 960

 

2

Gaýnadylan kolbasa
Lomaý söwdasy
Bölek söwdasy
Jemgyýetçilik iýmiti

 

26
34
52

 

13 712
21 150
298

 

356 512
719 100
15 496

 

Jemi

 

35 160

 

3

Çig kolbasa (üwelen et)
Lomaý söwdasy
Bölek söwdasy
Jemgyýetçilik iýmiti

 

19.2
24
46

 

10 408
16 054
12 946

 

199 834
385 296
595 526

 

Jemi

 

26 688

 

 

Hemmesi 

32.4

128 808

4 185 116

 

Taslamanyň maliýe meýilnamasy (rublda)

 

Görkezijiler

2016ý

2017ý

1

Önümiň söwdasyndan gelen girdeji

10 985 930

25 110 696

2

Jemi tölegler

7 953 072

20 845 021

şol sanda

2.1

Üpjün edijelere

5 964 415

13 632 948

2.2

Zähmet aýlyk gory

104 250

208 500

2.3

Pensiýa ätiýaçlandyrmasy

10 000

20 000

2.4

Mahabat üçin çykdajylar

7 825

7 825

2.5

Döwlet ätiýaçlandyrmasy üçin

313 000

313 000

2.6

Bankyň karzy üçin göterimi

-

3 130 000

2.7

Karzyň esasy böleginiň tölegi

156 424

312 849

2.8

Esasy gorlaryň könelmesi

502 151

1 147 775

2.9

Goşmaça töleg salgydy

306 467

1 568 780

2.10

Girdeji salgydy

251 673

503 347

2.11

Gaýry çykdajylar

 

 

3.

Balans

+ 314 775

+ 4 265 675

Şeýlelikde taslamanyň girdejiler we çykdajylar deňeşdirmesi bu taslamanyň durmuşa ukyplylygyny görkezýär.

FaLang translation system by Faboba